Brandsäkerhet vid tillfällig övernattning

Det är vanligt att grupper tillfälligt övernattar i lokaler som inte är avsedda för övernattning. Här hittar du instruktioner för att uppnå en hög nivå på säkerheten.

Dessa anvisningar gäller vid tillfällig övernattning i exempelvis skolor, dag- eller fritidshem, idrottshallar, klubbstugor eller liknande lokaler.

Om barn och/eller funktionshindrade övernattar ska det finnas tillräckligt med vuxna närvarande så att en utrymning klaras av inom rimlig tid.

Ansvar

Ägaren och den som arrangerar övernattningen ansvarar för att brandskyddet är tillräckligt bra. Detta kräver en helhetssyn bär både ägaren och arrangören har kunskap om sitt brandskydd och om hur olika brandskyddsåtgärder minskar risken för brand samt förbättrar personsäkerheten.

Ägaren och arrangören har alltid det fulla ansvaret för säkerheten. Ansvarsfördelningen mellan parterna måste vara tydlig.

 • Fastighetsägare/lokaluthyraren ansvarar för att lokalerna uppfyller ställda krav gällande brand- och personsäkerheten. Hur ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och lokaluthyrare ser ut ska tydliggöras skriftligen.
 • Den som arrangerar den tillfälliga övernattningen ansvarar för att regler och rutiner följs.
 • De övernattande ansvarar för att följa de anvisningar och regler som tillhandahålls av den som arrangerar övernattningen.

Utse en förläggningschef

För den tillfälliga övernattningen ska en förläggningschef utses. Förläggningschefen ansvarar för att regler och rutiner följs. Förläggningschefen ska alltid finnas på plats under den tid som sovande personer finns i byggnaderna.

Punkter som ägare/lokaluthyrare bör kontrollera innan uthyrning:

 • Det ska finnas en skriftlig ansvarsfördelning för brandskyddet mellan fastighetsägare/uthyrare och hyresgäst.
 • Utrymningsvägar ska vara lätt öppningsbara utan nyckel i utrymningsriktningen och lägga att komma fram till.
 • Kontrollera att vägledande markeringar eller utrymningsskyltar från övernattningslokalerna är i fungerande skick.
 • I lokalerna ska det finnas en utrymningsplan placerad väl synlig för de övernattande.
 • Utrymningslarmet är i fungerande skick.
 • Brandcellsgränser är i fungerande skick.
 • Byggnadens inbyggda brandskydd är intakt.
 • Eventuella anmärkningar från räddningstjänstens tillsyner är åtgärdade.
 • Endast lokaler som uppfyller kraven i denna anvisning används för övernattning.

Förläggningschef är ansvarig person på plats och ansvarar för att samtliga punkter är uppfyllda före övernattningen och att punkterna följs upp under övernattningen.

 • Förläggningschefen är myndig och bor i övernattningslokalen.
 • Det finns en skriftlig ansvarsfördelning för brandskyddet mellan förläggningschefen och fastighetsägaren/lokaluthyraren.
 • Det finns en aktuell lista med namn på alla övernattande. Listan ska finnas lättillgänglig och tas med ut vid en utrymning så att ansvariga kan kontrollera att samtliga övernattande kommit ut.
 • Övernattningen har amälts via e-tjänsten Tillfällig övernattning. Förläggningschefen ansvarar för att informationen skickas in.
 • Förläggningschefen har en egen mobiltelefon. Telefonnumret ska vara anmält till räddningstjänsten.
 • Organisera och informera i tillräcklig omfattning de tillfälligt övernattande i syfte att kunna genomföra en säker utrymning vid behov.
 • Samtliga övernattande har kännedom om utrymningsstrategin, den återsamlingsplats som gäller vid utrymning samt de ordningsregler som gäller.
 • Utrymningsvägar för övernattningslokalerna är kontrollerade så att de är lätt öppningsbara och inte är blockerade.
 • Belysningen i trapphus, korridorer och andra utrymningsvägar är tända nattetid.
 • Kontroll av att ”sängplatser” och övernattandes utrustning inte hindrar/försvårar en utrymning. OBS: detta gäller även de möbler som vanligtvis finns i lokalen och har skjutits åt sidan. Kontrollera att ingen utrymningsväg har blockerats.

