Ekens förskola

 Ekens förskola är en Reggio Emilia inspirerad förskola som ligger i område Öst. Förskolan är en modulförskola med en stor utegård och nära till naturen. Vi bygger vår verksamhet utifrån förskolans läroplan.

 På förskolan finns två avdelningar Fläder och Slån.

Så här arbetar vi

Utifrån vår pedagogiska profil organiserar vi verksamheten. Detta innebär att miljön utformas efter barngruppens intressen och nyfikenhet.

Alla barn på vår förskola är delaktiga i någon form av projekt. Just nu arbetar vi projektinriktat med rubriken ”Barns kreativa uttryck i en hållbar framtid”. Genom projektarbetet får barnen möjligheter att utforska, upptäcka och lära sig nya saker tillsammans med andra barn pedagoger, miljö, material. Dessa lärprocesser tas tillvara så att barnen kan utmanas vidare.

Dokumentationen är en viktig del och ett verktyg i vårt arbete. Genom den vill vi synliggöra barns olika lärprocesser, intressen, tankar och teorier. Pedagogisk dokumentation hjälper oss att skapa förståelse för det enskilda barnet och gruppen. Med hjälp av den utvärderar och utvecklar vi vår verksamhet så att den möter upp och stimulerar barnen som vistas på förskolan.

Miljön på de olika avdelningarna är föränderliga där materialet, ska vara inbjudande, inspirerande och locka till lärande genom lek. Genom metaforen ”Ett barn har hundra språk” vill vi möjliggöra kommunikation genom olika uttrycksformer som t. ex skapa, bygga, dansa, sjunga, språka, leka.

Lärande mötesplatser omfattar också familjens delaktighet i vår verksamhet.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-09-15

Kontakt