Nämnder

Kommunens verksamhet leds av kommunstyrelsen och sex nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ska sitta i de olika nämnderna. Politikerna tar beslut som tjänstemännen ska förverkliga.

Handlingar, protokoll och kallelser i Medborgarportalen

Alla nämnders handlingar, protokoll och kallelser från och med 2022 hittar du i vår medborgarportal:

Politikerportal

I vår politikerportal kan du se vilka politiker som sitter i respektive nämnd.

Nedan finner du information om respektive nämnds verksamhetsområde, sammanträdesdatum och tidigare protokoll och kallelser.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och det enda organ i kommunen som väljs direkt av medborgarna.

Sammanträdesdatum 2022

Kommunfullmäktige

28 mars

25 april

30 maj

20 juni

29 augusti

26 september

24 oktober (OBS: ändrat datum, ursprungligen 31 oktober!)

28 november

12 december

Kommunstyrelsen har samordnande uppgifter och kan sägas vara något av en kommunal regering. Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter.

Sammanträdesdatum 2022

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

12 januari

12 januari

2 februari

26 januari

2 mars

2 februari - Inställt

6 april

16 februari

4 maj

2 mars - Inställt

1 juni

16 mars

10 augusti

6 april

7 september

20 april

5 oktober

4 maj

26 oktober

18 maj

23 november

1 juni


15 juni


10 augusti


24 augusti


7 september


21 september


5 oktober


19 oktober


2 november


23 november


7 december


21 december

Sammanträdesdatum 2022

Kommunstyrelsens personalutskott

17 februari

19 april

16 juni

25 augusti

20 oktober

Bildningsnämnden svarar som huvudman för kommunens verksamheter avseende grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskola, särvux samt för den kommunala undervisningen i svenska för invandrare (SFI), fritidsgårdar, kulturskola, förskolor och fritidshem samt elevhälsa som är del i den centrala resursenheten.

Sammanträdesdatum 2022

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens arbetsutskott

26 januari

11 januari

23 februari

9 februari

23 mars

9 mars

27 april

13 april

25 maj

11 maj

22 juni

8 juni

24 augusti

9 augusti

28 september

14 september

27 oktober

12 oktober

24 november

9 november

14 december

8 december

Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet och handläggning inom:

  • Socialtjänstlagen
  • Hälso- och sjukvårdslagen
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • Lagen om bostadsanpassning
Sammanträdesdatum 2022

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

20 januari

13 januari

17 februari

3 februari

17 mars

3 mars

21 april

7 april

19 maj

5 maj

16 juni

2 juni

25 augusti

30 juni

15 september

11 augusti

20 oktober

1 september

17 november

6 oktober

15 december

30 november


1 december

Bygg- och miljönämnden beslutar i frågor som rör byggande, användning av mark, samhällsplanering, livsmedelskontroll och miljö- och hälsofrågor i Åstorps kommun.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud för bygg- och miljönämnden är dso.astorp@jpinfonet.se

Sammanträdesdatum 2022

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

24 januari

10 januari

21 februari

7 februari

21 mars

7 mars

19 april

4 april

16 maj

2 maj

23 juni

7 juni

22 augusti

8 augusti

19 september

5 september

17 oktober

3 oktober

21 november

7 november

19 december

5 december

Åstorps och Klippans kommun har en gemensam räddningsnämnd med ledamöter från de båda kommunerna och verksamheten tillhör organisatioriskt Åstorps kommun. Räddningsnämnden består av tre ledamöter från Åstorp och tre från Klippan och lika många ersättare från respektive kommun.


Sammanträdesdatum 2022

Räddningsnämnden

17 februari

19 april

21 juni

6 september

18 oktober

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är fritids- och anläggningsenhet inklusive central serviceenhet, kulturenhet och biblioteksenhet.

Sammanträdesdatum 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

8 februari

25 januari - Inställt

8 mars

22 februari

12 april

29 mars

10 maj

26 april - Inställt

13 september

30 augusti

11 oktober

27 september

8 november

25 oktober

13 december

29 november

Åstorps kommun har gemensam överförmyndarnämn med Bjuvs, Klippans och Perstorps kommun. Nämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och goda mäns förvaltning. Tillsynen ska ge garanti mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Mer information om överförmyndarnämnden hittas på perstorp.se:

Åstorps kommun planerar, organiserar och genomför allmänna val och folkomröstningar i kommunen. Valmämnden utser särskilda valförrättare som utbildas och får instruktioner om hur valet i vallokalen ska gå till.

Verksamheten regleras av vallagen och folkomröstningslagen. Valnämnden sammanträder enbart under valperioderna för RKR-valet och EU-valet.

Revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och revisorerna är förtroendevalda. De biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

Sammanträdesplan 2022

Revisionen

13 januari

Samhällsberedningens sammanträden är offentliga för allmänheten.

Vill du delta i ett möte så behöver du vara på plats senast klockan 16.50 för att vi ska kunna släppa in till lokalen som annars är låst. Som allmänhet har du ingen möjlighet att yttra dig utan tillåtelse från ordförande.

Sammanträden hålls vanligtvis i Stationshuset från klockan 17:00, den dag som framgår av möteskalendern.Det framgår alltid av kallelsen var mötet ska hållas.

Sammanträdesdatum 2022

Kommunfullmäktiges samhällsberedning

18 januari

15 mars

17 maj

20 september

18 oktober

15 november

Söderåsens samordningsförbund erbjuder en gemensam arena för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Bjuvs kommun och Åstorps kommun, där parterna kan verka tillsammans och ta ett gemensamt ansvar utifrån individuella behov och lokala förutsättningar.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-09-20

Kontakt