Lokala trafikföreskrifter och parkering

Allmänna trafikregler gäller för hela landet. Utöver detta har Åstorps kommun lokala trafikföreskifter som du måste följa.

Förutom allmänna föreskrifter har kommunen en del lokala trafik-föreskrifter. Inom tättbebyggt område är det kommunen som beslutar enligt trafikförordningen och på landsbygden är det Länsstyrelsen.

De flesta föreskrifterna är skyltade, såsom parkeringsförbud, hastighetsbegräsningar och parkering för rörelsehindrade.

I Åstorps kommun är tomgångskörning tillåten under 1 minut. Gäller även miljöbilar.

Motorfordon med totalvikt över 3,5 ton, traktor, frikopplad släpvagn och motorredskap får inte parkeras längre tid än högst två timmar i följd. Personbil, släpkärra samt husvagn får inte parkeras längre tid än högst 24 timmar i följd på vardag, utom dag före söndag och helgdag.

Dessa begränsningar gäller om inget annat anges genom vägmärke.

På följande gator tillåts parkering under längre tid, dock högst 24 timmar i följd. Tidsbegränsningen gäller vardagar utom dag före söndag och helgdag. Övriga dagar utan tidsbegränsning.

Åstorp

Ji-Tegatans norra sida öster om Annedalsgatan, Stålgatans västra sida samt Bangatans norra sida öster om N Industrigatan.

Kvidinge

Industrigatans sydvästra sida mellan 50 m öster om Sturegatan och Ringvägen.

Parkeringsövervakning i kommunens olika tätorter innefattar bland annat huvudleder, p-förbudssträckor och tidsparkeringar.

En parkeringsanmärkning skrivs ut då parkeringen varit felaktig på gatumark, det vill säga gator och allmänna vägar. Om du har synpunkter på en parkeringsanmärkning ska du vända dig till Polisen med ditt bestridande.

En parkeringsanmärkning ska betalas inom 8 dagar från utfärdandet. Sker inte detta påminns fordonets ägare om att betala inom viss tid.

Taxan för parkeringsanmärkning är antagen i kommunfullmäktige 2019-09-30, paragraf 130.

Avgifter för parkeringsanmärkning

Anmärkning

Kostnad

Överskriden tid enligt lokala trafikföreskrifter

500 kronor

Parkeringsförbud

700 kronor

Förbud mot att stanna

1000 kronor

Inom område som är terräng (gångplan, refug, etc.)

1000 kronor

På en gång- eller cykelbana

1000 kronor

Mot färdriktning

1000 kronor

På eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe, cykelpassage eller cykelövergång

1000 kronor

I en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant

1000 kronor

För annat ändamål än på- eller avstigning på busshållsplats, lastplats eller laddplats

700 kronor

För annat ändamål än på- eller avstigning på platsavsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (plats för rörelseförhindrade då PRH-kort saknas)

1000 kronor

För annat ändamål än på- eller avstigning på platsavsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (tillåten parkering i grunden för exempelvis buss eller MC)

700 kronor

Så att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs

1000 kronor

Parkering som inte är på vägens högra sida eller i vägens längdriktning

1000 kronor

Parkering som inte är så långt från körbanans mitt som möjligt

1000 kronor

Parkering i spärrområde

1000 kronor

Parkering läng en heldragen linje

1000 kronor

Parkering i cykelfält

1000 kronor

Parkering i en korsning med järnväg eller spårväg

1000 kronor

Parkering i skymd kurva eller backkrön

1000 kronor

Parkering i vägport eller tunnel

1000 kronor

Parkering med något hjul utanför uppställningsplats

700 kronor

Parkering längre tid än 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före söndag eller helgdag

500 kronor

Parkering utan giltig parkeringsbiljett eller motsvarande tillstånd är väl synlig och läsbar utifrån

500 kronor

Framför infart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligt försvåras

700 kronor

Parkering på huvudled

700 kronor

Dubbelparkering brevid annat fordon eller anordning

700 kronor

Parkering så att det hindrar tillträde till annat fordon

700 kronor

Parkering på mötesplats

700 kronor

Parkering 30 meter före plankorsning

700 kronor

Kontakt

Senast ändrad • 2024-01-30

Kontakt