Hållbar utveckling - Agenda 2030

Agenda 2030 och de globala målen är vår gemensamma målsättning för att skapa ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och utveckling världen över.

Under 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 som består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringarna och skapa fredliga och trygga samhällen - på global och lokal nivå.

I princip alla mål i Agenda 2030 har koppling till den verksamhet som bedrivs på lokal och regional nivå. Sveriges kommuner och regioner har därför en stor del av ansvaret för att genomföra Agenda 2030.

Globala målen illustrerade i en karta.Förstora bilden

Agenda 2030 i Åstorps kommun

På vilket sätt vi ska bidra till att uppnå målen i Agenda 2030 finns beskrivet i Åstorps kommuns vision för 2030 och kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Kommunens inriktningsmål är: god livskvalitet, hållbar framtid och möjlighet att växa. De relaterar till de globala målen på olika sätt.

I dokumentet nedan kan du ta del av en mer utförlig beskrivning hur visionen och inriktningsmålen relaterar till Agenda 2030 och hur inriktningsmålet ”Hållbar framtid” är nedbrutet till kommunens miljö- och klimatmål.

Målen i Agenda 2030 följs upp i uppföljningen av kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Glokala Sverige

Åstorps kommun är med i Glokala Sverige tillsammans med ett 90-tal andra kommuner och regioner. Syftet med projektet är att se till att kommunens tjänstepersoner och politiker får verktyg för att förverkliga Agenda 2030 lokalt.

Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) och finansieras av Sida.

Senast ändrad • 2023-03-13

Kontakt