Ordlista A-Ö

Här finner du en ordlista med förklaringar på vad orden innebär

Vi jobbar ständigt med att uppdatera vår hemsida med information och e-tjänster för att underlätta processen för dig. Här hittar du information som kan hjälpa dig framåt.

Vill du veta mer finns utförlig information på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittar du inte ditt svar här finns information längst ner på sidan om hur du kommer i kontakt med byggkontoret för rådgivning.

Anmälan

En ansökan kan krävas trots att åtgärden inte är bygglovspliktig. Exempel på detta är mindre tillbyggnader, installation av eldstad. För mer information se anmälningspliktiga åtgärder.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs. Vilka ritningar och handlingar som är nödvändiga varierar beroende på vilken typ av ärende det är. Se specifik åtgärd för att ta reda på vilka handlingar som krävs i ditt projekt.

Du anmäler om lov genom att använda e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan

En ansökan om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs. Vilka ritningar och handlingar som är nödvändiga varierar beroende på vilken typ av ärende det är.

Du ansöker om lov och förhandsbesked genom att använda e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Areor används för att se hur stor yta som bebyggs på tomten och hur mycket byggrätt som finns kvar att bygga på. Det finns olika sätt att mäta arean på en byggnad. Vid de flesta bygglovsansökningar används tre olika sätt att mäta areor.

Byggnadsarea (BYA) definieras som den yta som byggnaden upptar på marken. Byggnadsarea mäts vid byggnadens utsida. Även altaner kan ingå i byggnadsarea om de bedöms tillskapa volym.

Bruttoarea (BTA) är ytan på varje våning som mäts på utsidan av byggnaden. I Bruttoarean inräknas endast mätvärda utrymmen. Mätvärden som inte är mätvärda är t.ex. utrymmen där våningshöjden är mindre än 1,90. I Bruttoarea räknas endast den yta som begränsas av ytterväggar. En carport med en vägg har därför ingen bruttoarea utan räknas med öppenarea.

Boarea (BOA) är den yta i ett hus som är användningsbar för boende. Arean är helt enkelt ytan innanför ytterväggarna (i en modern villa), med undantag för biarea.

Om du vill veta hur mycket byggrätt som finns att tillgå på din fastighet kan du läsa gällande detaljplan för din fastighet. Om du behöver ta reda på hur mycket som redan är bebyggt på din fastighet kan du begära ut ritningar från Bygg- och miljönämndens arkiv, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Se gällande detaljplaner och områdesbestämmelser här Länk till annan webbplats.

När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras eller repareras så gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) tillsammans med bestämmelserna om byggnads- och anläggningsarbete i arbetsmiljölagen.

Du kan läsa mer om vad det innebär i broschyren från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen (Arbetsmiljöverket) Länk till annan webbplats.

Bilden visar vad du får göra utan bygglov. Några åtgärder kräver en anmälan.

Bilden visar vad du får göra utan bygglov.

Några av åtgärderna kräver ett anmälningslov. Se mer information under fliken attefallsåtgärder nedan.

Om din fastighet är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt kan bygglov behövas.


Attefallsåtgärder kräver inte bygglov men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan åtgärden får påbörjas. Undantagen gäller bara för en- och tvåbostadshus och fritidshus.

Attefallsåtgärder gäller för

 • Fristående attefallshus (komplementbyggnad), max 30 kvadratmeter.
 • Fristående attefallshus (komplementbostadshus), max 30 kvadratmeter.
 • Attefallstillbyggnad, max 15 kvadratmeter
 • Takkupor
 • Inreda ytterligare en bostad

Fristående attefallshus

 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Byggnaden ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset.
 • Byggnaden får vara max 30 kvadratmeter.
 • Tacknockshöjden får vara högst 4,0 meter.
 • Byggnaden ska vara fristående.
 • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen tillåter det. Om du vill placera byggnaden närmare än 4,5 meter mot allmän plats, som till exempel gata, park eller cykelväg, behöver du alltid söka bygglov.
 • Byggnaden ska placeras minst 30 meter från järnväg.
 • Byggnaden får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Byggnaden får inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Det får inte finnas krav på bygglov för attefallshus i den detaljplan som gäller för området.
 • Bygglov krävs också om det krävs enligt gällande detaljplan för den aktuella åtgärden.

