Socialförvaltningen 2.0 - en förbättringsresa

Socialförvaltningen 2.0 är ett pågående förbättringsarbete inom Socialförvaltningen i Åstorps kommun. Arbetet kommer pågå under tre år.

Vid årsskiftet 2022/2023 fick kommunen ett nytt politiskt styre som har vård och omsorg som ett av sina fokusområden. Det finns en tydlig ambition att förbättra verksamheten för våra sköraste invånare: de äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Socialförvaltningen delar denna ambition och har en tydlig målbild över hur det ser ut när samtliga verksamheter inom socialförvaltningen levererar hög kvalitet. För att nå dit finns en handlingsplan som kallas Socialförvaltningen 2.0 – en förbättringsresa.

Målbilden är en kommun som behandlar, vårdar, ger stöd och omsorg utifrån varje invånares egna behov och förutsättningar samtidigt som det bidrar till invånarens självständighet. Förvaltningen ska vara en god arbetsgivare, med bra arbetsmiljö, bra lokaler och bra verktyg. Verksamheten är smart med bemanning och köp av tjänster, så att pengarna kan användas till att satsa på annat som invånaren är i behov av.

Socialförvaltningen 2.0 kommer fokusera på tre huvudområden som är ledarskap/medarbetarskap, struktur och kultur.

En illustrativ trappa beskriver socialförvaltningens förbättringsarbete.

Kortfattad bakgrund till Socialförvaltningen 2.0

 • Nytt styre med fokusområde äldre- och LSS-omsorg 2023
 • Resultat i mätningar/undersökningar som visar att du önskar en högre kvalitet under 2022
 • Verksamhetens identifierade utvecklingsområden inom kompetensförsörjning, ledarskap, medarbetarskap, budgetföljsamhet, arbetsmiljö och lokalförsörjning under 2022.

Förbättringsresan kommer genomföras genom att:

 • Erbjuda goda arbetsvillkor
 • Hushålla med resurser
 • Arbeta och leda tillitsbaserat
 • Informera, samverka och ha dialoger

Vad betyder önskat läge?

Det önskade läget är uppdelat inom de verksamhetsområdena vård och omsorg, funktionsstöd samt individ och familj.

Inom hemvården, en högre kontinuitet avseende antal personer som invånaren träffar samt förutsägbara besök och större kontinuitet avseende vilken tid personalen kommer.

Invånaren ska få en fast omsorgskontakt och hjälpen och stödet ska samordnas bättre. Mer utevistelser och aktiviteter för dem som bor i kommunens vårdboenden.

Bättre preventivt arbete avseende nutrition, munhälsa, fall. Invånaren ska ha en ökad upplevelse av att stödet som ges är toppenbra!

Invånaren ska ges större inflytande avseende måltider, aktiviteter och sysselsättning. Ett ökat självständiggörande ska leda till en känsla av högre delaktighet, kunskap/information kring vilka val som den enskilde kan göra. Invånaren har en ökad upplevelse av att stödet som ges är toppenbra!

Invånaren ska erbjudas bättre vård, stöd och behandling på hemmaplan. Ett effektivt föräldrastödsarbete som genererar att fler barn får bättre liv erbjuds vårdnadshavare. Ett större fokus på invånarens egna resurser, kraftfullt och effektivt stöd som leder till snabbare förändring, förbättrat liv för den enskilde.

Invånaren ska förstå sin väg i kontakt med socialtjänst. Invånaren har en känsla av högre delaktighet och kan påverka utredning och insats. Invånaren har en ökad upplevelse av att stödet som ges är toppenbra!

Hur blir invånaren och anställda delaktiga?

Invånare i Åstorps kommun blir delaktiga i arbetet genom:

 • Brev och broschyr har skickats hem till alla med stöd eller hjälp från socialförvaltningen
 • Hemsida med flik med information, nyhetsrapportering
 • Lokalbladet genom regelbunden annonsering
 • Brukarundersökningar

Under våren 2023 informerades alla som arbetar i socialförvaltningen om förbättringsresan. Information finns både på kommunens intranät och på astorp.se. Brev har också skickats ut till alla som på något vis har stöd av socialförvaltningen. Kontinuerlig information om förbättringsarbetet ges i på olika vis såsom hemsida, lokalbladet eller via sociala medier. Förbättringsresan är en del av arbetsplatsernas årsplaneringar och följs upp på arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och i facklig samverkan.

Kommunikationsarbete

Det finns en nyhetsplanering med en nyhet i veckan på astorp.se. Utöver det har vi även möjlighet till att synas i Lokaltidningen 1-2 gånger i månaden. Utöver ovannämnda finns det även ett koncept som heter "En vecka i mina skor" på Instagram där anställda visar upp sin arbetsvecka.

Senast ändrad • 2023-03-30

Kontakt