När behövs bygglov?

Ofta behövs bygglov när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till men det finns vissa undantag.

Bygglov behövs oftast för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa större ändringar, som till exempel att inreda någon ytterligare bostad eller lokal. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan.

Vi har summerat några tips nedan, men ta gärna kontakt med oss på byggkontoret för att diskutera dina planer.

Ta kontakt med oss för att kontrollera om ditt hus ligger inom detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse.

En ansökan eller anmälan gör ni på vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tryck här, för beskrivning på vad en specifik ritning eller handling innebär.


För vissa åtgärder krävs inget bygglov, utan du behöver istället göra en anmälan. Detta gäller till exempel göra om du ska installera en kamin eller eldstad eller vill riva en bärande vägg.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder:

 • rivning av byggnader som inte kräver rivningslov.
 • ändring av en byggnad om bärande delar berörs eller om planlösningen påverkas avsevärt.
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad och rökkanal, ventilationssystem samt vatten- och avloppssystem.
 • ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk

En fullständig uppräkning av anmälningspliktiga åtgärder finns i 6 kap 5-6 §§ plan- och byggförordningen Länk till annan webbplats..

 

Attefallsåtgärder

Från juli 2014 behöver du under vissa omständigheter inte längre bygglov för att bygga ett extra hus på tomten, ett så kallat attefallshus. Du måste dock göra en anmälan för det du vill bygga. Tänk på att du behöver bygglov vid kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Inom attefallsreglerna ryms också en del andra åtgärder. Du kan läsa mer om attefallsreglerna under åtgärder nedan.

 

Vilka handlingar du behöver för en ansökan finner du under respektive projektrubrik nedan.

Du behöver ansöka om bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller ändra utseende på en byggnad. Bygga murar eller plank och sätta upp skyltar är andra exempel på sådant som normalt är bygglovspliktigt.

Du behöver söka bygglov om du ska:

 • Bygga nytt, bygga till en befintlig byggnad och/eller ändra utseendet på en byggnad, till exempel genom att byta fasad- eller takmaterial eller byta kulör på någon fasad.
 • Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål samt om du inreder ytterligare bostäder eller lokaler i byggnad.
 • Bygga murar eller plank.
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.
 • Anordna upplag eller materialgårdar.
 • Bygga stora radiomaster, vindkraftverk, cisterner med mera.
 • Anlägga parkeringsplatser, idrottsplatser, båthamnar, campingplatser eller dylikt.

Lovpliktiga åtgärder står skrivet i 9 kap 1-14 §§ plan- och bygglagen Länk till annan webbplats. samt 6 kap 1-5 §§ plan- och byggförordningen Länk till annan webbplats.. Det kan också finnas en utökad bygglovsplikt i detaljplanen eller områdesbestämmelser. Ta kontakt med bygglovsenheten, så får du hjälp med att ta reda på vad som gäller för just din fastighet.

 

Vilka handlingar du behöver för en ansökan finner du under respektive projektrubrik nedan.

Inom områden med detaljplan krävs det oftast marklov för schaktning eller fyllning om du ändrar marknivån mer än +/- 0,5 meter. Marklov krävs inte utanför detaljplanerat område, men inom områdesbestämmelse kan det finnas marklovsplikt. Tänk på att det kan krävas tillstånd från annan myndighet. Det kan även krävas tillstånd för trädfällning inom landskapsbildskydd- eller biotopskyddat område.

Inom detaljplan

Det krävs marklov, om kommunen har bestämt det i detaljplanen, för

 1. trädfällning,
 2. skogsplantering och
 3. markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.

Utanför detaljpplan

Det krävs marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering i ett område utanför detaljplan, om

 1. åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse eller i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats, annan flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor, annan kärnenergianläggning eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde, och
 2. kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att det krävs sådant marklov i området.

Ta gärna kontakt med oss på byggkontoret för rådgivning om vad som gäller för din fastighet.

Om du ska beställa en ny eller göra en ändring av en detaljplan tar du kontakt med plankontoret på Åstorp kommun.

 

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Situationsplan, markera vad som ska göras.
 • Förslag på Kontrollplan
 • Beroende på omfattningen av marklovet kan en;
  • Anmälan om kontrollansvarig
  • Markplaneringsritning krävas

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du ska riva byggnader eller delar av byggnad inom detaljplanelagt område behövs oftast rivningslov. Du måste även se till att rivningsavfallet tas hand om på rätt sätt.

Rivningslov

Inom detaljplanelagt område krävs det oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelse krävs det oftast anmälan.

Att flytta en byggnad från en plats till en annan plats kräver ofta rivningslov och bygglov.

 

Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Avfallet ska tas omhand på rätt rätt och det som går att återvinna sorteras ut.

Läs mer om rivning på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om flyttning av byggnad på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

 

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan om rivningslov?

 • Situationsplan, markera vad som ska rivas
 • Materialinventering som beskriver vilka material som ska rivas och mängd. Vad som är möjligt att återbruka, vilka material och mängder som behövs återvinnas samt en lista på miljöfarliga produkter
 • Foto på vad som ska rivas
 • Förslag på Kontrollplan
 • Beroende på omfattningen av rivningen kan en anmälan om kontrollansvarig krävas.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Nedan följer en lista med olika åtgärder och vilka handlingar du behöver inkomma i samband med en ansökan eller anmälan

Du behöver inte bygglov om din altan eller terrass inte är högre än 1,8 meter från lägsta marknivå.

Tänk på att:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Altanen ska vara en tillbyggnad.
 • Altanen ska byggas till ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • Altanen ska vara en uteplats på marken.
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering.
 • Om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg så får du inte placera altanen närmare den gränsen än 4,5 meter.
 • Du behöver normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken om du bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.
 • Särskilda regler kan gälla för byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Om ett plank eller en mur uppförs på altanen ska dess höjd mätas från marken, vilket kräver bygglov om höjd från mark till plankets eller murens högsta punkt är över 50cm. Om ett bygglovsbefriat staket eller mur som är under 50cm högt ska placeras på altanen får den totala höjden av altanen och planket eller muren tillsammans inte överstiga 1,8 meter.


Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Situationsplan, rita in minst två rätvinkliga avstånd till tomtgräns
 • Fasadritning på samtliga fasader som påverkas av åtgärden
 • Förslag till kontrollplan

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exemelritning: Plan, fasad och sektionsritning , 688.8 kB.

Ett komplementbostadshus är en komplementbyggnad som är inredd som en självständig bostad. Den kan användas antingen som ett fritidshus eller permanentbostad.

Du behöver inte något bygglov för att bygga ett komplementbostadshus som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder för nybyggnad. Däremot behöver du göra en anmälan.

Du behöver söka bygglov om komplementbostadshuset ska uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Situationsplan, rita in minst två rätvinkliga avstånd till tomtgräns
 • Fasadritning på samtliga fasader
 • Planritning
 • Anmälan om kontrollansvarig om det ska användas som bostad (installation av kök, toalett, sovrum)
 • Förslag till Kontrollplan

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exemelritning: Plan, fasad och sektionsritning , 688.8 kB.

En komplementbyggnad kan till exempel vara ettgarage, förråd, gäststuga eller ett uterum. Byggnaden får inte vara ett komplementbostadshus. Komplementbyggnaden till ditt bostadshus behöver uppfyller reglerna för attefallsåtgärder för att räknas som en anmälningspliktig åtgärd.

 

Undantag

 • Du behöver söka bygglov om komplementbyggnaden ska uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

 

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Situationsplan, rita in minst två rätvinkliga avstånd till tomtgräns
 • Fasadritning på samtliga fasader
 • Planritning
 • Eventuell brandskyddsbeskrivning
 • Förslag till Kontrollplan

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exemelritning: Plan, fasad och sektionsritning , 688.8 kB.

En attefallstillbyggnad är en tillbyggnad på befintlig bostadshus för en- till tvåbostad fastighet.

Du behöver inte något bygglov för att bygga ett komplementbostadshus som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder för nybyggnad. Däremot behöver du göra en anmälan.

Om du bor i ett område utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse behöver du inte göra någon anmälan för en tillbyggnad som ryms inom reglerna få attefallsåtgärder.

Undantag

 • Du behöver söka bygglov om tillbyggnaden ska uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

Uterum

 • Situationsplan, rita in minst två rätvinkliga avstånd till tomtgräns, byggnadens storlek och placering.
 • Fasadritning på samtliga fasader som påverkas av åtgärden, rita in hur byggnaden ser ut utifrån.
 • Planritning, rita in väggtjocklek, fönster- och dörröppningar och rumsfunktion.
 • Foto på befintlig byggnad
 • Förslag till Kontrollplan
 • Eventuell brandskyddsbeskrivning

 

Användas som en del av bostaden exempelvis sovrum eller vardagsrum

 • Konstruktionsritning
 • Redovisning av tillbyggnadens energianvändning
 • Ritningar över värme, ventilation och eventuellt vatten
 • Förslag till kontrollplan
 • Eventuell brandskyddsbeskrivning

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exemelritning: Plan, fasad och sektionsritning , 688.8 kB.

När man ska flytta eller bygga ett badrum måste man veta vilka byggtekniska ingrepp som är aktuella, exempelvis våtrumsintyg från den som utför arbetet. Det kan krävas en anmälan om det är en omfattande ändring av husets planlösning.

Behövs bygglov eller anmälan?

Att flytta eller bygga ett badrum är inte bygglovspliktigt och ofta inte anmälningspliktigt i sig. Nedan listas åtgärder som kräver en anmälan och vad som är viktigt att tänka på när du flyttar badrummet eller bygger ytterligare ett badrum.

Du behöver göra en anmälan om du vill:

 • Vid ändring i bjälklag genom håltagning och ändring i bärande vägg. Om du är osäker på dessa ändringar bör du kontakta en konstruktör och sedan göra en anmälan om ändring om konstruktionerna kommer att påverkas.
 • Vid en väsentlig ändring av byggnadens ventilation. Installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet kräver anmälan. Att använda befintlig frånluftskanal i ett badrum kräver inte en anmälan.
 • Vid väsentlig ändring av byggnadens vatten- och avloppsinstallationer.
  • Ny vatten och avloppsstam i nytt schakt är ett exempel på väsentlig ändring. Om den är i befintligt schakt med samma placering och läge är inte anmälningspliktigt. Rördragning inom en lägenhet för anslutning till befintlig stam är normalt inte anmälningspliktigt, inte heller vid mindre håltagningar i brandcellsgräns som omedelbart tätas i rätt brandteknisk klass.
 • Göra ändringar i fastigheter med ett särskilt bevarandevärde.

Vid ändringar i fastigheter med skyddsbestämmelse i detaljplanen eller områdesbestämmelser gäller en utökad anmälningsplikt och eventuell bygglovsplikt.

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en anmälan eller ansökan?

 • Planritning som visar badrummets nya placering.
 • Konstruktionsritningar vid påverkan i bärande konstruktion
 • Ventilationsritning vid större ändringar av ventilationsledningar eller aggregat.
 • Vatten och avlopp samt spillvatten ritning
 • Förslag till Kontrollplan

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Balkong på en- till tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov för att göra en liten tillbyggnad i form av balkong på ett en- eller tvåbostadshus inom ett område med detaljplan. Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.

Du behöver söka bygglov om en balkong ska uppföras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Balkong på flerbostadshus

Om din balkong byggs på ett flerbostadshus krävs bygglov.

Glasa in en altan eller balkong

Du behöver normalt bygglov för att glasa in din altan eller balkong.

Detaljplanen som gäller för din fastighet kan innehålla begränsningar för om eller hur du får glasa in din altan eller balkong.

Se gällande deltaljplaner här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Undantag:

 • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga max 50 kvadratmeter utan bygglov. Du får dock bara bygga ut max 50 procent av den ursprungliga byggytan. Det betyder att du kan glasa in en altan om du inte redan byggt något annat på din tomt.

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Situationsplan, där du visar vilken del som ska glasas in. Om du har en uteplats ska du rita in uteplatsen. Ange bredd och längd.
 • Planritning, rita in stolpar, glasindelningar och eventuella öppningar. Redovisa helheten med befintliga delar av byggnaden.
 • Fasadritning på samtliga berörda fasader, rita in hur byggnaden är tänkt att se ut utifrån.
 • Foto på byggnaden
 • Eventuellt en detaljritning. På detaljritningen ska du tydligt visa inglasningens utformning.
 • Förslag till kontrollplan

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver inte bygglov för att inreda en bastu i en befintlig byggnad.