Generella villkor/anmärkningar

 • Rökförbud råder inomhus. Rökning ska ske på lämplig och anvisad plats utomhus. Det råder även förbud mot levande ljus och andra former av öppen låga i lokalerna.
 • Larmnummer till räddningstjänsten är alltid 112.
 • Vid övriga ärenden, ring räddningstjänsten på 042-641 00.

Vid brand- eller utrymningslarm

 • I det fall brand-/utrymningslarmet löser ut ska du som förläggningschef se till att utrymning, enligt utrymningsstrategin, påbörjas omedelbart.
 • Efter utrymningen ska du som förläggningschef räkna in samtliga på återsamlingsplatsen (enligt upprättad lista över övernattande).
 • Möt, om möjligt, upp räddningstjänsten när de kommer till platsen och ge information om vad som har inträffat samt om några personer saknas.
 • Ingen får gå tillbaka in i lokalerna förrän räddningstjänsten har gett klartecken

Här följer några regler och anvisningar som de övernattande ska informeras om. Informationen ska förmedlas till alla deltagare på ett språk som de förstår. Ett skriftligt informationsblad med följande information bör dessutom delas ut till samtliga ledare samt anslås i övernattningssalar.

 • Rökning är förbjuden i samtliga byggnader där övernattning sker.
 • Matlagning, kaffekokning eller motsvarande ska endast ske i för ändamålet avsedda lokaler, t ex skolkök, skolmatsal eller motsvarande.
 • Sopor ska slängas i soprum eller på annan avsedd plats.
 • Dörrar mellan korridorer och trapphus ska vara stängda om de inte är uppställda på rökdetektorstyrda magneter.
 • Husvagnar, containrar eller motsvarande ska placeras minst 6,0 m från byggnaden.
 • Levande ljus eller annan öppen eld ska inte finnas i lokalerna.
 • Bänkar, bord, stolar, packning eller annat brännbart material ska inte placeras i korridorer, trapphus eller framför utrymningsvägar i allmänhet.
 • Brandfarliga varor ska inte hanteras i byggnaden.
 • Elektronik (t ex telefoner, surfplattor, etc) ska inte ligga på laddning i bäddar, på kläder eller andra mjuka material. Bärbara datorer ska aldrig läggas på bäddar eller andra mjuka material då datorn kan överhettas och orsaka brand (oavsett om den står på laddning eller ej).

Utrymning

 • Samtliga övernattande ska ha kunskap om utrymningsstrategin, t ex veta vad som gäller vid ett aktiverat utrymningslarm, var utrymningsvägarna finns och var återsamlingsplatsen finns.
 • I det fall brand-/utrymningslarmet löser ut ska alla omedelbart lämna byggnaden.
 • Släckredskap (handbrandsläckare, inomhusbrandpost, brandfilt)
 • De övernattande ska veta var släckredskapen är placerade.

Anmäl övernattningen

Tillfällig övernattning ska anmälas till räddningstjänsten senast tre dagar innan övernattningen.

Personalantal och övernattningssalar

Antalet personer som kan tillåtas övernatta i ett rum beror bland annat på utrymningsvägarnas bredd och golvytans storlek, ett lämpligt riktvärde är ca 3-4 kvadratmeter fri golvyta per person.

I större salar, till exempel idrottshallar med många övernattande, ska särskilda utrymningsgångar anordnas.

Salar som innehåller brandfarliga vätskor/gaser eller fast anläggning för dessa, ska inte användas för övernattning (oavsett om anläggningen är i drift eller ej).

Byggnadstekniskt brandskydd

Detta avsnitt kompletterar och förtydligar vissa byggnadstekniska brandskyddskrav. Även de delar av byggnadens brandskydd som inte tas upp här ska vara felfria.

