Enskilda vägar

Alla vägar har en så kallad väghållare. Väghållaren är den som sköter och ansvarar för vägen.

Vägar kan antingen vara allmänna eller enskilda. Allmänn väg har Trafikverket eller kommunen som väghållare. En enskild väg har den oftast en sammanslutning av fastighetsägare som väghållare.

Bidrag till skötsel för enskilda vägar

Principen gäller att väghållaren betalar kostnaderna för skötsel och underhåll av vägen. Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden. Väghållare som får bidrag från Trafikverket kan även få bidrag från kommunen.

Ansök om bidrag för enskilda vägar senast 31 maj varje år

Du ansöker om bidrag för enskilda vägar via vår e-tjänstportal. Ansökningsperioden är mellan 1 januari och 31 maj.

Kommunfullmäktige beslutar om budgetmedel som kommunstyrelsen sedan avsätter till bidrag för enskilda vägar.

Utifrån avsatt budget och inkomna ansökningar beräknas sedan bidragsnivå på det beslutade statliga bidraget. För vägsträckor beviljas kommunalt bidrag endast om väghållaren erhåller statligt bidrag från Trafikverket. Det kommunala bidraget kan max uppgå till 30% av beviljat statligt bidrag.


Förutsättningen för att bidrag ska beviljas är att vägen är öppen för boende längst vägen samt för allmän trafik. Vägen ska anslutas till allmän väg eller annan bidragsberättigad enskild väg. Aktuell vägsträcka ska ligga inom kommunen. Vägen utgör utfartsväg från minst en fastighet med fast bosättning. Om vägen utgör utfartsväg från mer än en fastighet och fastigheterna inte är i en ägares hand, erfordras för att bidrag ska beviljas att en skriftlig överenskommelse träffas mellan fastighetsägarna (väghållarna) med innebörden, att väghållarna förbinder sig att
gemensamt svara för väghållningen. Vägföreningen har vald styrelse och revisor. Årsmöten med revision hålls årligen.

Komplett ansökan om driftsbidrag sker via e-tjänst på kommunens hemsida senast den 31 maj. Årsmöteshandlingar och räkenskaper ska lämnas i samband med ansökan. Bidraget betalas ut senast 30 juni

Kontakt

Senast ändrad • 2024-01-11

Kontakt