Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorp och Klippans kommuner är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Anvisning för ansökan om dispans för gödselspridning

Fyll i e-tjänsten enligt anvisningarna nedan

A: Fyll i företagsdata. Fastighet - räcker med huvudfastighet. Åkerareal - totala antalet hektar företaget använder som spridningsareal.

B: Kryssa i vad dispensen söks för (ett eller flera alternativ)

C: Fyll i gårdens djurhållning och respektive djurslags gödselhanteringssystem.

D: Fyll i arean på gödselplattan, höjden på dess stödmurar och/eller volym på urin och flytgödselbehållare.

E: Fyll i kryssfrågorna för det eller de fält Ni planerar sprida gödsel på. Vid ansökan om dispens från nedmyllningskravet skall jordarten dokumenteras med någon typ av mark eller linjekartering.

F: Fyll i den mängd och under vilken tid du vill sprida stallgödseln.

G: Ange här de skäl Ni har för Er dispensansökan.

H: Med ansökan skall följa en karta där det eller de fält där spridning planeras skall vara utmärkta. Markera även vilket fält som är I och II enligt punkten E.

I: Kom ihåg att skriva under ansökan.

Senast ändrad • 2023-05-16

Kontakt