Elevhälsa

Inom elevhälsan finns medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens som arbetar tillsammans för att främja barn och elevers lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsans i Åstorps kommun tillhör organisatoriskt Centrala resursenheten på bildningsförvaltningen.

Mobila teamets primära fokus är att vara där ungdomar och unga vuxna är och arbeta förebyggande, samordnande samt uppsökande. Målgrupperna är såväl barn, ungdomar, unga vuxna som hela familjer. Mobila teamet samarbetar med skol- och fritidsförvaltningen, polis och socialtjänsten. Vår arbetsplats är mobil, men vi återfinns ofta i skolmiljöer, på fritidsgårdar och på andra allmänna samlingsplatser som ungdomar gärna uppehåller sig på. Mobila teamet erbjuder gruppverksamhet i blandade grupper och i uppdelade kill- och tjejgrupper utifrån behov.

Våra mål:
- Bidra till ökad trygghet på de arenor (fysiska såväl som digitala) som barn, ungdomar och unga vuxna befinner sig på.
- Bidra till en positiv anknytning till trygga vuxna.
- Bidra till att skadegörelsen minskar
- Bidra till en positiv och givande samverkan mellan barn, ungdom, ung vuxen och andra samhällsaktörer
- Bidra till att motverka ungdomskriminalitet genom stöttning och vägledning i ett tidigt skede.
- Bidra till en trygg uppväxtmiljö

Hur vi arbetar
Förebyggande arbete
Det förebyggande arbetet bygger på samarbete med skolor, fritidsgårdar, föreningar, polis, socialtjänst och föräldrar. Mobila teamet ger också information på föräldramöten kring trender och tendenser bland ungdomar, bland annat rörande internet, droger, alkohol och tobak. Mobila teamet vill vara en positiv kraft ute bland ungdomar och kan också ge råd och stöd individuellt, alternativt hjälpa till rätt instans. Verksamhetens syfte är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barn, ungdomar och unga vuxna att utvecklas i positiv riktning, men även att de som behöver extra stöd ska få rätt hjälp i ett tidigare skede. Uppdraget handlar till stor del om att utveckla och effektivisera samverkan mellan aktörer.

Uppsökande arbete
Det uppsökande arbetet består av att vara ute så mycket som möjligt i ungdomsmiljöer, både dag- och kvällstid. Vi besöker olika festplatser, fritidsgårdar och centrum för att stötta och upptäcka ungdomar som riskerar att fara illa på olika sätt. Vi har mycket föräldrakontakter utifrån det vi ser genom vårt uppsökande arbete. Mobila teamet har hela Åstorps kommun som arbetsfält.

För barn, ungdomar och unga vuxna
Vi finns för att lyssna, stötta och hjälpa. Det behöver inte vara några stora problem eller funderingar, vi lyssnar på det du vill prata om. Om du har frågor som vi inte kan besvara hjälper vi dig med vart du kan vända dig.

Vi har tystnadsplikt, så vi kommer inte berätta för någon utomstående om det som du väljer att dela med dig av. Men vi har också anmälningsplikt, det innebär att vi måste anmäla till socialtjänsten om vi känner oro över din situation.

Som förälder
Kan du också vända dig till oss med dina tankar och funderingar om att vara tonårsförälder. Vi ser gärna att du som förälder följer oss på Instagram då vi brukar dela med oss av tips på olika aktiviteter som vi erbjuder och genomför på egen hand och tillsammans med de olika fritidsgårdarna.

Kontakt
Magnus Persson ”Päron”:
Fältsekreterare
Tel: 042-641 85
Sms: 0722-38 85 98
magnus.persson@astorp.se

Michael Herega:
Fältsekreterare
Tel: 042-641 10
Sms: 0702-97 87 72
michael.herega@astorp.se

Annelouise Eckerström:
Enhetschef
042-640 53
annlouise.eckerstrom@astorp.se

Hitta oss i sociala medier:
Instagram: www.instagram.com/mobilateametastorp Länk till annan webbplats.