Om du ska bygga en ny byggnad eller en tillbyggnad som ska innehålla en bastu så krävs bygglov.

Om du ska installera ett vedeldat bastuaggregat krävs en anmälan för installation av kamin eller eldstad. Se mer information under åtgärden eldstad.

Om du bor i ett en- och tvåbostadshus och vill inreda ditt garage till en del av din bostad ett så kallat komplement, så krävs inte bygglov om du inte gör några fasadändringar. Du måste dock stämma av att åtgärden överensstämmer med detaljplanens bestämmelser.

Om ditt garage ska bli en separat bostad innehållande alla bostadsfunktioner så krävs bygglov eller anmälan för attefallsåtgärder.

 

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Situationsplan, visar vilken byggnad du vill bygga om.
 • Fasadritning på samtliga berörda fasadervid ändring
 • Planritning, som visar på indelningen av bostaden. Rita in väggtjocklek, dörr och fönster.
 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Förslag till Kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nybyggnad av garage och carport kräver anmälningslov eller bygglov beroende på byggnadsarean. Om byggnaden är mindre än 30m² och det inte finns någon annan fristående attefallsbyggnad kan du skicka in en anmälan om komplementbyggnad. Om den är större eller liknande byggnad finns, behöver du inkomma med en bygglovsansökan.

Taken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det. Medgivandet bör vara skriftligt. Om tomten gränsar mot allmän mark måste du alltid söka bygglov om du vill placera byggnadsverket närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Situationsplan, rita in minst två rätvinkliga avstånd till tomtgräns
 • Fasadritning på samtliga fasader
 • Planritning
 • Förslag till Kontrollplan
 • Eventuell brandskyddsbeskrivning

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exemelritning: Plan, fasad och sektionsritning , 688.8 kB.

Exemeplritning: Situationsplan garage , 511.7 kB.

Om du vill ändra det yttre utseendet på ditt hus kallas det för fasadändring. Det kan till exempel handla om att byta fönster eller dörrar. Detta kräver oftast bygglov.

 

Du behöver bygglov om:

 • Du vill ändra utseende, storlek eller placering av fönster och dörrar i fasaden
 • Du vill byta fasad- eller takmaterial.

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Fasadritning på samtliga berörda fasader, visa hur ni har tänkt att det ska se ut
 • Planritning som markerar vilka håltagningar, fönster eller dörrar som påverkas.
 • Foto på befintlig fasad
 • Förslag till Kontrollplan

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ska du installera en kamin eller genomföra en annan väsentlig ändring av en kamin/rökkanal behöver du lämna in en anmälan till kommunen.

Om rökkanalen ska dras på utsidan av fasaden kan även bygglov för fasadändring krävas. Även en installation av en kassett i en befintlig kamin behöver du anmäla. Skorstenens höjd måste vara minst en meter över taktäckningsmaterialet eller annan godkänd åtgärd av sotare.

Ersättning av befintlig eldstad till lika effekt krävs ingen anmälan enligt boverket:

”Utbyte av en befintlig eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt Länk till annan webbplats. anslutning Länk till annan webbplats.till rökkanal är ingen anmälningspliktig åtgärd.” Länk till annan webbplats.

Här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur du eldar rätt. En guide från naturvårdsverket.

 

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en anmälan?

 • Fasadritning som visar skorstenens placering och uttryck.
 • Planritning som visar skorstenens läge.
 • Produktbeskrivning och prestandadeklaration av eldstad som visar på kolmonoxidutsläpp och verkningsgrad.
 • Produktbeskrivning av eventuell rökkanal
 • Förslag till Kontrollplan

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Farstukvist är exempel på en tillbyggnad. Om det krävs anmälan eller bygglov kan du läsa mer om i rubriken attefallstillbyggnad.

Om du vill ändra det yttre utseendet på ditt hus kallas det för fasadändring. Det kan till exempel handla om att byta fönster, dörrar, material, ändra uttryck eller färg på fasadmaterialet. Detta kräver oftast bygglov.

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Du behöver bygglov om:

 • Du vill ändra utseende, storlek eller placering av fönster och dörrar i fasaden
 • Du vill byta fasadmaterial, takmaterial eller kulör på fasadmaterial.

 

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Fasadritning på samtliga berörda fasader, visa hur ni har tänkt att det ska se ut.
 • Planritning vid ändring. Markerar vilka håltagningar, fönster eller dörrar som påverkaseller tillkommer.
 • Foto på befintlig fasad
 • Beskrivning av material som ni önskar att byta till.
 • Förslag till Kontrollplan Öppnas i nytt fönster.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friggebod är ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus. Du behöver varken anmälan eller bygglov för att sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader. Den sammanlagda byggnadsarean av samtliga friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 3 meter. Friggeboden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det. Medgivandet bör vara skriftligt.

 

Om tomten gränsar mot allmän mark måste du alltid söka om lov om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Situationsplan, som visar byggnadens placering. Rita in två rätvinkliga avstånd till fastighetsgräns.
 • Fasadritning på samtliga fasader, visa hur ni har tänkt att det ska se ut
 • Förslag till Kontrollplan

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill ändra det yttre utseendet på ditt hus kallas det för fasadändring. Det kan till exempel handla om att byta fönster eller dörrar. Detta kräver oftast bygglov.

 

Du behöver bygglov om:

 • Du vill ändra utseende, storlek eller placering av fönster och dörrar i fasaden
 • Du vill byta fasad- eller takmaterial.

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Fasadritning på samtliga berörda fasader, visa hur ni har tänkt att det ska se ut
 • Planritning som markerar vilka håltagningar, fönster eller dörrar som påverkas.
 • Foto på befintlig fasad
 • Förslag till Kontrollplan

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flaggstång kräver inte bygglov. Mast kräver bygglov.

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Situationsplan, här markerar du var den är tänkt att placeras. Rita in två rätvinkliga avstånd till tomtgräns.
 • Produktbeskrivning där innformation gällande höjd, vad det är för typ av mast och material samt kulör uppges.
 • Förslag till Kontrollplan

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först ansöka om ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

Förhandsbesked används främst inom områden som saknar detaljplan eller vid avstyckning av en fastighet.

