Andra typer av beslut

I vissa fall kan beslut fattas på annat sätt en den vanliga ordningen.

Ordförandebeslut i brådskande ärende

I ärenden, som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, beslutar ordföranden. Om ordföranden har förhinder beslutar förste vice ordförande. Ordförandebeslut ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde.

Delegationsbeslut

Då det fattas en stor mängd beslut dagligen i kommunens verksamheter är det lämpligt om nämnderna delegerar beslutanderätten i frågor som är av rutinartad karaktär och som typiskt sett inte är föremål för politiska diskussioner, till exempel i myndighetsbeslut riktade mot enskilda. Delegation enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten flyttas över till någon annan (delegaten), till exempel en anställd i kommunen eller ett utskott. Möjligheten att delegera finns för att den kommunala organisationen och förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt.

Beslut på vidareadelegation

Om en nämnd uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Det innebär att förvaltningschefen uppdrar åt en annan anställd att besluta i stället. En delegering kan vidaredelegeras endast i ett led. Nämnden bestämmer hur anmälan ska ske.

Verkställighetsbeslut

Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet är inte alltid helt klar. Några kännetecken är att verkställighetsbeslut:

  • grundar sig på tillämpning av tidigare beslut, policy, riktlinjer, regler, anvisningar och lagstiftning och regel i avtal eller liknande dokument
  • är beslut av rutinmässig art som regelmässigt fattas av de anställda i kraft av deras tjänsteställning
  • saknar utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ
  • kan inte överklagas i domstol enligt kommunallagens bestämmelser

Vidare bör man tänka på om det från allmänhetens synvinkel är angeläget att kunna överklaga beslutet. Exempel på ren verkställighet är avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa och bidragsgivning enligt fastställda normer. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till nämnden eller bolagsstyrelsen, men det kan vara aktuellt att dokumentera beslutet.

Senast ändrad • 2024-01-17

Kontakt