Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har samordnande uppgifter och kan sägas vara något av en kommunal regering. Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter.

Arbetet i styrelsen får en särskild politisk betydelse eftersom det är möjligt att få en överblick över den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen leder den kommunala och ekonomiska förvaltningen, verkställer fullmäktiges beslut, bereder fullmäktiges ärenden och yttrar sig i samhällsfrågor.

Kommunstyrelsen sammanträder i regel en gång per månad.

Intresserad allmänhet ges möjlighet att närvara under femton minuter i början av sammanträdet, efter val av justerare men innan den egentliga handläggningen, för att ställa frågor om de ärenden som är upptagna på dagordningen och som inte avser myndighetsutövning eller är föremål för sekretess enligt offentlighet och sekretesslagen.

Efter denna frågestund genomförs sammanträdet inom stängda dörrar.

Du kan ta del av kallelser, handlingar samt protokoll till kommunstyrelsen på Åstorps kommuns hemsida.

Du kan ta del av samtliga nämnder, styrelser, utskott och fullmäktiges sammanträdesdagar på Åstorps kommuns hemsida.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-09-19

Kontakt