Jäv i nämnder och styrelser

Ingress

Jäv i nämnd och för förtroendevalda revisorer

  • Mer utvidgade är jävsgrunderna för nämnder och förtroendevalda revisorer. Jävsreglerna gäller även för tjänstgörande ersättare. I kommunallagen anges åtta grunder uppdelade på fem punkter som anses utgöra jäv:
  • Sakägar-, släktskaps- och intressejäv

Om saken angår ledamoten själv eller dennes make, maka, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för ledamoten själv eller någon närstående. Vem som är ”annan närstående” får bedömas från fall till fall med utgångspunkt i relationen mellan den förtroendevalda och den som ärendet rör. Med annan närstående kan exempelvis avses före detta partners, styv – eller svärföräldrar, svåger/svägerska eller kusiner.

  • Ställföreträdarjäv

om ledamoten ersättaren eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.)

  • Tillsynsjäv

Om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som ledamoten själv är knuten till.

  • Ombuds- och biträdesjäv

Om ledamoten har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken.

  • Delikatessjäv

Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till ledamotens opartiskhet i ärendet.

För dig som beslutar i ärenden som rör enskilda individer

Det händer att förtroendevalda är beslutande i ärenden som direkt rör en eller flera namngivna personer där beslutet får en direkt verkan för dem som personer. Detta är exempelvis fallet om du sitter i en socialnämnd eller överförmyndarnämnd, där det ofta fattas beslut som rör enskilda individer. I sådana fall är det viktigt att hålla koll även på jävsreglerna som rör dessa ärenden.

  • I förvaltningslagen är tillsynsjävet utbytt mot ett så kallat ”tvåinstansjäv”, i övrigt gäller samma regler som för nämnderna ovan. Detta jävet innebär att en person inte får vara med och besluta i ett ärende i högre instans, om han eller hon har deltagit i beslutet/beredningen i den lägre instansen. Om en ledamot exempelvis har beslutat om att ansöka om vård enligt LVU i en socialnämnd, får samma person inte vara med och besluta i ärendet när förvaltningsrätten prövar ärendet.

Vanliga situationer som utgör jäv

  • Vid val av revisorer som ska granska den kommunala verksamheten är samtliga ledamöter som har förtroendeuppdrag i ett organ som revisorerna utövar tillsyn över, jäviga i beslutet om att välja en ny revisor. Detta innebär att om det ska göras nyval av revisor under pågående mandatperiod ska samtliga personer som har förtroendeuppdrag i nämnder och bolagsstyrelser anmäla jäv. Detsamma gäller närstående till dessa personer.
  • Om revisionen eller en ledamot i fullmäktige har föreslagit fullmäktige att rikta en anmärkning eller att inte tillstyrka ansvarsfrihet till en nämnd eller en specifik förtroendevald får de personer som sitter eller har suttit i den utpekade nämnden under den perioden som ansvarsfriheten gäller, inte vara med och besluta i ärendet. Detsamma gäller närstående till sådana personer.
  • Deltagande vid beslut om att bevilja/avstyrka bygglov i ett område där man själv bor och kan tänkas ha eget intresse i beslutet.
Senast ändrad • 2024-01-17

Kontakt