Det vanligaste är att söka förhandsbesked när du vill bygga ett nytt hus på en obebyggd fastighet utanför detaljplanerat område eller vid avstyckning av fastighet. En eventuell avstyckning ansöker du om hos Lantmäteriet.

En ansökan om förhandsbesked hanteras av Bygg- och miljönämnden Åstorps kommun. Bygg- och miljönämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen då beslutet vann laga kraft. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från den dagen, upphör tillståndet att gälla. Åtgärden får inte påbörjas innan bygglov finns och startbesked lämnats i bygglovsärendet.

Finns det strandskydd?

Om fastigheten ligger nära vattnet och berörs av strandskyddet gäller särskilda begränsningar. Då kan du behöva ansöka om strandskyddsdispens.

Läs mer på Boverkets hemsida:

 

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Situationsplan, visa vad du har tänkt att uppföra och ungefärlig placering och mått. Rita in in- och utfart och eventuell parkeringsplats.
 • Beskriv ditt projekt i ansökan, area, våningsantal, vad det är tänkt att användas till.
 • Beskrivning av avfallshantering
 • Beskriv förutsättningar för vatten och avloppsanslutning

Ansök om förhandsbesked här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver normalt bygglov för att glasa in din altan eller balkong.


Undantag:

 • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga max 50 kvadratmeter utan bygglov. Du får dock bara bygga ut max 50 procent av den ursprungliga byggytan. Det betyder att du kan glasa in en altan om du inte redan byggt något annat på din tomt.

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Situationsplan, där du visar byggnaden storlek och placering. Rita in två rätvinkliga mått mellan tomtgräns och tillbyggnaden.
 • Planritning, rita in väggtjocklek, fönster och dörröppningar samt rumsfunktioner.
 • Fasadritning på samtliga berörda fasader, rita in hur byggnaden ser ut utifrån.
 • Sektionsritning, rita in tillbyggnadens genomskärning och visa rumshöjden.
 • Foto på befintlig byggnad
 • Förslag till kontrollplan

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du ska inreda vinden i ett befintligt bostadshus måste du söka bygglov för ändrad användning. För att vinden ska vara lämplig att inreda till boyta bör rumshöjden vara minst 2,3 meter. I delar av rum där ståhöjd krävs bör det inte vara lägre än 1,9 meter. Fönsterglasarean i varje bostadsrum bör vara minst 10 procent av golvarean i rummet enligt. Om du vill bygga nya takkupor eller sätta in takfönster måste du söka bygglov eller göra en anmälan.

Varje byggnad har sina egna arkitektoniska möjligheter och plan- och bygglagen har därutöver också flera byggtekniska krav som behöver lösas inför bygglov respektive startbesked. Du ska redovisa anordningar för taksäkerhet och utrymning så att det ingår i helhetsbedömningen av bygglovsansökan.

Detaljplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för din fastighet kan ha bestämmelser som begränsar möjligheterna att inreda vinden.

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Situationsplan som visar på vilken byggnad på fastigheten som avses.
 • Fasadritning som visar på ändringar i fasad exempelvis vid tillkommande fönster i takfallet. Rita in mått och storlek på fönstret.
 • Planritning som visar placering av trappa i befintlig boendedel och en planritning på tillkommande boyta. Planritning för vinden ska visa på rumsindelningar, eventuellt badrum.
 • Vatten och avloppsritningar vid tillkommande badrum.
 • Konstruktionsritning vid ändring av konstruktionen
 • Sektionsritning där dimensioner för isolering och tillkommande material redovisas.
 • Förslag till Kontrollplan

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändringen får påbörjas först när du har fått bygglov och startbesked.

För att installera eller väsentlig ändra en värmepanna eller rökkanal krävs en anmälan till kommunen.

På landsbygden finns det några bostäderna som värms upp med hjälpa av en villapanna. Många av dessa har tidigare eldats med olja, men allt fler övergår till förnybara bränslen som pellets. För att installera en pelletspanna eller byta brännare för att byta bränsle från olja eller ved till pellets krävs en anmälan till kommunen.

För att göra en anmälan behöver du skicka in rätt handlingar. Installationen får påbörjas först när du har startbesked.

 

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Fasadritning som visar skorstenens placering och uttryck.
 • Planritning som visar pannans/skorstenens läge.
 • Produktbeskrivning och prestandadeklaration av eventuell eldstad som visar på kolmonoxidutsläpp och verkningsgrad.
 • Produktbeskrivning av rökkanal
 • Förslag till Kontrollplan

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om kaminer och pannor på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

En stor del av energin i bostaden går åt till uppvärmning. Vid ändring av uppvärmningssystem så kan en anmälan till Bygg- och miljönämnden krävas.

Det krävs ett tillstånd från miljökontoret för installation av värmepumpsanläggningar om värmepumpen har en effekt på 10 MW eller mer och som tar värme från:

-Berg

-Mark

-Ytvatten eller grundvatten

Luftvärmepump

För luftvärmepumpar finns inte något generellt krav på anmälan eller tillstånd. Däremot så kan grannar störas av ljudet från den utvändiga delen, speciellt om husen står tätt. Det är lämpligt att informera grannen och tänk till var utedelen placeras. Inkommer klagomål kan du bli skyldig att visa på att ljudet understiger gällande riktvärden.

En luftvärmepump som innehåller en köldmediemängd över 10 kg eller som har 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter (CO2e), ska anmälas som köldmedieanläggning och en årlig kontrollrapport lämnas till miljökontoret.

 

Övriga värmepumpar

10 MW eller mindre: ansökan om tillstånd hos Bygg- och miljönämnden.
Mer än 10 MW: Anmälan enligt miljöbalken till Bygg- och miljönämnden enligt ansökan nedan.

 

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Fyll i ansökan
 • Situationsplan, markera var anläggningen är tänkt att placeras.

Ansök här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du flyttar ett kök är du som byggherre ansvarig för att alla tekniska krav i plan- och bygglagen uppfylls, oavsett om åtgärden är anmälningspliktig eller inte. Du kan också behöva tillstånd från fastighetsägaren.

