Nämnder

Kommunens verksamhet leds av kommunstyrelsen och sex nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ska sitta i de olika nämnderna. Politikerna tar beslut som tjänstemännen ska förverkliga.

Bildningsnämnden svarar som huvudman för kommunens verksamheter avseende grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskola, särvux samt för den kommunala undervisningen i svenska för invandrare (SFI), fritidsgårdar, kulturskola, förskolor och fritidshem samt elevhälsa som är del i den centrala resursenheten.

Bildningsnämnden

Förtroendevald

Parti

Funktion

Murat Özbalci

C

Ordförande

Menaida Hasanovic

S

1:e vice ordförande

Bodil Hellberg

L

2:e vice ordförande

Thomas Fredriksson

S

Ledamot

Gun Friberg

S

Ledamot

Bengt Tollstadius

C

Ledamot

Eva Nilsson

M

Ledamot

Bengt Nilsson

M

Ledamot

Linda Arenhag

KD

Ledamot

Anton Holmberg

SD

Ledamot

Harri Rosqvist

SD

Ledamot

Richard Mattsson

SD

Ledamot

Petra Jansdotter

SD

Ledamot

 

Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet och handläggning inom:

  • Socialtjänstlagen
  • Hälso- och sjukvårdslagen
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • Lagen om bostadsanpassning
Socialnämnden

Förtroendevald

Parti

Funktion

Isabella Dzanko

S

Ordförande

Bertil Wemmert

C

1:e vice ordförande

Wiveca Andreasson

M

2:e vice ordförande

Kerstin Lindecrantz-Noresson

S

Ledamot

Mattias Jonsäter

L

Ledamot

Petra Jansdotter

SD

Ledamot

Anna-Lena Olsson

SD

Ledamot

Anneli Servin

SD

Ledamot

Harri Rosqvist

SD

Ledamot

Leif Persson

S

Ledamot

Anette Andersson

C

Ledamot

Hans Sundström

KD

Ledamot

Catarina Anderberg

M

Ledamot

Bygg- och miljönämnden beslutar i frågor som rör byggande, användning av mark, samhällsplanering, livsmedelskontroll och miljö- och hälsofrågor i Åstorps kommun.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud för bygg- och miljönämnden är dso.astorp@jpinfonet.se

Bygg- och miljönämnden

Förtroendevald

Parti

Funktion

Menaid Nocic

S

Ordförande

Bogomir Dordevic

C

1:e vice ordförande

Joakim Sandberg

M

2:e vise ordförande

Ulf Cronbring

S

Ledamot

Martina Engberg

S

Ledamot

Janet Norbäck

M

Ledamot

Ola Nilsson

L

Ledamot

Rolf Lundqvist

SD

Ledamot

Marcus Möller

SD

Ledamot

Åstorps och Klippans kommun har en gemensam räddningsnämnd med ledamöter från de båda kommunerna och verksamheten tillhör organisatioriskt Åstorps kommun. Räddningsnämnden består av tre ledamöter från Åstorp och tre från Klippan och lika många ersättare från respektive kommun.

Räddningsnämnd

Företroendevald

Parti

Funktion

Ronny Sandberg (Åstorp)

S

Ordförande

Hans-Bertil Sinclair (Klippan)

M

1:e vice ordförande

Jan Karlsson (Åstorp)

M

Ledamot

Johan Petersson (Klippan)

S

Ledamot

Conny Prisell (Åstorp)

SD

Ledamot

Åsa Edvardsson (Klippan)

SD

Ledamot

Roger Nielsen (Åstorp)

M

Ersättare

Ellinor Varady (Klippan)

M

Ersättare

Harri Rosqvist (Åstorp)

SD

Ersättare

Börje Norén (Klippan)

C

Ersättare

Jonas Magnusson (Åstorp)

C

Ersättare

Jonas Luckman (Klippan)

SD

Ersättare

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är fritids- och anläggningsenhet inklusive central serviceenhet, kulturenhet och biblioteksenhet.

Kultur- och fritidsnämnden

Förtroendevald

Parti

Funktion

Stig Rådström

C

Ordförande

Linda-Marie Camper

S

1:e vice ordförande

Eva Nilsson

M

2:e vice ordförande

Stig Rune Thell

S

Ledamot

Sofia Hultberg

C

Ledamot

Per-Erik Holmén

L

Ledamot

Liubov Sundström

KD

Ledamot

Vakant

SD

Ledamot

Vakant

SD

Ledamot


Åstorps kommun har gemensam överförmyndarnämn med Bjuvs, Klippans och Perstorps kommun. Nämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och goda mäns förvaltning. Tillsynen ska ge garanti mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.


Åstorps kommun planerar, organiserar och genomför allmänna val och folkomröstningar i kommunen. Valmämnden utser särskilda valförrättare som utbildas och får instruktioner om hur valet i vallokalen ska gå till.

Verksamheten regleras av vallagen och folkomröstningslagen. Valnämnden sammanträder enbart under valperioderna för RKR-valet och EU-valet.

‌Valnämnden

Förtroendevald

Parti

Funktion

Ann Strand Fransson

S

Ordförande

Lena Andersson

C

1:e vice ordförande

Jan Hennicks

-

2:e vice ordförande

Sebastian Mateescu

M

Ledamot

Jesper Lindström

L

Ledamot

Ulf Cronbring

S

Ersättare

Linda-Marie Camper

S

Ersättare

Amelie Stenqvist

M

Ersättare

Nils Persson

KD

Ersättare

Glenn Petersson

SD

Ersättare

Revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och revisorerna är förtroendevalda. De biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

‌Revisionen

Förtroendevald

Parti

Funktion

Monica Backe

SD

Ordförande

Mats Lindskog

L

1:e vice ordförande

Anders Wilhelmsson

S

2:e vice ordförande

Birger Sandell

M

Ledamot

Kristoffer Glinka

S

Ledamot

 

Kontakt

Senast ändrad • 2021-09-13