Projekt Destination Rönne å och Ringsjön

Rönne å och Ringsjön ska bli en självklar plats för naturturism och upplevelser. Kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm driver ett gemensamt destinationsprojekt. 

Det här handlar destinationsprojektet om

År 2019 började vi arbetet med en förstudie som har undersökt möjligheter för naturturism, ökat företagande och landsbygdsutveckling längs med Rönne å och Ringsjön. Förstudien håller vi på att avsluta och ett nytt projekt startas: Destination Rönne å och Ringsjön.

Idén bakom det nya projektet är att vi ska utveckla en destination för naturturism och upplevelser längs Rönne å och runt Ringsjön. Både lokalbefolkning i kommunerna och besökare ska lockas till naturen i området. Det ger en möjlighet för företag att växa och kan också leda till att nya verksamheter startas.

En webbplats, digitala kartor och tydlig skyltning av besöksplatser är några saker som ska tas fram i projektet. Andra mål är hållbarhet, långsiktighet och ökad kunskap om naturen.

Projektidé

Projektidén är att skapa en destination för naturturism och upplevelser längs med Rönne å och Ringsjön, hela vägen från Skälderviken till Ringsjön.

Mer information om destinationsprojektet hittar du på projektets hemsida:

Förstudien har undersökt möjligheterna för naturturism

Naturturism Rönne å och Ringsjön – en förstudie har pågått år 2019-2022, och den ligger till grund för destinationsprojektet. Förstudien har undersökt vilka möjligheter och hinder för naturturism som finns, hur befintlig besöksnäring kan utvecklas samt hur nya verksamheter skulle kunna etableras. Projektet var ett Leaderprojekt med stöd från Europeiska Havs och fiskerifonden.

Varför naturturism kring Rönne å och Ringsjön?

Rönne å är en av Skånes största åar och sträcker sig från Ringsjön till Skälderviken. Ringsjön är ett samlingsnamn för Östra Ringsjön, Västra Ringsjön och Sätoftasjön. Det är ett viktigt vatten för flera olika fiskarter, framför allt atlantlax, ål och öring.

Idag finns tre kraftverk, som utgör vandringshinder i ån. De hindrar vandrande fisk från att simma uppströms och nå fram till Ringsjön. I naturvårdsprojektet "Rönne-å-projektet" arbetar Klippans kommun med att kraftverken ska rivas ut och att Rönne å inom några år ska vara en fritt flödande å.

Naturvårdsåtgärderna ger goda förutsättningar för naturturism längs ån då åns naturliga flöde gynnar både fiskebeståndet och framkomligheten i ån.

Stöd från EU

För att genomföra projektet har kommunerna fått stöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund. Att projektet är ett Leaderprojekt betyder att vi använder oss av den så kallade leadermetoden där en viktig princip är att du som är boende och verksam i området ska vara med och påverka och driva utveckling. Metoden lägger stor vikt vid att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring vad utvecklingen ska innebära.

Logotyper
Senast ändrad • 2023-03-27

Kontakt