Vision 2030

Visionen anger den övergripande viljeinriktningen för hur Åstorp som kommun och samhälle ska vara år 2030. Visionen kommer vara vägledande för kommunens arbete i många år framöver. 

Den 28 september 2020 fattade Kommunfullmäktige beslut om en ny vision.
Kort sagt: Vi är Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar. Tre inriktningsmål ringar in den nya visionen - det är god livskvalitet, hållbar framtid och möjlighet att växa.

Visionen i sin helhet

Åstorp är porten till Söderåsen med storslagen natur, äventyr och stillhet. Här kan alla leva ett aktivt liv med rörelse och god hälsa. Vi drar nytta av kommunens centrala läge i Öresundsregionen och våra goda kommunikationer. Närheten till det mesta och den goda boendemiljön förenklar vår vardag och höjer livskvalitén. Här gör vi det enkelt för människor och företag att etablera sig och växa.

Vi arbetar för en omställning för ett hållbart samhälle där alla invånare kan leva ett gott liv med låg påverkan på miljö och klimat. Vi står upp för ett jämställt, sammanhållet och välkomnande samhälle, där alla invånare känner trygghet och tillit till varandra.

Utbildning och ett livslångt lärande är nyckeln till att nå ett självständigt liv. I Åstorps kommun får alla unga en bra kunskapsgrund som ger möjlighet att utvecklas efter egen förmåga och potential. Här ser vi styrkan i våra olikheter och har mod att pröva nya vägar.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla skeden, där alla kan känna trygghet och delaktighet.

Vi tar betydande steg mot en hållbar framtid för klimatet, människan och naturen.

Vi skapar en skola i framkant och förutsättningar för livslångt lärande, etablering och ett självständigt liv så att människor, föreningar och företag kan växa.

Så har visionen tagits fram

Våren 2020 skickades en enkät ut till de som bor, arbetar i eller har en annan koppling till Åstorps kommun. Där ställde vi frågor om hur du vill att framtiden ska se ut och vad som är viktigt för dig. Det blev startskottet för resan mot en ny gemensam vision för vår kommun.

Senast ändrad • 2023-01-23

Kontakt