Behövs bygglov eller anmälan?

Att flytta ett är kök inte bygglovspliktigt och ofta inte anmälningspliktigt i sig. Nedan listas åtgärder som är anmälningspliktiga och vad som är viktigt att tänka på när du flyttar kök.

Du behöver göra en anmälan om du vill:

 • Vid ändring i bjälklag genom håltagning och ändring i bärande vägg. Om du är osäker på dessa ändringar bör du kontakta en konstruktör och sedan göra en anmälan om ändring om konstruktionerna kommer att påverkas.
 • Vid en väsentlig ändring av byggnadens ventilation. Installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet kräver anmälan. Att använda befintlig frånluftskanal i ett badrum kräver inte en anmälan.
 • Vid väsentlig ändring av byggnadens vatten- och avloppsinstallationer.
  • Ny vatten och avloppsstam i nytt schakt är ett exempel på väsentlig ändring. Om den är i befintligt schakt med samma placering och läge är inte anmälningspliktigt. Rördragning inom en lägenhet för anslutning till befintlig stam är normalt inte anmälningspliktigt, inte heller vid mindre håltagningar i brandcellsgräns som omedelbart tätas i rätt brandteknisk klass.
 • Göra ändringar i fastigheter med ett särskilt bevarandevärde.

Vid ändringar i fastigheter med skyddsbestämmelse i detaljplanen eller områdesbestämmelser gäller en utökad anmälningsplikt och eventuell bygglovsplikt.

 

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Planritning som visar kökets nya placering.
 • Konstruktionsritningar vid påverkan av bärande konstruktion
 • Ventilationsritning
 • Vatten och avlopp samt spillvatten ritning
 • Förslag till Kontrollplan

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver inte något bygglov för en laddstolpe/laddstation för elbil som privatperson.

Se fliken "fasadändring"

Att bygga ett nytt hus kräver bygglov. Börja med att undersöka vad du får göra på din tomt, enligt den detaljplan som gäller för området. Om detaljplan eller områdesbestämmelser ej finns kan du behöver söka förhandsbesked innan din ansökan om bygglov kan inkomma.

Läs mer under förhandsbesked i fliken ovan.

 

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en bygglovsansökan?

 • Nybyggnadskarta. Beställ underlag här.
 • Fasadritningar på samtliga fasader. Rita in lutning på takfallet
 • Planritning för samtliga våningar
 • Sektionsritning som visar på rumshöjden
 • Produktbeskrivning och prestandadeklaration vid installation av eldstad/kamin
 • Markplaneringsritning
 • Anmälan om kontrollansvarig

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exemelritning: Plan, fasad och sektionsritning , 688.8 kB.

Exempelritning: Nybyggnadskarta , 938.5 kB.

En pergola är en gles konstruktion med dubbla rader av fristående stöd och en överliggare däremellan. Oftast är pergolan sedan övervuxen av klängväxter. En spaljé är också en konstruktion som, precis som pergolan, ska vara så gles att proportionerna 80 procent luft och 20 procent material uppnås.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inget bygglov för att sätta upp en fristående spaljé eller en pergola utan tätt tak och vägg.

Om du monterar en pergola mot en husvägg räknas det som en fasadändring av byggnaden vilket kan krävs bygglov.

Eller om du monterar ett fast tak och/eller vägg på pergolan räknas det som ett skärmtak eller en byggnad vilket kräver bygglov.

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Situationsplan som visar på var åtgärden ska placeras. Visa mått och minst två rätvinkliga avstånd mellan tomtgräns och byggnadsverkets ytterkant.
 • Fasadritning, här ritar du in hur byggnadsverket kommer att se ut.
 • Förslag till kontrollplan

Vid byggnad behövs även;

 • Planritning som visar på väggtjocklek, rumsindelningar och öppningar i konstruktionen.
 • Sektionsritning, rita in tillbyggnadens genomskärning och visa rumshöjden.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att anlägga en pool eller en damm på sin fastighet är bygglovsbefriat, men risken för olycksfall måste begränsas.

Var noga med att kontrollera er fastighetsgräns så att ni inte bygger utanför er tomt. För att kontrollera detta kan ni beställa en situationsplan genom att kontakta medborgarkontoret. Vid beställning uppge vad ni efterfrågar och på vilken adress.

Ska du i samband med poolbygget uppföra ett fast eller skjutbart pooltak så kan bygglov komma att krävas. Takets höjd och utformning avgör om bygglov behövs. Kontakta byggkontoret för att ta reda på om just din åtgärd kräver bygglov.

Om du ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet krävs en anmälan till NSVA.

Säkerhetskrav och skydd mot olyckor och drunkning

När du uppför en pool eller damm som är djupare än 20 cm är det viktigt att vidta åtgärder för att förhindra olyckor. Reglerna avser framför allt barnolycksfall då drunkning är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Det är anläggningens ägare som ansvarar för att säkerhetsbestämmelserna är uppfyllda.

Lämpliga skyddsanordningar kan exempelvis vara:

 • Ett staket med minst 90 cm i höjd försett med en låst grind som inte kan öppnas av barn. Staketet ska vara utformat så det varken går att klättra över det eller krypa under det.
 • En skyddstäckning i form av presenning eller skyddsnät med maskvidd om högst 50 mm. Skyddet ska hålla för att gå på och barn ska inte kunna krypa in under det eller lossa det. Täckningen bör dessutom vara så spänd så att inte regnvatten ansamlas på den. En vanlig presenning ska inte användas.
 • Ett fast eller skjutbart pooltak.

Små flyttbara pooler bör tömmas efter användning för att hindra olyckor. Ytterstegar bör alltid avlägsnas från anordningen när den inte används.

Se fliken "åtgärder för rivningslov" högst upp på sidan

Regler inom detaljplanerat område

Även om din åtgärd är fri från bygglovsplikt kan det krävas en anmälan. Kolla både listan för bygglov och listan anmälan nedan för att kontrollera vad som gäller för din fastighet och åtgärd.

