Elevhälsa

Inom elevhälsan finns medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens som arbetar tillsammans för att främja barn och elevers lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsans i Åstorps kommun tillhör organisatoriskt Centrala resursenheten på bildningsförvaltningen.

Fälsekreterare arbetar i första hand med ungdomar i åldrarna 12-20 år. De arbetar med uppsökande verksamheter på skolor och fritidsgådar, gruppverksamhet och fältarbete. Fältsekrerare har ett nära samarbete med polis och socialtjänst, vilket är en viktig och avgörande del i arbetet.

Kontaktuppgifter till fältsekreterare

Namn

Telefonnummer

E-post

Magnus Persson

042 - 641 85

magnus.persson@astorp.se

Skolkuratorerna arbetar med elevhälsans psykosociala insatser. De tillför sin kompetens som ett stöd i skolans pedagogiska arbete.

En skolkurator kan genomföra stöd-, motivations- och krissamtal till elever och deras familjer relaterade till skolsituationen.

Kontaktuppgifter skolkuratorer

Namn

Skola/område

Kontaktuppgifter

Hanna Hellberg

Tingdal-Björnås/Kvidinge

hanna.hellberg@astorp.se
042-642 27

Daniel Bond

Haganäs

daniel.bond@astorp.se
042-640 48

Cecilia Malmros

Björnekulla

cecilia.malmros@astorp.se
042-640 70

Maria Karlsson

Hyllinge

maria.karlsson@astorp.se
042-640 54

Sandra Harris

Rågen/Nyvång

sandra.harris@astorp.se
042-644 24

Emelie Toremalm

IM

emelie.toremalm@astorp.se

042-641 33


Skolpsykologerna arbetar förebyggande och hälsofrämjande med barn i förskola och skola. För att stödja barn och ungdomar i förskola och skola arbetar psykologerna ofta genom att handleda personalen i deras arbete då barnet alltid är anonymt för psykologen. I de fall psykologerna arbetar direkt med ett barn är föräldrarna alltid tillfrågade innan.

Kontaktuppgifter skolpsykolog

Namn

Område

Telefon och e-post

Elisabeth Högman

Kvdinge, Tingdal, Rågen, Haganäs

elisabeth.hogman@astorp.se

042-641 53

Hugo Jernmark

Hyllinge, Nyvång, Björnekulla, IM, särskolan

hugo.jernmark@astorp.se

042-643 70

Hanna

Linder

Föräldraledig

hanna.linder@astorp.se

042-641 36


Skolsköterskorna tillför medicinsk- och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Vid hälsobesök kan vi tidigt identifiera problem eller symtom som an innebära att eleven är i behov av särskilt stöd eller andra insatser.

Skolsköterskan bidrar med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är lagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning.

Vaccination

Skolsköterskorna bevakar elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas om det finns behov. De fullföljer även vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram.

Kontaktuppgifter skolsköterska

Namn

Skola/område

E-post och telefon

Petra Kihlgren (medicinskt ledningsansvarig)

Björnekulla

petra.kihlgren@astorp.se

042-643 39

Marianne Johansson

Nyvång, Haganäs

marianne.johansson2@astorp.se

042-642 34

Helen Norlin

Hyllinge, IM

helen.norlin@astorp.se

042-642 63

Helena Rydström

Tingdal/
Björnås

helena.rydstrom@astorp.se

042-640 56

Anna Lennwall

Rågen/
Kvidinge

anna.lennwall@astorp.se
042-641 56

 

Talpedagogerna och logopederna arbetar förebyggande och/eller habiliterande för att undanröja hinder för språklig utveckling. De bidrar med kompetens inom språk, tal och kommunikation.

I deras arbete ingår även att utföra utredningar av elevers tal-, språk- och kommunikationsförmåga samt ge lämpliga stödåtgärder till elever, vårdnadshavare och lärare.

Kontaktuppgifter talpedagog och logoped

Namn

Område

E-post och telefon

Cajsa Bråhed,
talpedagog

Kvidinge, Tingdal/Björnås,
Rågen, Björnekulla

cajsa.brahed@astorp.se
042-640 66

Josefin Olsson,
logoped

Hyllinge, Nyvång, Haganäs, Björnekulla

josefin.olsson@astorp.se
042-642 54

Kontakt

Senast ändrad • 2021-08-20