Ansvar som nämndsledamot

Som ledamot i en nämnd har du också ett ansvar.

Kollektivt ansvar

Ansvaret i nämnden är i grunden gemensamt (kollektivt) genom att ledamöterna ansvarar tillsammans för verksamheten. Om nämndens verksamhet inte fungerar är det i allmänhet hela nämnden som är ansvarig eftersom situationen ofta är resultatet av en kedja med beslut eller icke-beslut från nämnden. Hur nämnden har tagit sitt ansvar prövas årligen av kommunfullmäktige.

Ledamots enskilda ansvar

Som ledamot i en nämnd har du ett aktivitetskrav. Det innebär att du ska aktivt delta i nämndens arbete, följa mål, beslut, lagstiftning, kommunens styrande dokument som gäller för nämnden och inte agera utanför uppdragets förutsättningar och ramar. Du ska sätta dig in i uppdraget, i verksamheten och förutsättningarna. Kravet innebär också att du ska förbereda dig, sätta dig in i ärendena och delta i beslutsfattandet.

Anser du att det inte finns tillräckliga underlag för att ta ställning och fatta beslut ska du kräva bättre beredning genom att yrka på återremiss och eventuellt begära ett extra sammanträde. Du har rätt att ställa krav på information och återrapportering från verksamheten och hur du vill att den ska presenteras.

Du kan lägga fram egna förslag och du kan reservera dig mot beslut som du inte ställer dig bakom. Du kan också reservera dig till förmån för ett eget förslag som inte blivit nämndens beslut. I viss utsträckning kan du avstå från att delta i beslut. Men om du systematiskt avstår från att delta i beslutsfattande kan det ifrågasättas om du tar ditt ansvar, enligt det grundläggande aktivitetskravet.

Vissa nämnder har myndighetsansvar genom att nämnden fattar beslut om till exempel familjehemsplacering, prövar ansökningar om bygglov eller utövar miljötillsyn. Är du ledamot i en nämnd med myndighetsansvar och deltar i handläggningen av ett ärende som avser myndighetsutövning mot någon enskild är du skyldig att delta i avgörandet av ärendet. Du kan alltså inte avstå att rösta. Men det innebär ingen skyldighet att rösta för fler än ett förslag.

Du har också att beakta eventuella jävssituationer, det vill säga om du i något ärende är berörd eller delaktig. Du uppger själv jävet vilket innebär att du inte får delta i behandlingen av ärendet. Att beakta jäv är väsentligt för legitimitet och förtroende. Jävsbestämmelserna gäller för var och en, alltså för den enskilde tjänstemannen eller den förtroendevalde och inte för nämnden som kollektiv.

Senast ändrad • 2024-01-17

Kontakt