Hur ansöker jag om bygglov?

När du söker bygglov ska du få besked på din ansökan inom tio veckor. Ansökan måste vara komplett för att tio-veckorsperioden ska gälla.

När du ansöker om bygglov ska följande material skickas in. Tänk på att det är först när vi har en komplett ansökan som vi kan börja handlägga ditt ärende. 

 • Ifylld ansökningsblankett
 • Nybyggnadskarta eller utdrag ur baskarta i format A4 eller A3. Vid frågor eller beställning av kartor kontaktas Metria
 • Plan-, fasad- och sektionsritningar i format A4 eller A3
 • Anmälan om kontrollansvarig (läs mer om kontrollansvarig nedan)

Eventuellt kan ytterligare handlingar komma att begäras in under handläggningens gång.

Före du skickar in ansökan kontrollera att ritningar är:

 • Skaleneligt måttsatta
 • Försedda med korrekt fastighetsbeteckning
 • Medgivande från grannen (detta krävs om byggnationer är placerade närmare tomtgränsens än 4,5 meter)

För att få börja bygga behövs ett beviljat startbesked. Men trots att du fått ditt startbesked får du inte påbörja din byggnation fören det gått 4 veckor då ärendet publicerades i Post- och inrikes tidningar. Det publicerade datumet kommer att stå i ditt bygglovsbeslut.

Från det datum då bygglovet beviljades måste byggnadsarbetena påbörjas inom två år och avslutas inom fem år.

Byggherren har enligt 10 kap 5 § Plan- och bygglagen det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande bestämmelser samt att tillsyn och kontroll utförs i tillräcklig omfattning.

Som en garanti för att byggherren har tillgång till tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla de krav som gäller, ska byggherren utse en kontrollansvarig i sin bygglovsansökan. En kontrollansvarig behövs vid många bygg- rivnings- och markarbeten. Vid mindre åtgärder behövs inte någon kontrollansvarig om inte bygg- och miljönämnden beslutar annat.

Den kontrollansvarige måste vara certifierad.

Länken leder till Boverkets hemsida där du kan du söka efter certifierade kontrollansvariga.

Hitta certifierade personer Länk till annan webbplats.

Vid bygglov för större byggnationer krävs ett tekniskt samråd hos kommunen innan man kan få ett startbesked. Då går man igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och samtliga övriga tekniska handlingarna. Exempel på dessa kan vara:

 • Ventilationsritningar
 • VA-ritningar
 • Energiberäkning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Konstruktionsritningar & konstruktionsdokumentation

Även en VA-anmälan ska göras till NSVA inför mötet.

Rivningslov kan krävas om du ska riva en byggnad.

Marklov kan krävas om du ska gräva eller fylla ut marken så att det avsevärt ändrar höjdläget eller vid trädfällning.

Senast ändrad • 2023-04-04

Kontakt