Gödsel och slam

Ingress

Ur "Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön"

3 § Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden för att sprida naturgödsel, slam eller annan orenlighet inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller närmare än 300 meter från dessa. Sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor för att hindra uppkomsten av olägenhet för människors hälsa. Tillstånd enligt första stycket fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst eller fjäderfä om den sker i ringa omfattning t.ex. på villatomt och om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till spridning. Tillstånd fodras inte heller om spridningen regleras av annat tillstånd enligt miljöbalken.

I tillståndsansökan ska anges fastighetsbeteckning samt vilket skifte som avses. Karta/skiss kan behövas.

Villkor som ställs från tillsynsmyndigheten gällande flytgödsel från gris

är bland annat:

- nedmyllning till ca10 centimeter

- samtidigt som gödselspridning sker, ska nedmyllning ske.

- hänsyn ska tas till vindriktning

Gödselhantering - häst
Stallgödsel innehåller stora mängder kväve och fosfor som kan läcka till yt- och grundvatten. Detta skapar problem genom höga nitrathalter i grundvattnet och övergödning av ytvattnet.

Lagar
För att minimera risken för läckage av näringsämnen till mark och vatten finns krav på lagring av gödsel i bland annat följande lagar:

  • Miljöbalken (1998:808), kapitel 2 och 12
  • Förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
  • Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring
  • Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:79) om miljöhänsyn i lantbruket

Samma krav
I miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap) anges att "alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder eller vidta de försiktighetsmått som behövs för att motverka skador på miljön". Motiveringen till detta är att läckage av gödsel ger samma på-verkan oavsett om gödseln kommer från ett jordbruksföretag eller från en privatperson därav ställs samma krav på jordbrukaren och privatpersonen.

Lagringsplatsens utformning samt lagringskapacitet
Oavsett antal hästar ska lagring av gödsel utformas så att avrinning och läckage till omgivningen inte sker. En gödselplatta bör konstrueras så att plattan lutar mot stödmurarna för att hindra gödselvatten vid exempelvis regn att rinna ut.
Gödseln kan ge problem med lukt och flugor för omgivningen. Ta hänsyn till detta när planerna för lagringsplatsens placering görs.
• 1-2 hästar; gödseln ska förvaras så att läckage till omgivning inte kan ske, till exempel på gjuten gödselplatta eller i tät container. Motiveringen finns i Miljöbalkens allmänna hänsynsregler som innebär att risken för förorening av mark och vatten ska minimeras. Inget krav på lagringskapacitet finns.
• 3-10 hästar; gödseln ska förvaras på gjuten gödselplatta eller annan tät lagringsplats till exempel i tät container. Lagringskapacitet ska finnas för att klara en lagringstid på 6 månader.
• Mer än 10 hästar; gödseln ska förvaras på gjuten gödselplatta eller annan tät lagringsplats till exempel i tät container. Lagringskapacitet ska finnas för att klara en lagringstid på 8 månader.

Behovet av lagringskapacitet beror på hur stor volym gödsel som produceras, mängden strö, nederbörd och typ av häst. I tabellen nedan finns riktvärde för behov av lagringskapacitet.

Lagringstid

Lagringskapacitet

Lagringskapacitet

Månader

(kbm per häst)

(kvm per häst) vid 1,5 m lagringshöjd

6

7,2

4,8

8

9,6

6,4

10

12

8

Lagringsmöjlighet saknas
Saknar du möjlighet att lagra gödseln själv kan en lantbrukare göra det åt dig. Tänk på att mottagaren ska ha en tillräckligt stor gödselplatta. Att mottagaren förvarar gödseln direkt på marken är inte acceptabelt. Fram till att gödseln lämnas till mottagaren ska gödseln förvaras så att varken gödsel eller gödselvatten läcker ut i omgivningen.

Spridning av gödsel
Hästgödsel räknas som fastgödsel. Spridningsreglerna finns här.

Senast ändrad • 2024-05-17

Kontakt