Ritningar och handlingar till bygglov och anmälningar

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller om dina ritningar inte är fackmässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan. Om du är osäker på vad din ritning ska innehålla kan du ta hjälp av våra beskrivningar och de exempelritningar vi tagit fram.

 

Ritningar bör alltid innehålla

 • Fastighetsbeteckning
 • Huvudmått på byggnad, byggnadsverk eller anläggning
 • Minst två rätvinkliga mått till tomtgräns på nybyggnadskarta eller situationsplan
 • Norrpil
 • Skalstock
 • Uppgift om vem som är ansvarig för ritningen
 • Datum, så att det går att skilja på versioner

 

Vanliga ritningar och handlingar

Här har vi samlat beskrivningar och vanliga handlingar som kan krävas vid lovansökan och anmälan.

Tryck här, för att ta reda på handlingar du behöver för din ansökan.

Vid mer tekniskt krävande ärende kan det behövas en kontrollansvarig som stöttar dig som byggherre att uppfylla byggreglernas krav.

Mer information finner du här

Ett tidsbegränsat bygglov måste ha en avvecklingsplan. I avvecklingsplanen ska du beskriva hur du kommer att återställa platsen inför att ditt tidsbegränsade bygglov upphör att gälla.

En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid går ut. Avvecklingen av åtgärden ska göras så som det redovisades i avvecklingsplanen vid lovansökan. Om det som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat bygglov inte tas bort eller upphör inom angiven tid, blir det olovligt. Byggnadsnämnden är då skyldig att ingripa enligt 11 kap. PBL

Mall för avvecklingsplan , 177.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ett dokument som redogör hur du uppfyller brandkraven i Boverkets byggregler (BBR) samt vilken dimensioneringsmetod som används.

Krav på brandskyddsdokumentation har funnits i BBR sedan 1994 och gäller vid uppförande av alla nya byggnader förutom för komplementbyggnader under 15 m2, det vill säga friggebodar.

I många fall är det lämpligast att ta hjälp av en brandkonsult som är brandingenjör eller motsvarande men i enklare fall räcker det att någon som har allmän kännedom om byggreglernas brandavsnitt tar fram beskrivningen.

Ett dokument som intygar om att en dimensioneringskontroll enligt Europeiska konstruktionsstandarder (EKS) har utförts. En dimensioneringskontroll innebär att någon annan än den som har utfört dimensioneringen ska kontrollera dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar.

En beräkning av den energi som används per år för att värma upp byggnaden. Den tas fram av exempelvis en sakkunnig energiexpert.

I mindre projekt kan i stället en U-värdes beräkning inlämnas. Det är en beräkning som beskriver hur bra respektive material leder värme. Det redogörs separat för golv, tak och väggar.

Ritning som visar byggnadens planerade utformning rakt framifrån. Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Befintlig marknivå med en streckad linje
 • Redovisning av marksektioner ut till tomtgräns
 • Redovisa fasader i samtliga väderstreck som påverkas av sökt åtgärd

Längst ner på sidan finns exempelritningar på fasadritningar för de vanligaste åtgärderna.

Här finner du en exempelritning , 688.8 kB.

Ett dokument som är till för att säkerställa att de byggåtgärder som utförs inte är skadliga för huset ur ett fuktperspektiv.

Om du som privatperson har anlitat en entreprenör för din byggnation av ett en- eller tvåbostadshus ska du teckna en försäkring eller en bankgaranti som skydd om din entreprenör går i konkurs.

Med en golvvärmeritning är en flödesritning på ditt golvvärmesystem. På vår golvvärmeritning ser du golvvärmerörens placering, riktning och golvvärmefördelare.

Enligt lag (2021:787) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om klimatdeklaration för byggnader och förordning (2021:789) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om klimatdeklaration för byggnader krävs det att en klimatdeklaration när vissa byggnader uppförs.

Lagen och förordningens syfte är att minska klimatpåverkan när byggnader uppförs.

Som är byggherre du ansvarig för att en klimatdeklaration upprättas och lämnas in till Boverket. Om en klimatdeklaration krävs för din byggnad kommer byggnadsnämnden gå igenom och klarlägga vid det tekniska samrådet. Det ska sedan framgå av startbeskedet om en bekräftelse på inlämnad klimatdeklaration är en förutsättning för att få slutbesked.

Ett dokument som beskriver byggnadens bärande konstruktion, till exempel dimensionering, statiska verkningssätt, lastförutsättningar.

Ritning som visar ny och, eller ändringar i bärande konstruktion.

Samtliga ärende kräver en kontrollplan.

Kontrollplanen ska säkerställa att byggprojektet kommer att uppfylla samhällets krav. Tänk på att kontrollplanen till ett komplext byggnadsverk ofta är omfattande. Det är därför viktigt att du lämnar in kontrollplanen i god tid före det tekniska samrådet. Då har byggnadsinspektören möjlighet att förbereda det tekniska samrådet och avgöra vilka som bör närvara vid samrådet.

Om ärendet kräver en kontrollansvarig ska en kopia av dennes intyg om certifiering bifogas.

