Skriftlig redogörelse om brandskydd

Ägare till byggnader eller anläggningar där det bedrivs någon form av verksamhet är skyldiga att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till Åstorps kommun.

Syftet med redogörelsen är framför allt att tydliggöra fastighetsägarens och nyttjanderättsinnehavarens ansvar för brandskyddet. Den utgör även bedömningsunderlaget vid kommunens tillsynsarbete.

Den skriftliga redogörelsen berör byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan antas blir särskilt stora. Ansvaret för att brandskyddet i en byggnad eller anläggning är tillgodosett ligger alltid på fastighetsägare eller nyttjanderättshavare.

Vilka byggnader berörs?

De byggnader och verksamheter som ska lämna in skriftlig redogörelse finns inom:

  • Vård
  • Skola
  • Hotell
  • Industri
  • Samlingslokaler
  • Byggnader med kulturhistoriska värden
  • Byggnader med stor risk för allvarliga skador vid brand

Exakt vilka byggnader och verksamheter berörs av kravet på skriftlig redogörelse redovisas i Statens räddningsverks föreskrifter om skritflig redogörelse för brandskyddet.

Lämna in redogörelse

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att redogörelsen lämnas in och nyttjanderättshavaren är skyldig att lämna uppgifter till ägaren så att han kan fullgöra sin skyldighet.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-02-18