Nämndens arbetsmiljöansvar

Nämndens uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet är följande:

  • På uppdrag av fullmäktige se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön.
  • Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål tas fram.
  • Se till att fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen.
  • Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att kunna bedriva arbetsmiljöarbetet.
  • Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen så att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med.
  • Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid planerade förändringar innan dessa genomförs.
  • Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta med arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget.
  • Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp minst 1 ggr/år och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på enheterna.

Om arbetsgivaren inte lever upp till sitt arbetsmiljöansvar kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud, med eller utan vite, mot arbetsgivaren. Ett beslut utan vite kan leda till straff, böter eller fängelse. Både tjänstepersoner och förtroendevalda kan drabbas av straff.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer på SKR:s och Arbetsmiljöverkets hemsidor.

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns både information.

Senast ändrad • 2024-01-17

Kontakt