Om taksprångets horisontella djup är mindre än 50 centimeter räknas det inte in i byggnadsarean. Taksprånget är den del av yttertaket som sticker ut utanför ytterväggen. Sticker det ut mer än 50 centimeter räknas hela taksprånget in. Byggnaden får ha en taknockshöjd på högst 4,0 m. Denna höjd beräknas från markens medelnivå invid byggnaden upp till dess nock. När du tänker placera ett attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.

Utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs det ingen anmälan vid nybyggnad av komplementbyggnad (inte komplementbostadshus).

Attefallstillbyggnad

 • Tillbyggnaden får endast byggas på ett befintligt en-eller tvåbostadshus.
 • En- eller tvåbostadshuset får inte tidigare ha byggts till med en attefallstillbyggnad.
 • Tillbyggnaden får ha högst 15,0 kvadratmeter bruttoarea.
 • Tillbyggnaden får inte vara högre än bostadshusets taknockhöjd.
 • Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen tillåter det. Om du vill placera tillbyggnaden närmare än 4,5 meter mot allmän plats, som till exempel gata, park eller cykelväg, behöver du alltid söka bygglov
 • Tillbyggnaden får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Tillbyggnaden får inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • Det får inte finnas krav på bygglov för attefallstillbyggnad i den detaljplan som gäller för området.

Utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs det ingen anmälan.

Takkupor

 • Takkuporna får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset.
 • Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset.
 • Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Om takkuporna påverkar den bärande konstruktionen behöver du söka bygglov.
 • Takkuporna får inte uppföras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Det får inte finnas krav på bygglov för attefallstakkupor i den detaljplan som gäller för området.

Utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs det ingen anmälan för attefallstakkupor som inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Ytterligare bostad

Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Du behöver dock göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga.

 • Det ska finnas ett befintligt enbostadshus.
 • Det får inte genomföras i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.
 • Det får inte genomföras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Det får inte finnas krav på bygglov för inredning av ytterligare bostad i den detaljplan som gäller för området.

Lär dig mer om vad attefallshus får användas till, storleken med mera på Boverkets hemsida genom att trycka här. Länk till annan webbplats.

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Avfallet ska tas omhand på rätt sätt och det som går att återvinna sorteras ut.

Innan du river är det bra om du tar reda på om du behöver ansöka om rivningslov eller lämna in en rivningsanmälan. Byggherren ansvarar för att det finns en plan som beskriver vilka byggprodukt som ska återanvändas och hur dessa ska tas omhand.

Byggavfall och rivningsavfall ska sorteras i fraktioner: trä, mineral, metall, glas, plast, gips och brännbart avfall och farligt avfall, enligt avfallsförordningen Länk till annan webbplats., vilket ska finnas med som en kontrollpunkt i kontrollplanen.

Farligt avfall ska hanteras separat och får inte blandas med annat avfall, exempel på farligt avfall kan vara asbest/eternit, impregnerat virke och PCB. Miljökontoret kan komma att göra tillsyn på arbetsplatsen.

En blandad container får endast användas vid de tillfällen som miljökontoret beviljas dispens.

 

Vid sophantering av hushållssopor kan du kontakta miljökontoret för att få rådgivande information om hur bäst hushållssoporna hos er ska tas hand om.

Ni når miljökontoret på miljo@astorp.se

Boverkets byggregler, ofta förkortat BBR, är en samling föreskrifter och allmänna råd om nybyggnation, tillbyggnader och ombyggnader. En föreskrift är en bindande regel som ska följas. Ett allmänt råd är inte bindande, utan en rekommendation som anger hur du kan eller bör göra för att uppfylla kraven i en lag, förordning eller myndighetsföreskrift, som till exempel plan- och bygglagen.

