Försörjningsstöd

Försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, är ett stöd till dig som har svårt att klara dig själv ekonomiskt.

Försörjningsstödet är behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är att försörjningsstödet ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Normalt anses föräldrarna vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess de fyllt 18 år och avslutat gymnasieskolan.

En grundförutsättning för försörjningsstöd är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt bland annat genom att du sökt arbete aktivt, samt sökt alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt att få.

Du kan själv göra en ungefärlig beräkning för att se om du har rätt till försörjningsstöd, på Socialstyrelsens webbsajt. Även om du skulle få minus i provberäkningen är det inte säkert att du har rätt till försörjningsstöd. Varje ansökan prövas individuellt.

Om du tidigare inte varit aktuell inom enheten för försörjningsstöd ska du kontakta mottagningsenheten. Vid telefonsamtalet informeras du om vilka handlingar som du kommer att behöva vid din ansökan.

Du får en tid för besök hos en socialsekreterare. Denne utreder om du har rätt till försörjningsstöd. Ansökningshandlingarna fylls i till besöket.

En första bedömning om rätten till försörjningsstöd får du av mottagningsenheten. Här kan du även få information och rådgivning.

Alla som bor och vistas i kommunen och som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt kan ha rätt till bistånd i form av försörjningsstöd.

Socialsekreteraren går tillsammans med dig igenom dina inkomster, utgifter och tillgångar. En individuell bedömning görs med hänsyn till skäliga kostnader samt dina inkomster. Beslut om försörjningsstöd fattas som regel av den socialsekreterare som utreder din ansökan.

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

Är du arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. När du ansöker om ekonomiskt bistånd i Åstorps kommun kommer du tillsammans med arbetsmarknadscoacher på arbetsmarknadsenheten arbeta fram en planering för att du så snart som möjligt ska komma ut i självförsörjning.

Som aktivt arbetssökande ska du;

  • Med kvalité söka alla arbeten upp till dina kvalifikationer
  • Söka arbeten inom pendlingsavstånd, 90 minuter enkel väg
  • Se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade och vara tillgänglig på telefon eller mail
  • Tacka ja till insatser som exempelvis åtgärdsanställning, praktik, kompetenshöjande verksamhet och arbetsrehabiliterande åtgärder.

Om du inte är aktivt arbetssökande eller tackar nej till erbjuden insats kan din rätt till ekonomiskt bistånd omprövas.

Om du inte står till arbetsmarknadens förfogande av hälsoskäl skall du styrka detta med ett giltigt läkarintyg, då utreder vi ditt behov och stöttar dig i att få den hjälp du behöver. Det kan handla om kontakter med bland annat Regionen eller Försäkringskassan.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-05-10