Försörjningsstöd

Försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, är ett stöd till dig som har svårt att klara dig själv ekonomiskt.

Försörjningsstödet är behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är att försörjningsstödet ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Normalt anses föräldrarna vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess de fyllt 18 år och avslutat gymnasieskolan.

En grundförutsättning för försörjningsstöd är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt bland annat genom att du sökt arbete aktivt, samt sökt alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt att få.

Du kan själv göra en ungefärlig beräkning för att se om du har rätt till försörjningsstöd, på Socialstyrelsens webbsajt. Även om du skulle få minus i provberäkningen är det inte säkert att du har rätt till försörjningsstöd. Varje ansökan prövas individuellt.

Nyansökan försörjningsstöd

Om du tidigare inte varit aktuell inom enheten för försörjningsstöd ska du kontakta mottagningsenheten. Vid telefonsamtalet informeras du om vilka handlingar som du kommer att behöva vid din ansökan.

Du får en tid för besök hos en socialsekreterare. Denne utreder om du har rätt till försörjningsstöd. Ansökningshandlingarna fylls i till besöket.

En första bedömning om rätten till försörjningsstöd får du av mottagningsenheten. Här kan du även få information och rådgivning.

Återansökan försörjningsstöd

Från och med den 30 augusti 2021 kan du göra din återansökan om försörjningsstöd digitalt via vår e-tjänst Sök försörjningsstöd. Ansökan görs genom att logga in med ditt BankID i e-tjänsten. För mer information om BankID, se "Logga in med BankID" längre ner på sidan.

I e-tjänsten kan du enkelt

  • Följa ditt ärende från ansökan till utbetalning.
  • Se om ansökan har beviljats eller avslagits.
  • Se hur mycket pengar som kommer betalas ut och när de betalas ut.
  • Få information om beslut och beräkningar.

Du kommer lätt åt e-tjänsten via din dator, surfplatta eller smarttelefon. E-tjänsten är tillgänglig under dygnets alla timmar.

Användarmanualer till e-tjänsten "Sök försörjningsstöd" hittas nedan.

Nedan hittar du e-tjänsten.

Alla som bor och vistas i kommunen och som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt kan ha rätt till bistånd i form av försörjningsstöd.

När du har lämnat en digital ansökan via e-tjänsten görs en beräkning baserat på de uppgifter du lämnat in. Därefter kontrolleras beräkningen av din socialsekreterare, som också fattar beslut om bifall eller avslag. En individuell bedömning görs med hänsyn till skäliga kostnader samt dina inkomster. Beslutet grundar sig även på hur du följer den planering du gjort tillsammans med din socialsekreterare för att du ska kunna försörja dig själv så snart som möjligt.

Läs mer under fliken ”Vilka krav ställs på dig som får försörjningsstöd?”. Beslut om försörjningsstöd fattas som regel av den socialsekreterare som utreder din ansökan.

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Är du arbetslös och kan ta ett arbete ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. När du ansöker om ekonomiskt bistånd i Åstorps kommun kommer du tillsammans med arbetsmarknadscoacher på arbetsmarknadsenheten arbeta fram en planering för att du så snart som möjligt ska komma ut i självförsörjning.

Som aktivt arbetssökande ska du:

  • Med kvalité söka alla arbeten upp till dina kvalifikationer.
  • Söka arbeten inom pendlingsavstånd, 90 minuter enkel väg.
  • Se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade och vara tillgänglig på telefon eller mail.
  • Tacka ja till insatser som exempelvis åtgärdsanställning, praktik, kompetenshöjande verksamhet och arbetsrehabiliterande åtgärder.

Om du inte är aktivt arbetssökande eller tackar nej till erbjuden insats kan din rätt till ekonomiskt bistånd att ifrågasättas.

Om du inte kan arbeta/söka arbete av hälsoskäl skall du styrka detta med ett giltigt läkarintyg, då utreder vi ditt behov och stöttar dig i att få den hjälp du behöver. Det kan handla om kontakter med bland annat Regionen eller Försäkringskassan.

Om du studerar, till exempel SFI eller andra studier ska du ha god närvaro och styrka sjukfrånvaro med läkarintyg enligt samma regler som om du haft ett arbete.

Du loggar in e-tjänsten med ditt BankID, fyller i ansökan och signerar med ditt BankID. Du kan nå e-tjänsten via din dator, mobiltelefon eller surfplatta. Om ni är två som söker tillsammans behöver båda signera ansökan när den är färdig. Både du och din make/maka/partner/sambo behöver BankID när ni söker försörjningsstöd tillsammans.

Om du inte redan har BankID kan du ordna det via din bank. Här hittar du de utgivare av BankID, som finns.

Utgivare av BankID

Myndigheten utför stickprovskontroller med ett slumpmässigt urval. Vid en kontroll ska du/ni kunna uppvisa handlingar gällande din/er ekonomi. Ni ska kunna styrka de utgifter ni har ansökt om, tre månader tillbaka, samt visa att ni inte har oredovisade tillgångar. Vid en stickprovskontroll kommer vi att kontakta dig/er och meddela vilka handlingar du/ni skall inkomma med till myndigheten. Alla dina uppgifter måste stämma överens med din ansökan och vid en kontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat.

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Lämna in din överklagan till den socialsekreterare som fattat beslutet. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet. Behöver du hjälp med överklagan går det bra att kontakta din socialsekreterare eller kundtjänst i Åstorps kommun.

Har du frågor?

Vid frågor ska du ta kontakt med din socialsekreterare under telefontid: måndag, onsdag och fredag klockan 09.00-10.00, eller kontakta kundtjänst på medborgarkontoret.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-10-01