Då krävs det bygglov inom detaljplanerat område

Du behöver söka bygglov om minst en av punkterna stämmer:

 • Solpanelerna följer inte byggnadens eller takets form eller vinkel.
 • Solpanelerna monteras inte utanpå fasaden eller taket.
 • Det finns krav på bygglov för solpanelerna i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
 • Solpanelen ska integreras i fasaden eller taket så att det bli en permanent ändring som ersätter byggnadens tak- eller fasadmaterial. Det kan exempelvis vara solcellspaneler som är utformade som takpannor eller fasadskivor. Fasadintegrerade solenergianläggningar är alltså både solfångare eller solcellspaneler och tak- eller fasadmaterial.
 • Bygganden är kulturhistoriskt värdefull, eller ligger inom ett sådant område.

Öka sannolikheten att få godkänt bygglov inom kulturmiljö

 • Placera solcellerna så de inte syns från gatan. Till exempel mot trädgården eller gården, på ett låglutande tak eller på en mindre byggnad på tomten.
 • Färgen (kulören) på solenergianläggningen bör ha samma färg som platsen du ska placera den på. Till exempel bör röda solcellspaneler användas på rött tak.
 • Montera hela rektangulära ytor. Det ger ett lugnare intryck än där det är hål för ventiler, skorstenar och takfönster.

Då krävs en anmälan inom detaljplanerat området

Du behöver göra en anmälan om minst en av punkter stämmer:

 • Solcellerna kräver förstärkning av takkonstruktionen. Själva ändringen av den bärande konstruktionen är en anmälningspliktig åtgärd. Det är ansvarig konstruktör som avgör om monteringen av solcellerna kräver anmälningspliktig förstärkning.
 • Placeringen av solcellerna påverkar brandskyddet eller byggnadens brandcellsgränser.

För punkter i detta stycke, se även fliken: ändra i befintlig byggnad

Regler utanför detaljplan

Tre saker kan påverka om och hur du kan montera dina solceller.

 • Förstärkning av takkonstruktionen.
  Om solcellerna innebär en ökad last kan en förstärkning av takkonstruktionen krävas. Själva ändringen av den bärande konstruktionen är en anmälningspliktig åtgärd. Det är ansvarig konstruktör som avgör om monteringen av solcellerna kräver anmälningspliktig förstärkning.
 • Påverkan på brandskyddet och brandcellsgränser.
  Om placeringen av solcellerna påverkar brandskyddet i byggnadens brandcellsgränser behöver du ansöka om en anmälan för ändring av brandcellsgränser.

För punkter i detta stycke, se även fliken: ändra i befintlig byggnad

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Situationsplan som visar på vilken byggnad solpanlerna ska placeras.
 • Fasadritning eller illustrationsbild, här ritar du in hur byggnaden kommer att se ut med solpanelerna på.
 • Fasadritning som visar på solpanelernas lutning.
 • Konstruktionsritning vid ändring av bärande konstruktion.
 • Förslag till kontrollplan Öppnas i nytt fönster.

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en anmälan?

 • Situationsplan som visar på vilken byggnad solpanlerna ska placeras.
 • Fasadritning eller illustrationsbild, här ritar du in hur byggnaden är tänkt att se ut med solpanelerna på.
 • Konstruktionsritning vid ändring av bärande konstruktion.
 • Förslag till kontrollplan Öppnas i nytt fönster.

 

Vid installering är det vikigt att ni följer information från Räddningstjänsten Skåne Nordväst, där beskrivningar finns för att höja säkerheten vid användandet av en solcellsanläggning.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempelritning: Plan, fasad och sektionsritning , 688.8 kB.

Murar och plank är bygglovspliktiga om de är högre än 50cm från marknivå, medan staket oftast inte är bygglovspliktiga. Du behöver ansöka om bygglov om det är bestämmelser i gällande detaljplan där du har tänkt att placera plank eller mur.

För att få kallas staket skall man ha minst lika mycket luftgenomsläpplighet som täkt yta i konstruktionen. Blir konstruktionen tätare kallas den för plank och blir då bygglovspliktig. Höjden får inte överstiga 1,80m mellan grannar. Ut mot gatan får höjden inte överstiga 1,2m. Vid utfarter och korsningar inte högre än 80cm i en sikttriangel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Du behöver inte bygglov för

 • nätstängsel eller glesa spaljéer och pergolor utan tätt tak
 • staket (minst 50% genomsläppligt) i trä, smide, glas eller liknande med en höjd på max 1,2 meter över lägsta marknivå. Vid utfarter och gatukorsningar får murar, plank och staket inte ha högre höjd än 80 centimeter för att säkra fri sikt. Detsamma gäller för häckar (se bild nedan).
 • Är placerat inom 3,6m från fasaden på ditt en-till tvåbostadhus

Du behöver bygglov om

 • Konstruktionen har en öppenhetsgrad som är mindre än 50 procent.
 • Är närmre fastighetsgräns än 4.5m (om grannen inte medgiver)

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Situationsplan som visar på var planket eller murens placering.
 • Fasadritning, här ritar du in hur ditt plank eller mur är tänkt att se ut.
 • Sektioneritning, har redovisar du hur planket eller muren ser ut i genomskärning, redovisa marknivå och höjd från lägsta marknivå.
 • Förslag till kontrollplan

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Häckar

I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Undantag från bygglov:

 • en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter. (Det här undantaget gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.)
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor. (Det här undantaget gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.)
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter. (Det här undantaget gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.)
 • en skylt inomhus
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300).

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

Fasadskylt

 • Situationsplan som visar ar skylten är tänkt att placeras
 • Skyltritning som anger höjd, bredd och djup på skylten. Redovisa material, färg och utseende och vad som är tänkt att stå på skylten.
 • Fasadritning, rita in skylten skalenligt på fasaden och hur långt det är från nederkanten av skylten till marken och byggnadens ena ytvändiga hörn.
 • Foto på den fasad där du vill sätta upp skylten
 • Eventuell beskrivning av belysning
 • Förslag till kontrollplan


Markskylt

 • Situationsplan som visar ar skylten är tänkt att placeras
 • Skyltritning som anger höjd, bredd och djup på skylten. Redovisa material, färg och utseende och vad som är tänkt att stå på skylten.
 • Eventuell beskrivning av belysning
 • Förslag till kontrollplan

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver varken anmälan eller bygglov för att anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter.

