Naturreservat

Ett naturreservat är ett naturområde som vi vill värna om och skydda för framtiden och kommande generationer. Naturreservaten är en del av vårt natur- och kulturarv som vi sparar åt oss och kommande generationer.

De senaste åren har kommunen arbetat med att eventuellt bilda 2 nya kommunala naturreservat, området Prästamarken i Kvidinge och på Björnås i Åstorp.

Alla synpunkter på arbetet med de eventuella framtida naturreservaten välkomnas, liksom användbar information gällande områdena. Kontaktuppgifter finns i högerkolumnen.

Åstorps kommun har arbetat med projektet sedan 2012 då kommunen blev beviljade Lona-bidrag för bildandet av ett naturreservat i området. Under arbetets gång har biologiska inventeringar av växter, insekter, lavar och groddjur i området genomförts.

Syftet med naturreservatet är att:

 • långsiktigt bevara värdefull tätortsnära natur som domineras av ek, ask, al, avenbok och skogsalm samt utveckla en slåtteräng med inslag av lövträd,
 • bidra till att öka förståelsen för kulturlandskapet och dess värden,
 • utgöra ett viktigt område för undervisning och allmänhetens friluftsliv, att bidra till att uppnå lokala och nationella miljömål som ”levande skogar” och ”ett rikt djur och växtliv”.

Nyckelbiotop

Området är utnämnt som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. En nyckelbiotop är ett skogsområde med mycket höga naturvärden. Det innebär att området har egenskaper som hjälper hotade och missgynnade arter i skogen att överleva. En nyckelbiotop kan handla om ett urskogsliknande område i Norrland eller ett enskilt jätteträd, de är inte beroende av storleken. Sedan 1990 är det Skogsstyrelsen som inventerar och registrerar nyckelbiotoper i Sverige.

Området

Prästamarken utgörs av ett ostört mångårigt skogsområde i utkanten av Kvidinge samhälle i Åstorps kommun. Området kan delas upp i två delområden, i den östra delen hittas värdekärnan och i den västra hittas utvecklingsmarken. Värdekärnan, domineras av gammal ädellövskog och vildvuxna våtmarksområden. Den trädart som dominerar är äldre ek, där de äldsta träden är runt 200-300 år gamla.

Utvecklingsmarken består av ett värdefullt öppet markområden som avgränsas av ett välutvecklat och artrikt buskskikt med inslag av björnbär, en, fläder, hagtorn, rosor och slån. Dessa busksorter avlöser varandra i blomningstider och skapar ett överdåd av föda för födosökande insekter i hagmarken. Här är även fågellivet art- och individrikt. Utvecklingsmarken ska genom skötsel utvecklas till en slåtteräng med inslag av al och ek.

I och med sin placering mitt i ett landskap dominerat av jordbruksmark upplevs Prästamarken som en oas.

I området finns det vandringsstigar/motionsslingor som delvis är upplysta kvällstid samt bänkar, en grillplats och en brygga.

Att tänka på i området

Tänk på att i reservatet är det förbjudet att:

 • spräcka, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fasta naturföremål eller ytbildning
 • ta med sig, bryta eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • köra med motordrivet fordon om det inte är hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma ett funktionshinder
 • göra upp eld eller grilla annat än på grillplatsen
 • cykla eller rida annat än på vägar anvisade av förvaltaren
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • övernatta i husbil, husvagn, tält eller motsvarande
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på anvisad plats
 • plocka eller samla in djur, växter, insekter och vedlevande svampar annat än av enstaka exemplar
 • anordna tävling eller annan allmän sammankomst utan att samråda med förvaltaren
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, information eller liknande ändamål utan att samråda med förvaltare.

Kalvahagen

Miljökontoret i Åstorps kommun har med stöd av LONA-bidrag genomfört en förstudie för att utreda möjligheterna till att eventuellt bilda ett naturreservat inom ett område på Björnås.

Kalvahagens naturreservat kommer att invigas under våren 2018 men redan nu står en naturlekplats klar i området. Lekplatsen är byggd i det hållbara materialet robinia och är en hinderbana man ska ta sig igenom utan att nudda marken.

I Åstorps kommun finns det två statliga naturreservat, som är bildade av Länsstyrelsen Skåne.

Dyngets naturreservat

Detta är det äldsta naturreservatet i Åstorp och bildades 1967. Det är 3,6 ha stort och ligger längs med Rönne å, strax norr om E4:an. Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald, så som kärlväxtflora, samt att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, så som skogsmiljöer, sumpskog, bete, våtmarksmiljöer och kärr.

Klöva hallar

Klöva hallar är totalt 281,1 ha stort och ligger i Åstorps, Klippans och Svalövs kommuner. Reservatet består av en upp till 75 m djup och 5 km lång dalgång som är skapad av inlandsisen. Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald, skydda och återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer, skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter, tillgodose behov av område för friluftslivet och vårda och bevara värdefulla naturmiljöer.

Senast ändrad • 2024-05-27

Kontakt