Projekt Destination Rönne å och Ringsjön

Kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelhom samverkar inom ett gemensamt destinationsprojekt. Rönne å och Ringsjön ska bli en självklar plats för naturturism och upplevelser.

Om destinationsprojektet

År 2019 började vi arbetet med en förstudie som har undersökt möjligheter för naturturism, ökat företagande och landsbygdsutveckling längs med Rönne å och Ringsjön. I samband med att förstudien avslutades år 2022 initierades ett nytt projekt: Destination Rönne å och Ringsjön.

Projektidén var att utveckla en destination för naturturism och upplevelser längs Rönne å och runt Ringsjön. Både lokalbefolkning i kommunerna och besökare ska lockas till naturen i området. Det ska också ge en möjlighet för företag att växa och kan leda till att nya verksamheter startas.

Projektet Destination Rönne å och Ringsjön var ett LEADER-projekt som pågick 2022-2024.

Det här har vi gjort i destinationsprojektet

  • Tagit fram en strategisk kommunikationsplattform för marknadsföring och kommunikation av destinationen.
  • Etablerat en digital plattform med en interaktiv karta för marknadsföring och kommunikation av destinationen.
  • Utvecklat ett hållbarhetskoncept med checklistor som verksamheter kan använda sig av för att arbeta med hållbarhetsfrågor samt med en uppförandekod för besökare.
  • Utvecklat företagsnätverk med inriktning på marknadsföring respektive kanotturism i Rönne å och Ringsjön.
  • Tagit fram skyltar som kan sättas upp på stolpar, rastplatser etc. Skyltarna med destinationens logotyp visar att platsen är en del av Destination Rönne å och Ringsjön. På skyltarna finns även en QR-kod som leder till destinationens webbplats där information om destinationen och kontaktuppgifter till felanmälan etc finns.
  • Arrangerat en naturfototävling för amatörfotografer med kringarrangemang och efterföljande utställning. Till tävlingen ”Med kärlek till vatten” skickades 165 bidrag in. 20 av dessa valdes ut att visas på utställningar i de sex kommunerna under hösten 2024. Ca 8 000 personer har besökt utställningarna. Kringarrangemangen bestod av workshops, bildvisningskvällar, föredrag, vernissager, öppna hus mm.
  • Arrangerat studieresa och studiebesök.
  • Utvecklat en plan för långsiktig drift, organisation och förvaltning.

Aktiviteterna inom projektet har genomförts i samverkan mellan företag, föreningar, kommunernas organisationer och individer som har varit intresserade av att delta. Genomförandet har skett genom möten, föreläsningar, workshops, studiebesök såväl som enskilda besök och samtal.

Information om projektet och dess aktiviteter har lagts upp i sociala kanaler, i evenemangskalendrar, på destinationens egen webbplats och på projektsidor på kommunernas webbplatser.

Stor potential och vilja för fortsatt utveckling

Det finns en stark vilja att fortsätta att utveckla en destination längs med Rönne å och runt Ringsjön. Destinationen bjuder på en bredd av upplevelser som passar många olika målgrupper. På destinationen finns potential att utveckla paketering och samarbeten ännu mer.

Som en fortsättning på projekt Destination Rönne å och Ringsjön arbetas det med en ny projektansökan som innebär en utveckling av besöksplatser.

Förstudien har undersökt möjligheterna för naturturism

Naturturism Rönne å och Ringsjön – en förstudie har pågått år 2019-2022, och den ligger till grund för destinationsprojektet. Förstudien har undersökt vilka möjligheter och hinder för naturturism som finns, hur befintlig besöksnäring kan utvecklas samt hur nya verksamheter skulle kunna etableras. Projektet var ett Leaderprojekt med stöd från Europeiska Havs och fiskerifonden.

Varför naturturism kring Rönne å och Ringsjön?

Rönne å är en av Skånes största åar och sträcker sig från Ringsjön till Skälderviken. Ringsjön är ett samlingsnamn för Östra Ringsjön, Västra Ringsjön och Sätoftasjön. Det är ett viktigt vatten för flera olika fiskarter, framför allt atlantlax, ål och öring.

Idag finns tre kraftverk, som utgör vandringshinder i ån. De hindrar vandrande fisk från att simma uppströms och nå fram till Ringsjön. I naturvårdsprojektet "Rönne-å-projektet" arbetar Klippans kommun med att kraftverken ska rivas ut och att Rönne å inom några år ska vara en fritt flödande å.

Naturvårdsåtgärderna ger goda förutsättningar för naturturism längs ån då åns naturliga flöde gynnar både fiskebeståndet och framkomligheten i ån.

Stöd från EU

För att genomföra projektet har kommunerna fått stöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund. Att projektet är ett Leaderprojekt betyder att vi använder oss av den så kallade leadermetoden där en viktig princip är att du som är boende och verksam i området ska vara med och påverka och driva utveckling. Metoden lägger stor vikt vid att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring vad utvecklingen ska innebära.

Logotyper

Kontakt

Har du frågor om projektet? Kontakta naturturism@engelholm.se

Senast ändrad • 2024-04-15

Kontakt