Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorp och Klippans kommuner är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Fastighetsägare och den som har verksamhet i byggnad eller annan anläggning har det fulla asnvaret för brandskyddet. Genom att systematiskt arbeta med brandskydd skapas medvetenhet och förståelse i hela organisationen.

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Ansvaret innebär att vidta åtgärder för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skadorna till följd av brand.

Systematiskt brandskyddsarbete dokumenteras och bedrivs genom:

  1. Ansvar
  2. Organisation
  3. Utbildning
  4. Instruktioner och rutiner
  5. Dokumentationer
  6. Drift och underhåll
  7. Kontroll, uppföljning och tillbudsrapportering.
Senast ändrad • 2020-04-23

Kontakt