Kontrollplan och kontrollansvarig

Kontrollplanen hjälper dig identifiera risker och undvika fel under byggprojektet. De krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder. Den certifierade personen stöttar dig som byggherre så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav.

 

Kontrollansvarig

Vid många byggprojekt, rivningsarbeten och markåtgärder ska det finnas minst en kontrollansvarig som hjälper dig som vill utföra ett projekt.

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns dock undantag från när en kontrollansvarig behövs.

När krävs det inte en kontrollansvarig?

Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder, det vill säga i relativt okomplicerade ärenden, där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. De åtgärder som avses är:

 • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
 • små ändringar av en- eller tvåbostadshus,
 • små ändringar av andra byggnader än en- eller tvåbostadshus,
 • åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
 • att flytta en eller flera enkla byggnader,
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är särskilt värdefull,
 • åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar,
 • åtgärder som kräver rivningslov på grund av utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser, och
 • åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten.

Det finns även undantag från kravet på kontrollansvarig för ärenden som avser anläggningar. I följande fall behövs ingen kontrollansvarig för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:

 • fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, om anläggningen är liten och endast avsedd för en fastighets behov,
 • bygglovspliktiga vindkraftverk, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter,
 • murar och plank,
 • parkeringsplatser utomhus, om anläggningen är liten,
 • begravningsplatser, om anläggningen är liten, eller
 • transformatorstationer.

Byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig krävs även för ovan nämnda åtgärder, utom för åtgärder som inte kräver lov eller anmälan.

I plan- och bygglagen definieras ändring av en byggnad som en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. I begreppet ändring ingår även tillbyggnad och ombyggnad. Byggnadsnämndens bedömning av om kontrollansvarig ska krävas får inte överklagas.

Hitta certifierade kontrollansvariga på nedanstående hemsidor

RISE - Ri.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller KIWA - Kiwa.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverkets information om kontrollansvariga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En kontrollansvarig ska bland annat:

 • Hjälpa byggherren att göra en riskbedömning.
 • Hjälpa byggherren att göra en kontrollplan.
 • Hjälpa till vid inventering av rivningsavfall.
 • Se till att bestämmelser och villkor följs och att nödvändiga kontroller utförs.
 • Vara med vid tekniskt samråd, kontroller och vid byggnadsinspektörens arbetsplatsbesök.
 • Informera om det sker avvikelser från villkor och föreskrifter, dokumentera byggplatsbesök och skriva ett utlåtande inför slutbeskedet.

Om det inte krävs lov eller anmälan krävs heller ingen kontrollansvarig. En kontrollansvarig krävs inte heller vid mindre åtgärder, som till exempel när du ska bygga en mur eller enklare carport.

Kontrollplan

Kontrollplanen säkerställer att byggprojektet undviker identifierade risker och uppfyller nödvändiga lagkrav. Kontrollplanen ska vara anpassad till ditt projekt. Det innebär att den ska var objektspecifik och ha den detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att tekniska krav uppfylls. Det ska också säkerställa att både förbudet mot förvanskning och att kraven på varsamhet följs.

 

Det är byggherren/sökande som är ansvarig för att det finns en kontrollplan i ditt ärende om lov. I de fall det krävs en kontrollansvarig ska den personen hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan.

Utöver byggherre, fastighetsbeteckning, organisationslista och åtgärd ska kontrollplanen innehålla kontrollpunkter för de kritiska momenten inom projektets produktionsskede.

I kontrollplanen ska du svara på frågorna:

 • Vilket kritiskt moment ska kontrolleras?
 • Hur kommer kontrollen att utföras?
 • Vilket dokument kommer kontrollen jämföras mot?
 • På vilket sätt redovisas resultatet?

Kommunens stegguide för hur du tar fram en kontrollplan finns fliken nedan.

Boverket har även tagit fram en checklista som hjälper dig att skapa din egen kontrollplan. Utgå från våra mallar nedan eller checklistan från Boverket och gör din kontrollplan som ett separat dokument.

Boverkets checklista för att ta fram en kontrollplan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter att projektet är färdigt lämnar du som sökande den ifyllda kontrollplanen tillsammans med eventuell dokumentation och intyg till byggkontoret. Därefter kan du få ett slutbesked.

Här finner du kommunens underlag för hur du tar fram en kontrollplan för anmälningsärende eller bygglov som inte kräver kontrollansvarig.

Du kan även utgå från en tom MALL , 240.2 kB. och fylla i de kontrollpunkter som är väsentliga för ditt projekt.

Kontakt

 • Byggkontoret

  042 - 640 00

  bygg@astorp.se

  Postadress

  Storgatan 7, 265 80 Åstorp

  Telefontid till handläggare vardagar klockan 10-12. eller mejla byggkontoret på adress ovan. Övrig tid kan du få hjälp av kundtjänst med enklare frågor måndag-onsdag 8-16, torsdag 8-17 och fredag 8-15.

 • Beställ nybyggnadskarta

  magnus.olsson@astorp.se

Senast ändrad • 2024-04-23

Kontakt