Områdesbestämmelser Nyvång

Nyvångs samhälle är riksintresse för kulturmiljövården och det innebär att kommunen ska visa riksintresset hänsyn. Detta kan påverka vid bygglovsprövningen om fastigheten ligger inom områdesbestämmelserna.

Områdesbestämmelserna för Nyvång reglerar grunddrag i markanvändningen, vilka krav gällande placering, utformning och utförande som fastighetsägarna ska rätta sig efter vid renovering, tillbyggnad och nybyggnad samt vilken bebyggelse som är så värdefull att den belagts med varsamhetsbestämmelser och skyddsbestämmelser. I kartan framgår vilka fastigheter som berörs av områdesbestämmelserna och i beskrivningen de åtgärder som kan behöva göras i samband med ansökan om bygglov.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-06-24

Kontakt