Mer om kontrollplan och kontrollansvarig

En lägeskontroll är en inmätning på byggnadsverket som du har uppfört. Inmätningen kontrolleras sedan mot handlingar som beviljades vid givet lov innan ett slutbesked utfärdas.

Om en lägeskontroll behövs så finns det noerat i startbeskedet. Vid mindre ärende är ett startbesked utfärdat i samband med lov.

Kommunens upphandlade mättekniker är Sweco. Kostnad för utsättning och lägeskontroll är utöver lovavgiften.

Du har även möjlighet att använda dig av en utomstående part. Var god och kontakta byggkontoret med vem du hade tänkt att anlita. Då kontrollerar vi så att de har behörighet och rätt underlag samt beskriver vad de behöver inlämna inför slutbesked.

Innehållet i ritningen skiljer sig åt beroende på platsens förhållanden och det specifika projektet.

Exempel på innehåll är: Markens huvudsakliga användning, till exempel in- och utfart, parkering, gångvägar och uteplatser. Det kan också vara golvhöjd i byggnader och markhöjder, brunnar, markmaterial och trappor samt stödmurar och andra inhägnader.

Markhöjder redovisas på följande vis:

 • Projekterade höjder – kursiverad siffra (+0.00)
 • Markhöjd från nybyggnadskarta – fet siffra (+0.00)
 • Markhöjd vid dagvattenbrunn – DB och kursiverad siffra (DB + 0.00)
 • Befintliga höjder – understruken siffra

Exempel på placering av markhöjder på ritning:

 • Färdigt golv i byggnaden
 • Plushöjd vid entré
 • Plushöjd vid hushörn
 • Plushöjd i lågpunkt/låglinje
 • Plushöjd på höjdpunkt/höjdrygg
 • Plushöjd vid dagvattenbrunn

Dokument som redogör vilka material och komponenter som innehåller farliga ämnen och som behöver särskilt omhändertagande. I första hand gäller det material som betraktas som farligt avfall.

Materialinventering är nödvändigt vid rivningsärende.

Nybyggnadskarta är ett kartunderlag på en eller flera fastigheter. Underlaget i nybyggnadskartan visar markförhållande och eventuella kommunala vatten- och avloppsanslutningar. Efter att du har mottagit underlaget ska ni rita in ert projekt ovanpå handlingen. En nybyggnadskarta behövs i ärende när du har tänkt att uppföra en fristående byggnad som är över 50 kvadratmeter.

Om byggnaden är en mindre tillbyggnad eller fristående under 50 kvadratmeter räcker det att du bifogar en situtionsplan med din ansökan. Nedan ser du information om vad en situationsplan är.

Tryck här för beställning av nybyggnadskarta.

Här är en exempelritning , 938.5 kB. på hur en nybyggnadskarta ser ut.

En obligatorisk ventilationskontroll ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

I verksamheter eller flerbostadshus ska en OVK genomföras var tredje eller sjätte år beroende på typ av verksamhet.

I ett en- till tvåbostadshus behövs ingen återkommande besiktning, utan krävs endast inför ett slutbesked.

Du finner mer information här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En planritning visar på indelningen av byggnaden, dess inner- och ytterväggar, håltagningar för fönster- och dörrpartier samt tänk placering av inredning.

Här finner du en exempelritning , 688.8 kB.

En sektionsritning visar en byggnad i genomskärning i ett snitt som markeras på planritningen. Sektionsritningen ska visa till exempel rumshöjd, golvnivå, marknivå, byggnadshöjd, bjälklag, taklutning, takkonstruktion, väggtjocklek, grund, skorsten, och materialval. Skalstock ska finnas.

Exemepelritning finner du här , 688.8 kB..

Visar byggnadens placering på en karta i fågelperspektiv. Situationsplan kan användas som underlag vid uppföring av mindre byggnader eller tillbyggnader under 50 kvadratmeter. Vid nyetablering eller uppföring av byggnader över 50 kvadratmeter behöver ni beställa en nybyggnadskarta.

Här finner du en exempelritning för en situationsplan , 511.7 kB.

Du kan beställa en situationsplan kostnadsfritt här. Vid förfrågan uppge adress eller fastighetsbeteckning.

Det finns olika former av utsättningar beroende på vad som ska utföras. En finutsättning för mer detaljrika inmätningar eller en grovutsättning.

Rådfråga eller beställ en utsättning av kommunens upphandlade mättekniker Sweco. Kostnad för utsättning och lägeskontroll är utöver lovavgiften.

Du har även möjlighet att använda dig av en utomstående part. Var god och kontakta byggkontoret med vem du hade tänkt att anlita. Då kontrollerar vi så att de har behörighet och rätt underlag samt beskriver vad de behöver inlämna inför slutbesked.

Kontakt

 • Byggkontoret

  042 - 640 00

  bygg@astorp.se

  Postadress

  Storgatan 7, 265 80 Åstorp

  Telefontid till handläggare vardagar klockan 10-12. eller mejla byggkontoret på adress ovan. Övrig tid kan du få hjälp av kundtjänst med enklare frågor måndag-onsdag 8-16, torsdag 8-17 och fredag 8-15.

 • Beställ nybyggnadskarta

  magnus.olsson@astorp.se

Senast ändrad • 2024-05-07

Kontakt