Taken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det. Medgivandet bör vara skriftligt. Om tomten gränsar mot allmän mark måste du alltid söka bygglov om du vill placera ditt skärmtak närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Du kan behöva söka bygglov om ett skärmtak ska uppföras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

 

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Situationsplan, rita in minst två rätvinkliga avstånd till tomtgräns
 • Fasadritning på samtliga fasader
 • Förslag till Kontrollplan

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett takfönster är ett fönster som är inbyggt i taket och följer takets lutning. Det är inte en takkupa och räknas därför inte som en attefallsåtgärd. Ett litet takfönster med fönsterarea max 0,5 kvadratmeter kräver inte bygglov.

Takfönster som är större än 0,5 kvadratmeter kräver bygglov om byggnaden ligger inom detaljplanerat område.

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnaden har ett av ovanämnda bevarandevärden så kan bygglov för fasadändring komma att krävas för åtgärden.

 

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Situationsplan, rita in kupans storlek och placering.
 • Konstruktionsritning, om den påverkar bärande konstruktion.
 • Fasadritning på samtliga berörda fasader. Visa taklutning på kupa.
 • Foto på befintlig byggnad
 • Förslag till kontrollplan

Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, som inte redan har takkupor, utan bygglov. Om det redan finns en takkupa får du bara bygga ytterligare en takkupa utan bygglov. Däremot så behöver du göra en anmälan och få ett startbesked innan du påbörjar ditt projekt.

Takkuporna får inte påverka den bärande konstruktionen. Takstolar eller andra bärande balkar får inte kapas. Det undviker du genom att till exempel placera takkupan mellan två takstolar. Takkupans storlek får uppta högst halva takfallets längd som här räknas från gavel till gavel, inräknat eventuella taksprång.

Får strida mot detaljplan

När du bygger en bygglovbefriad Attefallsåtgärd kan du bortse från detaljplanens bestämmelser. Det innebär till exempel att det är möjligt att bygga på ”prickad mark” (mark som inte får bebyggas) och byggnadsarean får vara större än tillåten area enligt detaljplanen.

Bygglov krävs om:

 • ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område – se Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.
 • du ska bygga fler takkupor
 • du ska bygga takkupor på annan byggnad än på ett en- eller tvåbostadshus.

Takkupan ska vara indragen på takytan

Takkupan ska vara tydligt indragen på takytan så att utsida fasad på takkupan inte är placerad i samma fasadliv som fasaden i våningen under. Om den inte är indragen är det inte en takkupa och då krävs det troligen bygglov.

Bygglov krävs ibland, till exempel vid kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Takfönster är inte en takkupa

Ett takfönster är ett fönster som är inbyggt i taket och följer takets lutning. Det är inte en takkupa och räknas därför inte som en attefallsåtgärd. Ett litet takfönster med fönsterarea max 0,5 kvadratmeter kräver inte bygglov. Takfönster som är större än 0,5 kvadratmeter kräver bygglov om byggnaden ligger inom detaljplanerat område.

 

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Situationsplan, rita in kupans storlek och placering.
 • Konstruktionsritning, om den påverkar bärande konstruktion.
 • Fasadritning på samtliga berörda fasader. Visa taklutning på kupa.
 • Foto på befintlig byggnad
 • Förslag till kontrollplan

Du behöver normalt bygglov för att bygga ut ditt hus.

Undantag:

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

 • Situationsplan, där du visar tillbyggnaden storlek och placering. Rita in två rätvinkliga mått mellan tomtgräns och tillbyggnaden.
 • Planritning, rita in väggtjocklek, fönster och dörröppningar samt rumsfunktioner.
 • Fasadritning på samtliga berörda fasader, rita in hur byggnaden ser ut utifrån.
 • Sektionsritning, rita in tillbyggnadens genomskärning och visa rumshöjden.
 • Foto på befintlig byggnad
 • Förslag till kontrollplan

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exemelritning: Plan, fasad och sektionsritning , 688.8 kB.

Det kan förekomma regleringar i en detaljplan eller områdesbestämmelse att marklov krävs för trädfällning för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Om du tänker fälla ett träd på en tomt för en- till tvåbostad kan det krävas marklov om det regleras i detaljplanen för ditt område. Se gällande detaljplaner här. Öppnas i nytt fönster.

Om du däremot tänker ta bort träd utanför tätbebebyggt område och det är inom landskapsbildsskydd eller biotopskydd så krävs det tillstånd från länsstyrelsen. Ett exemepel kan vara om du har en trädallé eller en rad av träd längs med en äldre grusväg. Ni kan kontakta miljökontoret för rådgivning gällande detta.

Du behöver bygglov för att bygga ett uterum

 

Undantag:

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en anmälan eller ansökan?

 • Situationsplan, rita in uterummets storlek och placering.
 • Planritning, rita in väggtjocklek, stolpar, glasindelningar och öppningar. Om uterummet ska byggas ihop med bostadshuset, ska uterummet redovisas tillsammans med befintlig byggnad.
 • Fasadritning på samtliga berörda fasader, rita in hur uterummet ser ut utifrån. Om uterummet ska byggas ihop med bostadshuset, ska uterummet redovisas tillsammans med befintlig byggnad.
 • Foto på befintlig byggnad
 • Förslag till kontrollplan

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exemelritning: Plan, fasad och sektionsritning , 688.8 kB.

Ett växthus räknas som en komplementbyggnad, det vill säga ett komplement till bostadshuset. Storleken på ditt önskade växthus avgör om du behöver bygglov eller anmälan.

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan om du vill:

Bygga ett växthus som 15 kvadratmeter eller mindre, då kan växthuset uppföras som en friggebod förutsatt att byggnaden uppfyller alla kriterier för friggebod.

Du behöver göra en anmälan om du vill:

Bygga ett växthus som är mellan 15 och 30 kvadratmeter, då kan växthuset uppföras enligt attefallsreglerna.

Du behöver bygglov om du vill:

bygga ett växthus som är större än 30 kvadratmeter.

 

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en anmälan eller ansökan?

 • Situationsplan, rita in byggnadens storlek och placering.
 • Planritning, rita in väggtjocklek, glasindelningar och öppningar.
 • Fasadritning på samtliga fasader, rita in hur byggnaden ser ut utifrån.
 • Förslag till kontrollplan
 • Planritning vid olika rum i förrådet
 • Eventuell brandskyddsbeskrivning, behövs om byggnaden är närmre än 8m från närliggande byggnad

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exemelritning: Plan, fasad och sektionsritning , 688.8 kB.

