Ordförandes och presidiets roll och ansvar

Ordföranden och presidiet i fullmäktige eller i en nämnd har olika roller. Här kan du läsa om vilket ansvar och roller som ordföranden och presidiet har.

I varje politiskt organ finns en ordförande och två vice ordförande som väljs av kommunfullmäktige. Ordförande och förste vice ordförande utses i regel från den politiska majoriteten medan andre vice ordföranden representerar oppositionen. Samtliga ordförande bildar en grupp som kallas för fullmäktiges eller nämndens presidium. Presidiet är det politiska organets ansikte utåt och är tillsammans ansvariga för nämndens/fullmäktiges arbete. Då presidiet är ett eget politiskt organ, kan nämnderna i sin delegationsordning delegera frågor till presidiet som dessa får besluta om i nämndens ställe. För fullmäktiges del har presidiet vissa självständiga uppgifter som föreskrivs i arbetsordningen. Nämndernas ordförandes uppgifter finns inskrivna i respektive nämnds reglementen.

Ordföranden har rätt att begära in uppgifter från nämnder, beredningar och verksamhetschefer om utredningsläget i ärenden som kan tänkas bli behandlade i ett politiskt organ. Ordförande har ett särskilt ansvar för ordningen och uppförandet vid kommunfullmäktiges sammanträden. Ordförande är dessutom skyldig att rösta när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

Senast ändrad • 2024-01-17

Kontakt