Det är den person som utför, eller låter utföra, byggarbetet (byggherren) som är skyldig att se till att lagar och förordningar följs.

En brandskyddsbeskrivning beskriver hur en byggnad är planerad för att skyddas mot brand och att branden sprids.

En beskrivning om brandskydd ska alltid upprättas och lämnas in i samband med nybyggnation, inredning av vind och ändring av byggnad där brandskyddet påverkas. Kravet på dokumentation gäller inte för komplementbyggnader som är högst 15 kvadratmeter. Dokumentet ska vara klart och finnas tillgängligt vid det tekniska samrådet.

Vad en dokumentation ska innehålla styrs av byggnaden och hur den är tänkt att användas.

När arbetet är färdigställt revideras brandskyddsdokumentationen från hur byggnaden VAR TÄNKT att uppföras till hur den ÄR uppförd. Revideringen behövs inlämnas innan ett beslut om slutbesked.

Brandskyddsdokumentation, Boverket Länk till annan webbplats.

I detaljplanen kan det finnas en bestämmelse som reglerar byggrätten på din fastighet. Det vill säga hur stor del av din tomt som får lov att bebyggas.

Här finner ni pågående och gällande detaljplaner och områdesbestämmelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.r.

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun eller en annan myndighet.

Du som byggherre behöver inte vara fastighetsägare för att ansöka om en åtgärd på en fastighet. Däremot så kommer vi att meddela fastighetsägarna vid en inkommen ansökan från en annan än juridisk- eller fysisk person.

Det är byggherren som ska se till att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt de krav, i exempelvis plan- och bygglagen eller Boverkets byggregler (BBR) som gäller för åtgärden. Detta gäller även om åtgärden inte kräver lov eller anmälan. Det innebär till exempel att byggherren ska se till att eventuellt lov följs och att kraven på byggnadsverkets tekniska egenskaper uppfylls. Byggherren kan även ha skyldigheter enligt andra lagar, förordningar eller föreskrifter.

Byggherrens ansvar, Boverket Länk till annan webbplats.

Om du utför olovligt byggande och inte rättar till detta inom angiven tid, tar byggnadsnämnden ut en sanktionsavgift där du som utförare blir betalningsskyldig.

Byggsanktionsavgifter, Boverket Länk till annan webbplats.

En cistern är en behållare för vätska, till exempel olja. Som ägare till en cistern är du ansvarig för att lagring, hantering och att kontroll sker på rätt sätt.

Om du ska installera eller ta en cistern ur bruk måste du anmäla det till miljökontoret. Vissa typer av cisterner måste du också kontrollera regelbundet, både för miljöns skull och för människors hälsa.

Du finner mer information här.

Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning.

Pågende och gällande detaljplaner finner du här.

Som granne har du i vissa fall rätt att påverka eller göra din röst hörd om åtgärder som byggs bredvid din tomt. När kommunens handläggare prövar ett bygglov gör de ibland ett ”grannhörande” där de som hörs kan inkomma med synpunkter. Grannar kan också överklaga bygglovsbeslut.

Ett grannhörande innebär att byggkontoret samlar in och överväger grannars eller andra berördas synpunkter innan vi fattar beslut om bygglov. Vi gör ett grannhörande i dessa fall:

 • Den som söker bygglov vill bygga något som inte stämmer överens med områdets detaljplan eller områdesbestämmelser.
 • Någon vill göra en åtgärd i ett område där det saknas detaljplan eller områdesbestämmelser för området.
 • När en granne vill bygga närmare din fastighetsgräns än 4,5 meter (avståndet grundar sig på brandskyddskrav).

Byggkontoret gör alltid en bedömning av vem som berörs av bygget och därför ska höras. De som berörs är till att börja med de som delar en tomtgräns eller bor på andra sidan en mindre väg, men i vissa fall skickas det ut till fler.

