Försörjningsstöd

Försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, är ett stöd till dig som har svårt att klara dig själv ekonomiskt.

Försörjningsstödet är behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är att försörjningsstödet ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Normalt anses föräldrarna vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess de fyllt 18 år och avslutat gymnasieskolan.

Om du tidigare inte varit aktuell inom enheten för försörjningsstöd ska du kontakta mottagningsenheten. Vid telefonsamtalet informeras du om vilka handlingar som du kommer att behöva vid din ansökan.

Du får en tid för besök hos en socialsekreterare. Denne utreder om du har rätt till försörjningsstöd. Ansökningshandlingarna fylls i vid besöket.

En första bedömning om rätten till försörjningsstöd får du av mottagningsenheten. Här kan du även få information och rådgivning.

Alla som bor och vistas i kommunen och som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt kan ha rätt till bistånd i form av försörjningsstöd.

Socialsekreteraren går tillsammans med dig igenom dina inkomster, utgifter och tillgångar. En individuell bedömning görs med hänsyn till skäliga kostnader samt dina inkomster. Beslut om försörjningsstöd fattas som regel av den socialsekreterare som utreder din ansökan.

Är du arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande, samverkar vi bland annat med Arbetsförmedlingen och för dig andra nödvändiga parter för att du ska kunna öka din egenförsörjning. Om du varit arbetslös länge eller är under 25 år, kan du erbjudas praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Om du av hälsoskäl eller av andra orsaker är förhindrad att söka arbete, utreder vi ditt behov och stöttar dig i att få den hjälp du behöver. Det kan handla om kontakter med bland annat Regionen eller Försäkringskassan.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-02-27