Förvaltningar

Åstorps kommun har fem förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservices till kommunens medborgare. Förvaltningen styrs av en eller flera nämnder som utses av kommunfullmäktige.

Tjänstemännen i förvaltningarna ser till att verkställa nämndernas och kommunfullmäktiges politiska beslut.

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och leds av kommundirektören. Förvaltningen ansvarar för strategiska uppdrag samt vissa serviceuppdrag för kommunstyrelsen, allmänheten och den övriga förvaltningsorganisationen.

Jonas Jönsson är kommundirektör och förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen.

Bildningsförvaltningen är verksam under bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Bildningsnämndens ansvarsområde är förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola, gymnasieutbildning/introduktionsprogram och kommunal vuxenutbildning. Även öppen fritidsverksamhet, öppen förskola, barn- och ungdomshälsa, musikskola och kostenheten ryms inom nämndens ansvar.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter innefattar kultur- och biblioteksenheten och fritidsenheten.

Bildningsförvaltningens förvaltningschef är Annika Hoppe.

Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden och tillhandahåller tjänster inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg.

Socialförvaltningens verksamhet och handläggning styrs av följande lagar:

  • Socialtjänstlagen
  • Hälso- och sjukvårdslagen
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • Offentlighet- och sekretesslagen.

Socialförvaltningens förvaltningschef är Felicia Mellgren Sandkvist.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av bygg- och miljönämnden och utför kommunens uppdrag gällande bygglovshandläggning, miljö- och hälsotillsyn, energirådgivning, miljöskydd, livsmedelskontroll, framtagande av nya detaljplaner samt arbete med kommunens översiktsplanering och strategiska planering.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tillförordnade förvaltningschef är Christer Pålsson.

Räddningstjänsten Söderåsen är Klippans och Åstorps kommuners gemensamma räddningstjänst.

Räddningstjänstens uppdrag är att förebygga och förhindra bränder och olyckor, samt så snabbt och effektivt som möjlig ta oss an räddningsuppdraget när olyckan väl är framme. Räddningstjänsten strävar efter att alla ska känna sig trygga och säkra var de än är, om det så är på jobbet, i skolan, i hemmet eller på fritiden. Räddningstjänsten jobbar utifrån lagen om skydd mot olyckor vilket innebär att man jobbar före, under och efter att en olycka inträffat.

Räddningstjänstens chef är Kent Naterman.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-11-07

Kontakt