Brandskydd vid arrangemang

Här hittar du information för arrangemang med publik verksamhet i lokaler som normalt inte används som samlingslokaler.

Vid arrangemang där många personer samtidigt vistas på samma plats är det viktigt att tänka på brandskyddet. Det kan till exempel handla om ungdomsdisko eller kulturevenemang.

För att fastställa maximalt personantal som samtidigt får vistas i lokalen bör du ta kontakt med räddningstjänsten. Generellt räknas 1 person/kvadratmeter nettoarea beroende på utrymningsvägar.

För lokaler upp till 150 personer ska utrymningsvägarna vara minst 0,9 meter breda. Två av varandra oberoende utrymningsvägar ska finnas.

Dörrarna i utrymningsväg ska vara öppningsbara i utrymningsriktningen och vara lätt öppningsbara utan nyckell eller annat redskap.

Fönsterutrymning är inte lämplig för annan verksamhet än kontor och bostäder, men kan i vissa fall godtas för mindre antal personer om personsäkerheten trots det är tillfredställande.

Utrymningsvägarna ska utmärkas med genomlyst varselmarkering enligt EU-norm, försedd med reservkraft. Efterlysande utrymningsmarkering kan i vissa fall anses tillräckligt om man anser att utrymningsförhållanden trots det är betryggande.

Gångavstånd till närmsta utrymningsväg får inte vara mer än 30 meter.

Det ska finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar med fri bredd på 1,2 meter för varje. Är lokalen tänkt att utnyttjas för fler än 600 personer måste det finnas tre sådana utrymningsvägar.

Dörrarna i utrymningsväg skall vara lätt öppningsbara i utrymningsriktningen utan nyckell eller annat redskap.

Förnsterutrymning är inte lämplig för annan verksamhet än kontor och bostäder, men kan i vissa fall godtas för mindre antal personer om personsäkerheten trots det är tillfredställande.

Utrymningsvägarna skall utmärkas med genomlyst varselmarkering enligt EU-norm, försedd med reservkraft.

Gångavstånd till närmsta utrymningsväg får inte överstiga 30 meter.

Lokalerna ska ha ett ytskikt motsvarande klass II eller högre, fäst på obrännbart material för att kunna rekommenderas som samlingslokal.

Det är viktigt att se till att en brand inte kan utvecklas i ett intilliggande utrymme till lokalen utan att någon blir uppmärksam på detta.

För att kunna få ett tillfredställande branskydd är det viktigt att se till att lös brännbar inredning minimeras. Material för att göra lokalen ytterligare trivsam typ frigolitfigurer, draperier, halmbalar och liknande är direkt olämplig.

Lämpliga brandredskap ska finnas lätt tillgängliga och tydligt utmärkta.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-02-18

Kontakt