För utrymningsvägar gäller följande:

 • Från lokalerna ska det alltid finnas minst två, av varandra oberoende, utrymningsvägar. Med begreppet "av varandra oberoende" menas att om den ena vägen blockeras av brand ska de andra inte kunna blockeras av samma brand.
 • Samtliga utrymningsvägar ska vara lätt öppningsbara utan nyckel, kort, kod eller något annat hjälpmedel.
 • Utrymningsvägar och dörrar i utrymningsvägar ska inte vara blockerade och vara utförda med en bredd om minst 0,90 meter. I dörröppningen ska den fria bredden uppgå till minst 0,80 meter. I utrymningsvägar som ska kunna betjäna fler än 150 personer ska den fria bredden uppgå till minst 1,2 meter.
 • Den ena av utrymningsvägarna kan utgöras av ett fönster direkt till det fria om den invända bröstningshöjden inte överstiger 1,22 meter och den utvändiga bröstningshöjden inte överstiger 2,0 meter. Dessutom ska fönstret vara minst 0,50 meter brett och 0,60 meter högt, dessutom ska summan av bredd och höjd uppgå till minst 1,5 meter. I en lokal med fönsterutrymning kan maximalt 30 personer övernatta. Om lokalen har minst två fönster för utrymning kan maximalt 50 personer övernatta.
 • För våningsplan ovan markplanet ska utrymningsvägarna utgöras av trappor, stegar godtas ej.

Lokaler som används för övernattning ska ha ett automatiskt utrymningslarm utfört enligt rekommendationer för utrymningslarm (utgivet av SBF) med nedanstående specifikation:

 • Automatisk och manuell aktivering (manuell aktivering ska minst kunna utföras av förläggningschef och dess medhjälpare).
  Utrymningslarm ska aktiveras samtidigt inom samtliga övernattningslokaler.

Fönster är inte tillåtet som utrymningsväg i lokaler där förskolebarn eller personer med funktionsnedsättning övernattar.

Även om bröstningshöjden inte överstiger 1,2 m får den inte vara högre än att alla övernattande själva kan ta sig upp på egen hand. Vid behov ska fönstret kompletteras med invändig fast monterad stege/trappa.

 • Larmsignal ska utgöras av akustisk signal alternativt talat utrymningsmeddelande.
 • Detektion ska utgöras av automatisk brandlarmsanläggning enligt SBF 110 i de övervakade utrymmena. Övervakade utrymmen ska minst omfatta:
  - Övernattningslokalerna
  - Utrymningsvägar från övernattningslokalerna
  - Lokaler inom samma brandcell som angränsar till antingen övernattningssalarna eller utrymningsvägar från övernattningssalarna
 • Undantag kan göras för lokal i markplan, vid övernattning för maximalt 30 personer. I detta fall godtas brandvarnare som utrymningslarm om det finns utrymningsväg direkt till det fria (dörr eller fönster) från övernattningslokalen. Observera att det maximalt tillåtna antalet (30 personer) är det totala antalet övernattande i hela byggnaden. Brandvarnare ska finnas i övernattningslokalen samt i angränsande utrymmen. Brandvarnare ska vara seriekopplade så att samtliga ger larm om en av dem löser ut. Se tidigare stycke angående hur ett utrymningsfönster ska vara utfört.

Utrymningsvägarna ska vara försedda med vägledande markeringar som är:

 • Försedda med symboler enligt AFS 2008:13.
 • Belysta/genomlysta och har nödströmsförsörjning som klarar av minst 60 minuters drift vid ett strömbortfall.
 • Placerade så att även en person utan god lokalkännedom lätt kan hitta ut.

Dörr eller fönster från övernattningslokalen direkt till det fria kan förses med efterlysande vägledande markering/utrymningsskylt. Fönster är inte tillåtet som utrymningsväg i lokaler där förskolebarn eller personer med funktionsnedsättning övernattar.

Brandredskap ska placeras:

 • Så att avståndet till närmaste handbrandsläckare/inomhusbrandpost inte överstiger 25 m oavsett var man befinner sig i byggnaden.
 • Nära en utrymningsväg.
 • Lättillgängligt och exempelvis inte bakom en låst dörr.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-10-01

Kontakt