Tillsyn över utfasningsarbetet

För att minska risken för smittspridning undviker vi för tillfället fysiska tillsynsbesök. Dessa ersätts nu med en e-tjänst.

Syftet med checklistan är att kontrollera hur utfasningsarbetet enligt produktvalsprincipen fungerar inom er verksamhet. För att uppnå Skånes miljömål för 2016-2020 finns två åtgärder beskrivna som berör detta:

Minskade utsläpp av miljögifter till vatten

Arbete för att minska utsläpp/läckage av miljögifter från punkt- och diffusa källor intensifieras genom tillståndsprövning, utökad tillsyn och egenkontroll av verksamheter med påverkan på vatten (till exempel avloppsreningsverk, bensinstationer, biltvättar, avfallsanläggningar), förorenade områden samt användning av bekämpningsmedel inom jordbruks- och trädgårdsnäringen. Åtgärden har koppling till Vattendirektivets åtgärdsprogram.

Kartläggning och riskminskning av miljöfarliga verksamheters kemikalieanvändning

Vid tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter ställs krav på kartläggning av verksamhetens användning av farliga ämnen respektive prioriterade ämnen enligt vattendirektivet. Ämnenas destination ska framgå (slutprodukt, luft, recipient, avfall, reningsverk). Därefter ska verksamheten redovisa utbytesmöjligheter och plan för genomförandet.

Senast ändrad • 2024-05-17

Kontakt