Maglaby kärr

Åstorps kommun har under 2021 beviljats LONA-bidrag för ett naturvårdsprojekt i Maglaby Kärr på Söderåsen. LONA-bidrag är ett statligt bidrag som betalas ut av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen och som syftar till att stödja lokala naturvårdsprojekt.

Projektet tar plats i Maglaby Kärr som är en damm och ett våtmarksområde som ligger strax sydöst om Kärreberga stugby uppe på Söderåsen. Geografiskt ligger Maglaby Kärr i Bjuvs kommun men är inom gång- och cykelavstånd från Åstorp. Området är ett populärt rekreationsområde där Skåneleden passerar.

Syftet med projektet är att återställa dammen och våtmarksområdet runt omkring vilket i förlängningen ska bidra till ett stabilare vattenflöde i bäckarna nedströms samtidigt som de ekologiska förutsättningarna för växter och djur gynnas.

Projektet är ett samverkansarbete mellan Åstorps kommun, Bjuvs kommun, markägaren Vrams Gunnarstorps Gods och Naturskyddsföreningen Söderåsen.

Maglaby kärr har anor från 1500-talet

Maglaby kärr, eller Maglaremaa som det egentligen heter, anlades på slutet av 1500-talet av ägaren till Gundestrup (Wrams Gunnarstorp) som ett övre vattenmagasin i en länk av dammar. Jord- och växtpartiklar har genom seklers gång samlats på botten och utgör nu en stor del av dammen. Våtmarken övergår sakta till myr och sedan mosse med träd och buskar.

För cirka 30 år sedan kom tanken att restaurera Maglaby kärr. Just för att kunna magasinera mer vatten och gynna våtmarkens djur- och växtliv. Dessa behov känns mycket angelägna idag och tack vare ekonomiska bidrag från samtliga i samverkansprojektet kan vi tillsammans delvis återskapa Maglaremaa.

Lite vatten under lång tid - mer vatten om fyra år

Under senare decennier har kärret en stor del av året mycket lite öppet vatten. Vi har samtidigt sett en ökad mängd dy och bäckarna nedström mot Vegeå har varit torrlagda. Detta i en tid med brist på vatten och våtmarker.

Om fyra år ska kärret ha mer öppet vatten hela året, med undantag för enstaka perioder av torka. Samtidigt ska volymen vatten ha ökat väsentligt genom att vi tar bort dy och förstärker dammvallen som idag läcker.

Senast ändrad • 2023-07-10

Kontakt