Besöksadress:
Torggatan 17, 265 80 Åstorp

Kontaktuppgifter till fältsekreterare

Namn

Telefonnummer

E-post

Magnus Persson

042 - 641 85

magnus.persson@astorp.se

Michael Herega

042 - 641 10

michael.herega@astorp.se

Skolkuratorerna arbetar med elevhälsans psykosociala insatser. De tillför sin kompetens som ett stöd i skolans pedagogiska arbete.

En skolkurator kan genomföra stöd-, motivations- och krissamtal till elever och deras familjer relaterade till skolsituationen.

Kontaktuppgifter skolkuratorer

Namn

Skola/område

Kontaktuppgifter

Hanna Hellberg

Tingdal-Björnås/Kvidinge

hanna.hellberg@astorp.se
042-642 27

Daniel Bond

Haganäs

daniel.bond@astorp.se
042-640 48

Cecilia Malmros

Björnekulla

cecilia.malmros@astorp.se
042-640 70

Maria Karlsson

Hyllinge

maria.karlsson@astorp.se
042-640 54

Sandra Harris

Rågen/Nyvång

sandra.harris@astorp.se
042-644 24

Emelie Toremalm

IM

emelie.toremalm@astorp.se

042-641 33


Skolpsykologerna arbetar förebyggande och hälsofrämjande med barn i förskola och skola. För att stödja barn och ungdomar i förskola och skola arbetar psykologerna ofta genom att handleda personalen i deras arbete då barnet alltid är anonymt för psykologen. I de fall psykologerna arbetar direkt med ett barn är föräldrarna alltid tillfrågade innan.

Kontaktuppgifter skolpsykolog

Namn

Område

Telefon och e-post

Anna

Sacrédeus

Kvdinge, Tingdal, Rågen, Haganäs

anna.sacredeus@astorp.se

042-641 53

Hugo Jernmark

Hyllinge, Nyvång, Björnekulla, IM, särskolan

hugo.jernmark@astorp.se

042-643 70

Hanna

Linder

Föräldraledig

hanna.linder@astorp.se

042-641 36


Skolsköterskorna tillför medicinsk- och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Vid hälsobesök kan vi tidigt identifiera problem eller symtom som an innebära att eleven är i behov av särskilt stöd eller andra insatser.

Skolsköterskan bidrar med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är lagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning.

Vaccination

Skolsköterskorna bevakar elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas om det finns behov. De fullföljer även vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram.

Kontaktuppgifter skolsköterska

Namn

Skola/område

E-post och telefon

Petra Kihlgren (medicinskt ledningsansvarig)

Björnekulla,

IM

petra.kihlgren@astorp.se

042-643 39

Marianne Johansson

Nyvång, Haganäs

marianne.johansson2@astorp.se

042-642 34

Helen Norlin

Hyllinge,

helen.norlin@astorp.se

042-642 63

Helena Rydström

Tingdal/
Björnås

helena.rydstrom@astorp.se

042-640 56

Anna Lennwall

Rågen/
Kvidinge

anna.lennwall@astorp.se
042-641 56


Talpedagogerna och logopederna arbetar förebyggande och/eller habiliterande för att undanröja hinder för språklig utveckling. De bidrar med kompetens inom språk, tal och kommunikation.

I deras arbete ingår även att utföra utredningar av elevers tal-, språk- och kommunikationsförmåga samt ge lämpliga stödåtgärder till elever, vårdnadshavare och lärare.

Kontaktuppgifter talpedagog och logoped

Namn

Område

E-post och telefon

Cajsa Bråhed,
talpedagog

Kvidinge, Tingdal/Björnås,
Rågen, Björnekulla

cajsa.brahed@astorp.se
042-640 66

Josefin Olsson,
logoped

Hyllinge, Nyvång, Haganäs, Björnekulla

josefin.olsson@astorp.se
042-642 54

Kontakt

Senast ändrad • 2022-01-25