Pedagogiskt mediacentrum

Pedagogiskt mediacentrum, PMC, stöttar och handleder förskollärare, lärare och skolledare i deras information- och kommunikationsteknikarbete (IKT) med barn och elever.

PMC hjälper bland annat till med:

 • Handleda användandet av digitala verktyg
 • Ge tips och idéer till lärare och förskollärare i undervisning
 • Hitta digitala specialprogram till elev med specifikt behov
 • Hjälpa lärare och förskollärare att hitta spännande verktyg i lärandet
 • Support och systemförvaltning av lärplattformen edWise
 • Support och systemförvaltning av Google, G Suite
 • Managera och support av chromebooks och iPads

Alla elever i grundskolan och förskoleklass har tillgång till ett digitalt verktyg. I nuläget arbetar vi främst med verktyget Chromebook.

En Chromebook är en webbaserad dator som arbetar mot en molntjänst för att hålla sig uppdaterad och synkroniserad. Elever i åk 7-9 har en personlig Chromebook som de ansvarar för under skoltid.

Precis som med all utrustning som tillhör skolan ska elevens Chromebook tas väl omhand och förvaras i den medföljande väskan när datorn inte används.

Eleven ansvarar för att datorn är laddad varje dag och att den inte används till annat än det som är avsett för skolarbete.

Om datorn skadas gör vårdnadshavaren en skadeanmälan via nedan länk. Precis som vid all skadegörelse av skolans egendom gör rektorn en bedömning av lämplig åtgärd för elev och hem.

Skoldatateket i Åstorps kommun är en övergripande verksamhet som erbjuder skolpersonal kunskap och kompetens inom specialpedagogik utifrån digitala verktyg. Elever i behov av särskilt stöd får tillgång till alternativa verktyg genom ökade kunskaps- och färdighetsutmaningar, vilket ger en ökad resultat- och måluppfyllelse samt nya upplevelse utifrån egna förutsättningar.

Vad gör skoldatateket?

 • Skoldatateket medverkar till att finna tekniska lösningar som möjliggör att elever i behov av särskilt stöd blir delaktiga i sitt lärande samt främja deras inkludering i klassrummet.
 • Skoldatateket erbjuder skolpersonal, elever och föräldrar möjlighet att prova alternativa tekniska verktyg samt pedagogisk programvara i samråd med undervisande pedagog och skoldatatekspedagog.
 • Skoldatateket fortbildar arbetslag kring alternativa verktyg och deras användningsområden.
 • Skoldatateket utvärderar nyheter och sprider information om IT i lärandet.

Åstorps kommun arbetar med verktyget G Suite, Google apps for education. Verktyget används i grundskolan och vuxenutbildningen.

G Suite är en webbtjänst som innehåller appar där användaren kan skapa texter, presentationer, bloggar och göra hemsidor. Det finns även e-post och kalender. G Suite används av lärare och elever för att dela undervisningsmaterial som uppgifter, texter och presentationer mellan varandra.

Digital kompetens är en grundläggande färdighet som blir allt viktigare. Skollag och läroplan betonar förmågan att använda och lära med digitala verktyg. Begreppet omfattar kunskaper, färdigheter och attityder till digitala verktyg och IKT. Varje barn/elev i Åstorps kommun ska garanteras förutsättningar att erhålla digital kompetens för att ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor och förberedas för vidare studier och för yrkesliv.

Denna övergripande verksamhet med integrerat Skoldatatek, ger Åstorps kommun möjligheter att utveckla och långsiktigt säkerställa arbetet med IKT i skolornas och förskolornas dagliga verksamhet. Ett Pedagogiskt Media Center — PMC — möjliggör lärmiljöer där samspelet mellan olika professioner inom IT och pedagogik skapar ett helhetstänkande för ökad måluppfyllelse för eleven.

Kontakt

Senast ändrad • 2024-01-10

Kontakt