Elevhälsa

Inom elevhälsan finns medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens som arbetar tillsammans för att främja barn och elevers lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsans i Åstorps kommun tillhör organisatoriskt Centrala resursenheten på bildningsförvaltningen.

Mobila teamets primära fokus är att vara där ungdomar och unga vuxna är och arbeta förebyggande, samordnande samt uppsökande. Målgrupperna är såväl barn, ungdomar, unga vuxna som hela familjer. Mobila teamet samarbetar med skol- och fritidsförvaltningen, polis och socialtjänsten. Vår arbetsplats är mobil, men vi återfinns ofta i skolmiljöer, på fritidsgårdar och på andra allmänna samlingsplatser som ungdomar gärna uppehåller sig på. Mobila teamet erbjuder gruppverksamhet i blandade grupper och i uppdelade kill- och tjejgrupper utifrån behov.

Våra mål:

  • Bidra till ökad trygghet på de arenor (fysiska såväl som digitala) som barn, ungdomar och unga vuxna befinner sig på.
  • Bidra till en positiv anknytning till trygga vuxna.
  • Bidra till att skadegörelsen minskar.
  • Bidra till en positiv och givande samverkan mellan barn, ungdom, ung vuxen och andra samhällsaktörer.
  • Bidra till att motverka ungdomskriminalitet genom stöttning och vägledning i ett tidigt skede.
  • Bidra till en trygg uppväxtmiljö.

Hur vi arbetar

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet bygger på samarbete med skolor, fritidsgårdar, föreningar, polis, socialtjänst och föräldrar. Mobila teamet ger också information på föräldramöten kring trender och tendenser bland ungdomar, bland annat rörande internet, droger, alkohol och tobak. Mobila teamet vill vara en positiv kraft ute bland ungdomar och kan också ge råd och stöd individuellt, alternativt hjälpa till rätt instans. Verksamhetens syfte är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barn, ungdomar och unga vuxna att utvecklas i positiv riktning, men även att de som behöver extra stöd ska få rätt hjälp i ett tidigare skede. Uppdraget handlar till stor del om att utveckla och effektivisera samverkan mellan aktörer.

Uppsökande arbete

Det uppsökande arbetet består av att vara ute så mycket som möjligt i ungdomsmiljöer, både dag- och kvällstid. Vi besöker olika festplatser, fritidsgårdar och centrum för att stötta och upptäcka ungdomar som riskerar att fara illa på olika sätt. Vi har mycket föräldrakontakter utifrån det vi ser genom vårt uppsökande arbete. Mobila teamet har hela Åstorps kommun som arbetsfält.

Skollovsjobb

Barn i åldrarna 13, 14 och 15 ges möjlighet att arbeta på skolloven. Barnen arbetar en vecka per lov och ges 600kr i presentkort på Väla efter avslutad arbetsvecka. Barnen jobbar tre timmar om dagen i fem dagar med arbetstid mellan 09:00-12:00.

Med Skollovsjobb vill vi erbjuda ett positivt umgänge med jämnåriga, bidra till att stärka barnets självkänsla, motverka utanförskap, främja inkludering och delaktighet och i stället ge den unge en positiv anknytning till arbetsmarknaden.

Ni kan läsa mer om Skollovsjobb nedan:

Skolpepp

Goda rutiner, tidig upptäckt och tidiga insatser är grundläggande för att undvika att skolfrånvaron blir långvarig. Elevhälsan och Mobila Teamet har en viktig roll i detta arbete där man tar hänsyn till elevens hela skolsituation och individuella förutsättningar. Genom Skolpepp, som har ett nära samarbete med elevhälsan, ges elever som är svårmotiverade en ny chans på deras villkor. Medarbetare från Mobila Teamet, tillsammans med kommunens högstadieskolor arbetar med målet att stärka elevens självkänsla och ge eleven verktyg att komma tillbaka till skolan. Individuella handlingsplaner görs och följs upp kontinuerligt tillsammans med eleven och med elevens mentor.

Utbildning och positiv anknytning till skolan är en viktig skyddsfaktor för att förhindra utvecklingen av psykosociala problem. En fungerande skolgång har stor betydelse för barnets möjligheter i framtiden. Fullföljt gymnasium är en faktor som har stor inverkan på barns möjligheter att få ett arbete och ett gott vuxenliv. Om det finns brister i barnets utbildning kan det medföra en risk för barnet.

En bra och god relation till skolan kan också öka chanserna till positivt umgänge med kamrater som också har en positiv skolanknytning, vilket i förlängningen kan utgöra ett skydd för barnet.

För barn, ungdomar och unga vuxna

Vi finns för att lyssna, stötta och hjälpa. Det behöver inte vara några stora problem eller funderingar, vi lyssnar på det du vill prata om. Om du har frågor som vi inte kan besvara hjälper vi dig med vart du kan vända dig.

