Torg, parker och allmänna platser

I Åstorps kommun finns flera trivsamma platser för lek, rekreation, möten och vila.

Oavsett var i Åstorps kommun du befinner dig har du aldrig långt till grönytor. Grönområden bidrar till en bättre stadsmiljö och ger oss naturupplevelser och avkoppling.

Parker och grönytor

Prästamarken i Kvidinge

Prästamarken ligger strax norr om Kvidinge och var under 1800-talet en betad hagmark bestående av glest stående ekar. Nu har en artrik lövskog utvecklats på platsen. Skogen är klassad som nyckelbiotopp, vilket innebär att skötsel och underhåll ska utföras på ett sätt för att bevara och utveckla skogens mångfald.

Kalvahagen

Kalva- och fårahagen har stora natur- och kulturvärden. Här kan du hitta flera fridlysta växter så som gullviva, orkidéer och skånsk hålnunneört. Under sommarhalvåret betar en grupp får markerna, vilket ger ett viktigt inslag för att bevara områdets historia till kommande generationer. Vid reservatets entré finns ett så kallat arboretum, en samling med olika trädslag som förekommer på Söderåsen.

Tingvallaskogen

Tingvallaskogen i Åstorp inbjuder till aktiviteter i otroligt vacker miljö. Här finns de rikaste lövskogarna i Skåne. I skogen har Skåneledens "Från ås till ås"-sträcka sin början. Ravinen som sträcker sig tvärs igenom området ger en mycket speciell och vacker karaktär.

Perslund

I Perslund i centrala Åstorp ligger ortens hembygdsgård och i de gröna omgivningarna samlas gamla och unga för att fira högtider som Valborg eller bara för att koppla av med vänner eller familj. Växtligheten i Perslund präglas idag av många andra arter än ek och här finns flera exotiska träd som till exempel sumpcypress, äkta kastanj och ginkgo.

Hyllingeskogen

Hyllingeskogen är ett omtyckt rekreationsområde som erbjuder varierade miljöer med skog, kullar, dammar och öppna gräsytor. Här finns spännande rester från Hyllinges tegelindustri kvar i form av tegelmurar samt en gammal spårväxel. I skogsområdet växer till stor del asp, björk och ek.

Nyvångshögen

I Nyvång finns Åstorps främsta landmärke Nyvångshögen, en stor slamhög som är en rest från gruvhanteringen. Området är idag ett rekreationsområde med en mycket säregen karaktär. Toppen på slamhögen är likt ett fjäll fritt från träd, medan de nedre sluttningarna är inbäddade av al, asp, björk, hagtorn och sälg.

Träd på kommunal mark

Träd på kommunal mark skapar en lugn och trivsam miljö och är dessutom klimatförbättrande.

Ibland får vi in frågan om att fälla träd som står på kommunal mark. I dessa fall gör vi en bedömning utifrån bland annat trädets tillstånd, storlek och ekologiska betydelse.

Vi tar inte ner träd för att:

  • de skuggar din tomt
  • de tappar löv eller barr på din tomt
  • de stör teknisk utrustning

Kontakt

Senast ändrad • 2024-02-01

Kontakt