Om du är berörd får du ett brev från oss och kan lämna dina synpunkter i din digitala brevlåda. Har du inte någon digital brevlåda kan du kontakta byggkontoret eller medborgarkontoret för att ta del av ärendet.

Observera att om du har synpukter behöver de skickas in skriftligen och vara mottagen av byggkontoret senast på dagen för svarsdatum.

Efter att synpunkterna samlats in får den som sökt bygglov möjlighet att bemöta de synpunkter som skickats in. Först därefter fattar byggkontoret beslut om bygglov.

Bestämmelser om höjd på byggnadsverk används för att reglera höjden på olika byggnader i en detaljplan. Vilken typ av höjd som bedöms lämpligast att använda, beror på syftet med att reglera höjden i relation till hur omgivningen, marken eller själva byggnadsverket ser ut.

Rumshöjd

Rumshöjd räknas från golvet till undersidan av ovanliggande bjälklag eller innertak.

Installationer eller andra byggnadsdelar låga byggnadsdelar kan påverka rumshöjden, detta beror på omfattningen och placeringen i rummet.

Nockhöjd

Med nockhöjd menas generellt avståndet från markens medelnivå runt byggnaden (medelmarknivå) till byggnadens nock (takkonstruktionens högsta punkt).

Kan vara så att det i detaljplanen är angivet att nockhöjden inte får vara xx.xx meter över en viss plushöjd, vanligtvis nollplanet.

Totalhöjd

Med totalhöjd menas generellt avståndet från markens medelnivå runt byggnaden (medelmarknivå) till byggnadens högsta punkt.

Kan vara så att det i detaljplanen är angivet att totalhöjden inte får vara xx.xx meter över en viss plushöjd, vanligtvis nollplanet.

Taksäkerhetsanordningar, skorstenar, ventilationshuvar, master och liknande räknas in i totalhöjden.

Färdigt golv (+FG)

Är en benämning som markeras på en situationsplan eller nybyggnadskarta vid uppförande av nya byggnader eller tillbyggnader. Med färdigt golv avses höjden över havet där bjälklag inklusive ytskikt såsom parkett, trä eller klinker.

 

Sockelhöjd (+SH)

Är en annan benämning som alternativ till FG och den markeras även på en situationsplan eller nybyggnadskarta vid uppförande av nya byggnader eller tillbyggnader. Sockelhöjden är den plushöjd över havet där husets fasadbeklädnad möter husets grundsockel.

För platta på mark motsvarar detta i princip överkant på betongplattan. För andra grundkonstruktioner är det svårare att beskriva vad detta motsvarar.

Föreslagen sockelhöjd ska anges på situationsplanen så att byggnadens höjd på tomten kan bedömas i bygglovet utifrån

 • Befintliga marknivåer
 • Föreslagna marknivåer
 • Angränsande tomters marknivåer och byggnaders sockelhöjder
 • Gatuhöjder och eventuella trottoarer
 • Nivåer för anslutning av vatten och avlopp

Den sockelhöjd som du föreslår i ansökan ska anpassas utifrån ovanstående förutsättningar så att ditt hus är anpassat till området.

Tänk även på att du inom din egen tomt ska kunna ta om hand om regn- och smältvatten och inte får leda över detta till andra tomter, gator, parker och liknande. Dessutom viktigt att du får en bra lutning från ditt hus så att du inte får fuktskador.

Höjdbegrepp och illustrationer, Boverket Länk till annan webbplats.

Pågående och gällande detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är en kontrollansvarig?

Vid många byggprojekt, rivningsarbeten och markåtgärder ska det finnas minst en kontrollansvarig som hjälper dig som vill utföra ett projekt.

När behövs en kontrollansvarig?

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns dock undantag från när en kontrollansvarig behövs.

När krävs det inte en kontrollansvarig?

Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder, det vill säga i relativt okomplicerade ärenden, där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. De åtgärder som avses är:

 • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
 • små ändringar av en- eller tvåbostadshus,
 • små ändringar av andra byggnader än en- eller tvåbostadshus,
 • åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
 • att flytta en eller flera enkla byggnader,
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är särskilt värdefull,
 • åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar,
 • åtgärder som kräver rivningslov på grund av utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser, och
 • åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten.

Det finns även undantag från kravet på kontrollansvarig för ärenden som avser anläggningar. I följande fall behövs ingen kontrollansvarig för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:

 • fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, om anläggningen är liten och endast avsedd för en fastighets behov,
 • bygglovspliktiga vindkraftverk, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter,
 • murar och plank,
 • parkeringsplatser utomhus, om anläggningen är liten,
 • begravningsplatser, om anläggningen är liten, eller
 • transformatorstationer.

Byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig krävs även för ovan nämnda åtgärder, utom för åtgärder som inte kräver lov eller anmälan.

I plan- och bygglagen definieras ändring av en byggnad som en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. I begreppet ändring ingår även tillbyggnad och ombyggnad. Byggnadsnämndens bedömning av om kontrollansvarig ska krävas får inte överklagas.

Mer information finner du här

En kontrollplan enligt Plan- och bygglagen ska innehålla vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse. I de projekt som bygg- och miljönämnden anser att en kontrollansvarig krävs, så kommer du tillsammans med den kontrollansvariga att skapa en kontrollplan.

I de fall där en kontrollansvarig ej krävs, behöver du som utförare skapa en egen kontrollplan som du lämnar in med din ansökan.

Mer information finner du här

Om du vill göra ändringar i utformningen av din byggnation efter att du fått bygglov eller startbesked behöver du stämma av dessa med byggkontoret innan du gör ändringarna.

Det första du behöver göra är att skicka in reviderade ritningar till byggkontoret. Om det är mindre ändringarna görs det en bedömning om ändringen kan rymmas inom beviljat lov. Vid större ändringar kan det innebära att du behöver söka ett nytt bygglov.

Åstorp kommun har ett digitalt register på bygglov och anmälningar i kommunen.

Du kan begära ut handlingar och ritningar på en fastighet genom att kontakta medborgarkontoret

Uppge adress eller fastighetsbeteckning och vad ni vill begära för typ av ritning eller handling.

Vid uppförande av en situationsplan för enklare ärende kan du begära ut den av kommunen.

En nybyggnadskarta behöver du däremot beställa från magnus.olsson@astorp.se som är kommunen upphandlade mätingenjör.

 

För att skapa uppdaterade ritningar behöver du själv anlita en arkitekt eller en person som kan skapa skalenliga ritningar.

Ett servitut är en fastighets rätt att använda en annans fastighets mark, väg, brunn eller liknande. Det kan gälla att gräva ner en vattenledning över annans tomt eller att använda en annans enskilda väg.

Det finns två typer av servitut – officialservitut och avtalsservitut. Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare, ett officialservitut bildas genom beslut från en myndighet.

Servitut, Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Om den åtgärd du har ansökt om bedöms som lämplig på den aktuella platsen, beviljas lov. Men innan du får börja bygga behöver du få ett startbesked. För att få detta ska du kunna visa att din tänkta åtgärd kommer att uppfylla kraven i bland annat plan- och bygglagen. Vid enklare åtgärder, som till exempel fasadändringar och mindre tillbyggnader, räcker det oftast med en enklare kontrollplan. Vid större åtgärder som till exempel nybyggnation, behövs fler handlingar och ett tekniskt samråd. Vilka handlingar som behövs varierar beroende på vilken typ av åtgärd du fått lov för.

När allt har byggts klart, måste du invänta ett slutbesked innan du får börja använda det som byggts eller åtgärdats. För att få ett slutbesked, måste du redovisa att alla de krav som angetts för åtgärden i lovbeslut, kontrollplan och startbesked, är uppfyllda.

