Sotning

I brandförebyggande syfte är det viktigt att sotning och brandskyddskontroll utförs. Om du eller någon annan vill sota din anläggning kan du ansöka om det.

Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Sotningsverksamheten i Åstorp och kommun bedrivs på entreprenad av skorstensfejarmästare Leif Johansson. Verksamheten regleras av bestämmelsterna i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskrifter om sotning.

Sota själv

Möjligheten att själv sota eller låta någon annan sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av om den som är tänkt att utföra sotningen är lämplig för uppgiften.

Prövning vid egensotning

Vid prövning av ett eventuellt medgivande och om sotning kan ske på ett betryggande sätt skall kommunen beakta:

  • Risksituation
  • Förbränningsanordningens komplexitet
  • Den enskildes kunskap och förutsättningar för uppgiften
  • Vid behov i samråd med sotaren eller andra myndigheter.
  • Kontrolljournal för egensotning/rengöring ska föras

Prövningen av ansökan omfattar en bedömning av förutsättningarna för den enskilde att utföra sotning av anäggningen i sin helhet. Skulle det vid branskyddkontroll eller tillsyn visa sig att så inte är fallet återkallar kommunen medgivandet.

Giltighetstiden för ett medgivande följer intervallen för brandskyddskontrollen med automatisk förlängning om inte skäl för ett återkallande finns. Den sökande bör sammantaget kunna visa att nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd föreligger.

Beslut om eventuell dispens beslutas av den gemensamma Räddningsnämnden som är ansvarig för sotningsverksamheten i Åstorps kommun. Beslutanderätten är delegerad till en av kommunen anställd tjänstemän. Beslut om avslag beslutas av ansvarig nämnd.

Innan beslut fattas inhämtas utlåtande från sotaren som har delegation att uftöra brandskyddskontroll, vad avser anläggningens komplexitet och bedömd risksituation.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-07-11

Kontakt