Häckar och buskage

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för den vardagliga skötseln av gångbanan utanför din fastighet.

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydand olägenheten för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Om fastighetsägarens häckar och buskage innebär en trafikfarlig situation kan kommunen besluta om föreläggande att fastighetsägaren till exempel måste klippa sin häck. Om det ändå inte görs kan kommunen vidta åtgärder på fastighetsägarens bekostnad enligt en beslutad taxa.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart får dina växter inte vara högre än 80 centimeter från gatan inom markerad siktriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gata eller gångbana.

Illustration av en häck i vinkel mot gata och uppfart.

Du som har hörntomt

Intill en gång- och cykelväg eller gata, får dina växter inte vara högre än 80 centimeter i en sikttriangel, som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Illustration av en hörntomt med häck.

Du som har tomt intill gata

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana, ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

 • Över gångbana - minst 2,5 meter
 • Över cykelväg - minst 3,2 meter
 • Över körbana - minst 4,6 meter

Några rekommendationer för träd och buskar

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringsstadiet föreställa
sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt, så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna breder ut sig olika mycket beroende på art, klimatzon, jordens beskaffenhet och skötseln

Stora buskar och träd bör planceras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor bör plaseras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Lämplig friväxande låg häck

 • Liten svart aronia
 • Björkspirea
 • Hybridspirea
 • Mahonia
 • Ölandstok

Lämplig klippt häck

 • Avenbok
 • Bok
 • Hagtorn
 • Häckkaragan
 • Idegran
 • Liguster
 • Naverlönn
 • Oxbär
 • Spirea
 • Syrén

Kontakt

Senast ändrad • 2024-04-03

Kontakt