Startbesked, Boverket Länk till annan webbplats.

Slutbesked, Boverket Länk till annan webbplats.

Vill du bygga nära sjöar och vattendrag? Då finns särskilda regler.

Strandskyddet innebär särskilda begränsningar för användning av mark nära sjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att skydda livsmiljön som stränderna utgör för många växt- och djurarter. Skyddet säkrar också allmänhetens tillgång till strandområdena.

 

Detta gäller inom strandskyddat område

Inom strandskyddat område är det förbjudet att uppföra nya byggnader. Du får inte heller gräva för byggnader eller utföra andra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter inom strandskyddsområdet. Åtgärder som hindrar allmänheten från att vistas i området närmast strandlinjen är inte heller tillåtna. Att privatisera området närmast stranden med till exempel trädgårdsmöbler och gräsmatta är ett exempel på en sådan otillåten åtgärd.

 

Dispans från strandskyddet

Om du vill bygga inom strandskyddsområde kan du söka dispens från strandskyddet. För att få dispens för en åtgärd behöver du ange något av de särskilda skäl som finns listade i miljöbalken.

De särskilda skälen är:

 1. att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 2. att området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 3. att åtgärden behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 4. att åtgärden behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 5. att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 6. att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

 

För att ta reda på om din fastighet är berörs av strandskydd kontakta byggkontoret.

Här finner du mer information om vattenskyddade områden.

Kontaktinformation finns längst ner på sidan.

Svenska institutet för standarder (SIS) har tagit fram standarder för hur bostäder ska utformas. Denna standard anger bland annat vilka mått som gäller för tillgänglighet och användbarhet.

Svenska institutet för standarder, SIS Länk till annan webbplats.

Vid större byggnationer behövs ett tekniskt samråd innan du kan få startbesked. Under samrådet går du igenom projektet, hur arbetet ska planeras, kontrollplanen och handlingarna med en av kommunens byggnadsinspektörer. På mötet deltar även den som är kontrollansvarig. Ibland deltar även andra personer som har en roll i projektet, det kan till exempel vara en snickare.

Om du vill boka ett tekniskt samråd med en av våra byggnadsinspektörer, är du välkommen att kontakta oss genom att mejla byggkontoret.

Byggprocessen, Boverket Länk till annan webbplats.

Tillsyn är en granskning som sker under en pågående byggnation eller när den är klar. Tillsynsmyndighet i plan- och bygglagstiftningen är framför allt kommunens byggnadsnämnd, men även länsstyrelsen, Boverket, regeringen och Arbetsmiljöverket kan utöva tillsyn.

Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att ta upp en fråga om ingripande och påföljd när det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse, en dom eller andra beslut inom plan- och bygglagstiftningen.

Byggnadsnämnden prövar ärenden, utövar tillsyn och verkar för att lagar och regler inom plan- och bygglagens område följs. Nämndens tillsyn avser kontroll av att byggherrar, fastighetsägare och andra fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen (2011:900), plan- och byggförordningen (2011:338), och föreskrifter i anslutning till dessa.

Tillsynen syftar till att upptäcka eventuella överträdelser och att dessa ska rättas. Tillsynen ska också verka förebyggande och normgivande för att lagar och regler ska följas.

Tillsyn görs även vid olovlig byggnation eller ändringar av en byggnad/ anläggning, växtlighet som påverkar trafiksäkerheten samt ovårdade fastigheter.

 

Tillsyn, Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggnader och tomter ska i regel vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. I både plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och i Boverkets byggregler (BBR) kan du läsa vilka krav på tillgänglighet som gäller. Det finns bland annat regler för vilka mått som gäller inomhus och för lutningar på exempelvis ramper.

Syftet med tillgänglighetskraven är att så många som möjligt ska kunna delta och röra sig i samhället på lika villkor, utan att diskrimineras. Tillgänglighetskraven har även kopplingar till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsvariation.

