Bygglovsprocessen steg för steg

Här får du information om hur bygglovsprocessen går till, från att du ansöker om bygglov till att du har byggt klart och får ett slutbesked.

Bilden visar vad du får göra utan bygglov. Några åtgärder kräver en anmälan.

Innan du söker bygglov finns det en del saker som kan vara bra att ta reda på och förbereda. Krävs bygglov för det som du vill göra? Finns det förutsättningar att få bygga det som du vill och vilka ritningar behöver du lämna in?

 

Behöver du ansöka om bygglov?

Ett första steg är att ta reda på om du behöver söka bygglov för den åtgärd som du vill göra. Här får du information om det du vill göra är bygglovspliktigt, vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din ansökan och om det krävs en kontrollansvarig.

 

Finns det förutsättningar att göra det som du vill?

Inför din ansökan så finns det en del saker som är bra att känna till om lagar, planer, och riktlinjer. Du behöver även ta reda på om detaljplanen eller områdesbestämmelserna tillåter den åtgärd du vill göra. Här kan du ta del av detaljplanen för din fastighet. Länk till annan webbplats.

 

Vilka ritningar behöver du lämna in?

Ritningarna som du lämnar in tillsammans med din ansökan ska tydligt visa hur det ska se ut när du har byggt färdigt. Här kan du läsa mer om krav på ritningarnas kvalitet, ta del av exempelritningar och beställa kart- och ritningsunderlag.

 

Tänk på att du alltid behöver ett startbesked innan du kan börja projektet.

Du ansöker om lov via vår e-tjänst.

Där laddar du upp dina ritningar och handlingar i pdf-format. Du behöver e-legitimation för att använda tjänsten.

Vill du istället söka bygglov via blankett, kontakta byggkontoret, men för en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt.

Om du väljer att mejla in din bygglovsansökan med bifogade handlingar i pdf-format gör du det till bygg@astorp.se

Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du skicka din bygglovsansökan tillsammans med handlingar till:

Bygg- och miljöförvaltningen

Storgatan 7

265 80 Åstorp

 

Du kan också lämna dina handlingar direkt till medborgarkontoret på Storgatan 7 i Åstorp.

Läs mer om vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din ansökan.

När ditt ärendet är reigstrerat kan du följan vad som händer via e-tjänsten, mina byggärende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du får även automatisk information från oss via e-post eller kivra när

 • ditt ärendet är registrerat
 • handläggaren har granskat ditt ärendet och bedömt om det är komplett eller om du behöver komplettera med något
 • ett beslut har fattats i ditt ärende

Hur lång tid tar det?

Du ska få ett bygglovsbeslut inom 10 veckor från att ditt ärende bedöms vara komplett. I särskilda fall kan handläggningen förlängas med ytterligare 10 veckor.

Avgift för handläggning

Avgifterna baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige. Underlaget finns i relaterade dokument längst ner på sidan.

Vi kan behöva höra grannar och andra berörda

Om din ansökan inte följer gällande detaljplan, din fastighet är utanför detaljplanerat område eller om något byggs närmre än 4,5m från tomtgräns kommer dina grannar att få möjlighet att komma med synpunkter. Grannhörande sker oftast via post, mejl eller digitalt utskick via Kivra.

Vi kan även behöva höra vad andra myndigheter och remissinstanser har att säga innan vi beslutar i ärendet.

När vi granskat ditt ärende och utrett alla förutsättningar så fattar vi ett beslut och meddelar dig.

 

Kungörelse och överklagande

I samband med att du fått ett beslut skickat till dig får även dina grannar och andra berörda parten en upplysning om att ditt bygglov har beviljats.

Bygglovsbeslutet kungörs även i Post- och inrikets Tidningar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om hur du överklagar bygg- och miljönämndens beslut finner du bifogat i ditt meddelande om beslut som vi skickar till dig.

Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år, från dagen då beslutet vann laga kraft.

Du får börja bygga först fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts och när du har fått ett startbesked.

I bygglovsbeslutet framgår det om ett tekniskt samråd ska hållas i ditt ärende.

Inför ett tekniskt samråd kommer handläggaren i ärendet att skicka ut en begäran om komplettering om vilka handlingar som behöver inkomma. Handlingarna ska vara mottagna minst 5 arbetsdagar innan inbokat möte.

På samrådet ska byggherren och kontrollansvarig delta tillsammans med en byggnadsinspektör från byggnadsnämnden. Vi går igenom arbetets planering och organisation, byggherrens förslag till kontrollplan, behov av arbetsplatsbesök och eventuellt behov av färdigställandeskydd med mera.

Tekniskt samråd behöver oftast inte hållas i enkla ärenden, där det inte behövs någon kontrollansvarig.

Du får börja bygga först fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts och när du har fått ett startbesked.

I enklare ärenden får du ditt startbesked tillsammans med bygglovsbeslutet.

I komplexa ärenden eller större projekt får du först startbesked efter att du har lämnat in kompletteringar eller efter att vi har hållit ett tekniskt samråd.

Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked tas en byggsanktionsavgift ut eller så måste du återställa det som du har påbörjat.

Efter att du har fått startbesked och påbörjat ditt projekt kommer byggnadsinspektören från byggnadsnämnden ut och besöker byggarbetsplatsen. Antalet besök som ska göras bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöken ska kontrollansvarig alltid närvara, men det är även lämpligt att byggherren är med.

I enklare ärenden så krävs det inget arbetsplatsbesök.

I samband med att projektet färdigställs så ska ett slutsamråd hållas på byggarbetsplatsen. På slutsamrådet går vi bland annat igenom kontrollplanens genomförande, avvikelser från byggreglerna, den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningar för slutbesked.

I enklare ärenden behövs inget slutsamråd. Om ett slutsamråd behövs eller inte framgår av startbeskedet.

Du får inte börja använda det du har byggt eller ändrat innan du har fått slutbesked.

Slutbesked får du när du visat att alla krav är uppfyllda enligt bygglovet, kontrollplanen och startbeskedet. Det framgår av ditt startbesked vad du behöver redovisa inför slutbesked.

Om du tar byggnaden i bruk innan du fått slutbesked tas en byggsanktionsavgift ut.

Om du har mottagit ett interimistiskt (tillfälligt) slutbesked behöver du färdigställa projektet och åtgärda bristerna inom fem år från att bygglovet vann laga kraft. Om du inte färdigställer projektet inom den tiden kommer du att behöva söka om ditt bygglov.

Du kan begära slutbesked via vår e-tjänst, begäran om slutbesked. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

 • Byggkontoret

  042 - 640 00

  bygg@astorp.se

  Postadress

  Storgatan 7, 265 80 Åstorp

  Telefontid till handläggare vardagar klockan 10-12. eller mejla byggkontoret på adress ovan. Övrig tid kan du få hjälp av kundtjänst med enklare frågor måndag-onsdag 8-16, torsdag 8-17 och fredag 8-15.

 • Beställ nybyggnadskarta

  magnus.olsson@astorp.se

Senast ändrad • 2023-10-10

Kontakt