Vi har tystnadsplikt, så vi kommer inte berätta för någon utomstående om det som du väljer att dela med dig av. Men vi har också anmälningsplikt, det innebär att vi måste anmäla till socialtjänsten om vi känner oro över din situation.

Som förälder

Kan du också vända dig till oss med dina tankar och funderingar om att vara tonårsförälder. Vi ser gärna att du som förälder följer oss på Instagram då vi brukar dela med oss av tips på olika aktiviteter som vi erbjuder och genomför på egen hand och tillsammans med de olika fritidsgårdarna.

Hitta oss i sociala medier

Vi finns på instagram på @mobilateametastorp:

Besöksadress:
Torggatan 17, 265 80 Åstorp

Kontaktuppgifter till fältsekreterare

Namn

Telefonnummer

E-post

Magnus "Päron" Persson

042 - 641 85

magnus.persson@astorp.se

Michael Herega

042 - 641 10

michael.herega@astorp.se

Mergim

Hasaj

073-4487916

mergim.hasaj@edu.astorp.se

Skolkuratorerna arbetar med elevhälsans psykosociala insatser. De tillför sin kompetens som ett stöd i skolans pedagogiska arbete.

En skolkurator kan genomföra stöd-, motivations- och krissamtal till elever och deras familjer relaterade till skolsituationen.

Kontaktuppgifter skolkuratorer

Namn

Skola/område

Kontaktuppgifter

Maria Nyström

Tingdal/Björnås

maria.nystrom@astorp.se
042-642 27

Daniel Bond

Haganäs

daniel.bond@astorp.se
042-640 48

Cecilia Malmros

Björnekulla

cecilia.malmros@astorp.se
042-640 70

Maria Karlsson

Hyllinge

maria.karlsson@astorp.se
042-640 54

Veronica Mikkola

Sturve

Kvidinge/Nyvång

veronica.mikkola.sturve@astorp.se

042 - 641 92

Emelie Toremalm

Rågen/IM

emelie.toremalm@astorp.se

042-641 33


Skolpsykologerna arbetar förebyggande och hälsofrämjande med barn i förskola och skola. För att stödja barn och ungdomar i förskola och skola arbetar psykologerna ofta genom att handleda personalen i deras arbete då barnet alltid är anonymt för psykologen. I de fall psykologerna arbetar direkt med ett barn är föräldrarna alltid tillfrågade innan.

Kontaktuppgifter skolpsykolog

Namn

Område

Telefon och e-post

Tobias Ingvarsson

Tingdal, Kvidinge, Björnekulla, IM

tobias.ingvarsson@astorp.se

042-641 53

Anna-Lena Sandgren

Hyllinge, Nyvång, Rågen, Haganäs

anna.lena.sandgren@astorp.se

042-643 70

Angelica Andersson

Förskolor, Anpassad grundskola

angelica.andersson@astorp.se

042-641 36


Skolsköterskorna tillför medicinsk- och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Vid hälsobesök kan vi tidigt identifiera problem eller symtom som an innebära att eleven är i behov av särskilt stöd eller andra insatser.

Nedan hittar du hälsoenkäter för årskurs 1, 4 och 7:

Skolsköterskan bidrar med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är lagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning.

Vaccination

Skolsköterskorna bevakar elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas om det finns behov. De fullföljer även vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram.

Kontaktuppgifter skolsköterska

Namn

Skola/område

E-post och telefon

Petra Kihlgren

Björnekulla,

IM

petra.kihlgren@astorp.se

042-643 39

Therese Sinclair

Nyvång, Rågen

therese.sinclair@astorp.se

042-642 34

Helen Norlin

(medicinskt ledningsansvarig)

Hyllinge

helen.norlin@astorp.se

042-642 63

Erika Lindberg

Tingdal/
Björnås, Kvidinge

erika.lindberg@astorp.se

042-640 56

Nicole Fors

Haganäs, Anpassad grundskola

nicole.fors@astorp.se

042-641 56


Talpedagogerna och logopederna arbetar förebyggande och/eller habiliterande för att undanröja hinder för språklig utveckling. De bidrar med kompetens inom språk, tal och kommunikation.

I deras arbete ingår även att utföra utredningar av elevers tal-, språk- och kommunikationsförmåga samt ge lämpliga stödåtgärder till elever, vårdnadshavare och lärare.

Kontaktuppgifter talpedagog och logoped

Namn

Område

E-post och telefon

Cajsa Bråhed,
talpedagog

Kvidinge, Tingdal/Björnås,
Rågen, Björnekulla

cajsa.brahed@astorp.se
042-640 66

Josefin Olsson,
logoped

Hyllinge, Nyvång, Haganäs, Björnekulla

josefin.olsson@astorp.se
042-641 54

Kontakt

Senast ändrad • 2024-02-29

Kontakt