När du söker bygglov för en verksamhet är det viktigt att du har en utförlig verksamhetsbeskrivning, så att byggnadsnämnden ska bedöma om tillgänglighetskrav behövs.

Tillgänglighet, Boverket Länk till annan webbplats.

Som fastighetsägare är du skyldig att underhålla din byggnad, så att dess karaktär inte går förlorad. En byggnad eller en miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är gammal.

I plan- och bygglagen beskrivs underhåll som en åtgärd som görs för att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Enligt plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att des utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

Enligt förvaltningslagen och plan- och bygglagen får beslut om bygglov, rivningslov och marklov verkställas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte har fått laga kraft. Byggherren kan sedan verkställa beslutet (påbörja åtgärden) på egen risk även om beslutet inte vunnit laga kraft. Om du påbörjar din åtgärd innan beslutet riskerar du att beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.

Du behöver inte vänta fyra veckor innan du kan boka in tekniskt samråd och få startbesked. Om tekniskt samråd krävs står det i ditt beslut om lov. Även om du har fått startbesked, behöver du ändå vänta tills de fyra veckorna har gått innan du kan påbörja din åtgärd.

Verkställighet av bygglov, rivningslov och marklov, Boverket Länk till annan webbplats.

Ett beslut om lov eller förhandsbesked får överklagas av den som beslutet angår. Vem som har så kallad klagorätt kan behöva bedömas från fall till fall. Ett beslut kan exempelvis överklagas av dig som sökande, eller en granne.

Ett överklagande ska alltid skickas till den myndighet som har fattat beslutet. Om beslutet handlar om ett lov eller förhandsbesked, ska alltså överklagandet skickas till byggnadsnämnden. När du får hem information om att beslut har fattats är det viktigt att överklagandet skickas in före det datum som framgår.

Byggnadsnämnden avgör först om beslutet ska ändras. Om beslutet inte ska ändras, ska nämnden göra en rättidsprövning, det vill säga kontrollera att överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickas det därefter tillsammans med tillhörande handlingar till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas och prövas då av mark- och miljödomstolen. Därefter kan en vissa beslut överklagas till mark- och miljööverdomstolen eller högre instanser.

Ett överklagande ska vara skriftligt, och det ska framgå vilket beslut du överklagar och vilken ändring du vill åstadkomma. Din överklagan måste även innehålla namn och kontaktuppgifter till dig. Överklagandet kan skickas med e-post, vanlig post eller lämnas in till byggnadsnämnden.

Kommunen ansvarar för att planera för hur mark och vatten i framtiden ska användas på ett hållbart sätt. En översiktsplan (ÖP) pekar till exempel ut var nya områden för bostäder kan komma att ligga eller var nya verksamhetsområden kan etableras. I dessa planer kan det också peka ut värdefulla områden som är viktiga att bevara. Det kan till exempel handla om jordbruksmark och naturområden.

Översiktsplanen är inte bindande utan vägledande inför beslut om hur mark- och vattenområden och byggd miljö ska användas, utvecklas och bevaras.

Som komplement till översiktsplaner, finns även fördjupade översiktsplaner för delar av kommunen. En fördjupad översiktsplan (FÖP) är en mer detaljerad vägledning vilken utveckling kommunen vill se i ett specifikt område. I dessa planer kan man se vilka delar i området som är tänkta att bevaras eller utvecklas och på vilket sätt det får ske.

 

Översiktsplan, Åstorp kommun

Översiktsplan, Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

 • Byggkontoret

  042 - 640 00

  bygg@astorp.se

  Postadress

  Storgatan 7, 265 80 Åstorp

  Telefontid till handläggare vardagar klockan 10-12. eller mejla byggkontoret på adress ovan. Övrig tid kan du få hjälp av kundtjänst med enklare frågor måndag-onsdag 8-16, torsdag 8-17 och fredag 8-15.

 • Beställ nybyggnadskarta

  magnus.olsson@astorp.se

Senast ändrad • 2024-01-19

Kontakt