Jäv i kommunfullmäktige

Ingress

Jäv i kommunfullmäktige

Enligt kommunallagen får du inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör dig själv, din make eller maka, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller annan närstående. Eftersom sammanträden i fullmäktige är offentliga behöver du inte fysiskt lämna lokalen, men bör lämna din plats.

Med uttrycket ”personligen rör ledamoten själv” avses främst ärenden som angår ledamoten som individ och inte som medlem av ett större kollektiv. Som exempel på ”kollektiv” kan fullmäktige besluta om arvoden till samtliga förtroendevalda. Istället ska frågan vara avgränsad till att gälla dig eller din övriga personkrets och du ska ha ett ekonomiskt eller annars starkt personligt intresse av ärendets utgång. Jäv kan däremot föreligga om frågan gäller antagande av detaljplan i ett område där du äger mark eller i ett ärende där du har ett ekonomiskt eller annars starkt personligt intresse av ärendets utgång. Om det riskerar att misstänkas att du satt ditt eget eller någon annans intresse framför kommunens intresse finns det anledning att avstå från att besluta i ärendet.

Notera!

  • Du är inte jävig vid deltagande i val i fullmäktige även om det föreslås att du ska väljas till ett uppdrag.
  • Som förtroendevald i en kommunal bolagsstyrelse eller en nämnd är du inte personligen berörd av beslut som riktas mot bolaget eller nämnden och är således inte jävig när fullmäktige fattar beslut som riktas mot dessa organ.

Jäv vid val av kommunrevisor

Kommunfullmäktige utser de förtroendevalda revisorerna som ska granska verksamheten under mandatperioden. Kommunrevisorerna tillträder den 1 januari året efter att det allmänna valet har förrättats. Val till kommunrevisionen förrättas i regel vid det första sammanträdet med det nyvalda kommunfullmäktige för att undvika en jävssituation, då många ledamöter i kommunfullmäktige senare även har uppdrag i de nämnder eller styrelser som kommunrevisionen granskar.

Under mandatperiodens gång kan en revisor välja att avsäga sig sin plats i kommunrevisionen. När ett fyllnadsval till denna platsen ska göras, får en ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige som har uppdrag i en nämnd eller styrelse som omfattas av kommunrevisionens granskningsområde, inte delta i detta beslut. Om du har andra politiska uppdrag än kommunfullmäktige, kommer du därför att betraktas som jävig vid valet av kommunrevisor under mandatperiodens gång.

Senast ändrad • 2024-01-17

Kontakt