Fröhusets förskola

Fröhusets förskola är en Reggio Emilia inspirerad förskola som ligger i område Öst. Förskolan inryms i tre äldre byggnader med gemensam utemiljö.Vi bygger vår verksamhet utifrån förskolans läroplan och Fröhusets gemensamma värdeord.

Avdelningarna Hallon, Björnbär, Krusbär, Smultron och Smultronspindlarna tillhör två hus på Fröhuset. Avdelningarna Jordgubben, Blåbär, Lingon, Rönnbär och Körsbär tillhör ett hus på Fröhuset.

Utifrån vår pedagogiska profil organiserar vi verksamheten i så åldershomogena grupper som möjligt. Detta innebär att miljön utformas efter varje barngrupps intressen och nyfikenhet. Pedagogerna som arbetar i de olika barngrupperna finns med i gruppen från det barnen börjar förskolan tills nästa verksamhet tar vid i förskoleklassen.

Projektarbete

Alla barn på vår förskola är delaktiga i någon form av projekt. Just nu arbetar vi projektinriktat med rubriken ”Barns kreativa uttryck” och en hållbar framtid. Genom projektarbete får barnen möjligheter att utforska, upptäcka och lära sig nya saker tillsammans med andra barn pedagoger, miljö, material. Dessa lärprocesser tas tillvara så att barnen kan utmanas vidare.

Pedagogisk dokumentation

Dokumentationen är en viktig del och ett verktyg i vårt arbete. Genom den vill vi synliggöra barns olika lärprocesser, intressen, tankar och teorier. Pedagogisk dokumentation hjälper oss att skapa förståelse för det enskilda barnet och gruppen. Med hjälp av den utvärderar och utvecklar vi vår verksamhet så att den möter upp och stimulerar barnen som vistas på förskolan.

Lärande mötesplatser

Miljön på de olika avdelningarna är föränderliga där materialet, ska vara inbjudande, inspirerande och locka till lärande genom lek. Genom metaforen ”Ett barn har hundra språk” vill vi möjliggöra kommunikation genom olika uttrycksformer som t. ex skapa, bygga, dansa, sjunga, språka, leka.

Lärande mötesplatser omfattar också familjens delaktighet i vår verksamhet.

Kontakt

Senast ändrad • 2024-06-03

Kontakt