Trafiksäkerhet och hastighetsdämpande åtgärder

På denna sida hittar du information om trafiksäkerhet och om hur kommunen arbetar med hastighetsdämpande åtgärder.

Rätt hastighet innebär en trafiksäker miljö. Därför arbetar Åstorps kommun aktivt med trafiksäkrande åtgärder som underlättar för bilföraren att hålla rätt hastighet. Vi arbetar utifrån Riksdagens igenomklubbade Nollvision från år 1997, vars syfte är att uppnå ett trafiksystem där ingen allvarligt skadas eller dödas.

För att uppnå Nollvisionen krävs riktade insatser. En särskilt utsatt grupp är de oskyddade trafikanterna (cyklister och fotgängare) som utgör två tredjedelar av tätortstrafikens dödsoffer. Olyckorna beror ofta på att bilar håller för hög hastighet vid cykel- och gångpassager.

Två tredjedelar av dödsfallen i tätortstrafik är oskyddade trafikanter (cyklister och fotgängare). En vanlig orsak är att bilar håller för hög hastighet vid cykel- och gångpassager. Hålls hastigheterna innebär det även en säkrare trafikmiljö för bilister – hälften av alla bilister som dött i trafiken håller inte rätt hastighet.

Kommunala hastighetsåtgärder

Alla trafikanter har rätt att röra sig i en trafiksäker miljö. Därför pågår ständigt arbetet med att analysera och hastighetssäkra gatorna i Åstorp. Långsiktigt arbetar Åstorp med att utforma gatorna på ett trafiksäkert sätt som uppmuntrar föraren till lägre hastigheter. Andra mer omedelbara åtgärder som vidtas är:

 • Byggnation av tillfälliga och fasta gupp som är de hinder som mest effektivt tvingar bilföraren att sänka hastigheten till 30 km/h. Guppen placeras där fotgängare och cyklister tryggt ska kunna röra sig bland bilister, därav att korsningar och övergångsställen prioriteras hastighetssäkring.
 • Portabla hastighetskameror placeras ut för att uppmärksamma förarens hastighet i områden där hastigheten av olika anledningar måste ses över.
 • Åstorps kommun rekommenderar inte utplacering av blomlådor i villaområden, då det strider mot Trafiklagstiftningen att ställa ut arrangemang vars skötsel överlåts till privatperson, förening eller organisation. Blomlådor är inte krocktestade, och kan i värsta fall användas som lekredskap av barnen. Kommunen vill istället arbeta långsiktigt med permanent hastighetsdämpande gatuutformningar och trafiksäkert beteende.

Här ska du sakta ner

 • Utanför skolor, förskolor och dagis där maximal hastighet på 30km/h är tillåten.
 • Vid cykel- och övergångspassager.
 • I bostadsområden. Respektera dina grannar!
 • Södra delen av Storgatan mot järnvägsstationen är gångfartsområde. Det innebär att du som bilförare har väjningsplikt gentemot fotgängare och att du inte får köra snabbare än gånghastighet.

Statliga vägar

Grovt fördelat är vägarna inne i tätorterna kommunala. Staten är oftast väghållare för de större vägarna utanför tätorten samt genomfartsleder som passerar tätorten. För synpunkter gällande statliga vägar kontaktas Trafikverket, du hittar deras kontaktuppgifter på Trafikverkets hemsida:

Kontakt

 • Tekniska kontoret

  042-640 00

  tekniska@astorp.se

 • Journummer tekniska kontoret

  073-417 52 11

  Telefonen är öppen vardagar 16.00-07.00 och dygnet runt på helger.


  Observera att det inte går att skicka in ärende via sms till journumret.

Senast ändrad • 2023-07-10

Kontakt