Vill du plantera en häck eller träd på din fastighet behövs inget bygglov. Plantering regleras inte i plan- och bygglagen och ytterst sällan i detaljplanen. Men den behöver hållas efter så att den inte blir för hög eller bred.

 • Plantera inte häcken på tomtgränsen så att den växer över in på grannens tomt eller ut i gatan, den kan upplevas som störande.
 • Höga häckar kan bli en trafikfara och bör därför vara högst 80 cm höga vid gatukorsningar och utfarter.
 • Häckar och annan plantering kan bli en fråga för kommunen om den av någon anses vara ovårdad. Då kan kommunen utreda i ett tillsynsärende om häcken gör att tomten anses så ovårdad att ett föreläggande från kommunen är nödvändigt.

Vill du att grannen ska ansa sin häck, prata först med grannen. Läs sedan på vad som gäller i kapitel 3 Jordabalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som är den del av Sveriges lag som reglerar bland annat frågor om egendom.

Växtlighet

Det krävs i vanliga fall bygglov för att inreda ytterligare en bostad, men det finns undantag för enbostadshus.

Undantaget från lovplikten gäller inte för tvåbostadshus eftersom ytterligare bostäder i ett tvåbostadshus skulle innebära att det blir ett flerbostadshus. Undantaget från bygglovskravet gäller inte heller för komplementbostadshus.

Du behöver göra en anmälan om du vill:

 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du behöver bygglov om du vill:

 • Inreda ytterligare en lägenhet i en fastighet med två lägenheter eller fler.
 • Kommunen har bestämt i detaljplan att attefallsåtgärden ska omfattas av bygglov
 • Byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljö.

 

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en anmälan eller ansökan?

 • Situationsplan, visa vilken del av byggnaden ni tänker inreda.
 • Fasadritningar på samtliga ändringar i fasader.
 • Planritning före ändring och efter.
 • Sektionsritning som visar på rumshöjden
 • Produktbeskrivning och prestandadeklaration vid installation av eldstad/kamin
 • Markplaneringsritning
 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Ventilationsritning vid väsentlig ändring.
 • Vatten och avlopp samt spilvattenritning vid vid väsentlig ändring.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exemelritning: Plan, fasad och sektionsritning , 688.8 kB.

Om du ska ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du ansöka om bygglov.

Några exempel på ändrad användning som kräver bygglov:

 • Garage till bostad
 • Bostad till butik, verkstad eller annan verksamhet.
 • Kontor till restaurang.
 • Bostad till lokal.
 • Samlingslokal till förskola, kontor eller bostad.
 • Kontor till vandrarhem eller hotell.

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en anmälan eller ansökan?

 • Situationsplan, visa vilken del av byggnaden ni tänker ändra.
 • Fasadritningar på samtliga ändringar i fasader.
 • Planritning före ändring och efter.
 • Sektionsritning som visar på rumshöjden
 • Produktbeskrivning och prestandadeklaration vid installation av eldstad/kamin.
 • Markplaneringsritning vid ändringar
 • Eventuellt anmälan om kontrollansvarig
 • Förslag till kontrollplan
 • Ventilationsritning vid väsentlig ändring.
 • Vatten och avlopp samt spillvattenritning vid väsentlig ändring.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exemelritning: Plan, fasad och sektionsritning , 688.8 kB.

Ska du flytta väggar, göra större ändringar i badrum eller kök eller installera ny ventilation behöver du ofta söka bygglov eller göra en anmälan.

Ska du ändra hur byggnaden används?

Du behöver bygglov om du ska ändra användningen av en byggnad, eller del av en byggnad, för ett annat ändamål än det som den senast har använts för. Det kan till exempel vara om du ändrar en butik till ett kontor eller ett garage till bostad.

Se fliken "ändra användningsområde" ovan.

Ändra planlösning och bärande konstruktion

Att sätta upp eller ta bort en innervägg kräver oftast ingen anmälan. Om du däremot planerar större förändringar exempelvis en väsentlig ändring av planlösningen eller om ändringen påverkar bärande konstruktion behöver du först göra en anmälan.

Om du planerar ändringar som påverkar fasaden eller husets utseende kan det krävas bygglov för fasadändringen.

Se fliken "fasadändring" ovan

Du behöver alltid göra en anmälan om din nya planlösning

 • anses vara väsentlig, det vill säga större förändringar som förändrar stora delar av planlösningen.
 • påverkar bärande konstruktion.
 • påverkar ventilation.
 • påverkar vatten och avlopp.

Exempel på bärande konstruktioner

 • grund
 • stomme (ytterväggar och eventuella bärande innerväggar)
 • bjälklag
 • takstolar

Bärande konstruktioner ska vara dimensionerade (beräknade och konstruerade) så att de klarar av den belastning som byggnaden kräver. Dessutom ska de vara dimensionerade att klara vind- och snölaster och även hållfasthet om det börjar brinna.

Installation eller ändringar i vatten- och avloppsledningar

Du behöver göra en anmälan när du ska installera eller väsentligt ändra ditt vatten och avloppsystem. Kopplar du om eller bygger ett mindre badrum, som inte påverkar ventilationen, krävs ingen anmälan. Det bedömer vi som en mindre ändring av vatten- och avloppsledningar.

Tänk på att en hygienisk standard på avloppsinstallationer minskar risken för spridning av farliga bakterier. Byggnadsverk ska vara projekterade och utförda så att de inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa.

Krav på IMD för flerbostadshus

Tänk på att du som äger ett flerbostadshus och planerar utföra en ombyggnad som innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer måste installera system för IMD.

Mer information om IMD Länk till annan webbplats.

Installation eller ändring av ventilation

Installation av ventilation är anmälningspliktigt, även till exempel byte av fläktar eller aggregat och ändring av ventilationskanaler är anmälningspliktigt. Ändring från självdrag (S) till frånluft (F) är anmälningspliktigt på de flesta byggnader men inte en- och tvåbostadshus .

Är din nya ventilationshuv högre än 1,2 meter behöver du istället söka bygglov då åtgärden innebär väsentlig ändring av fasad eller tak.

Ändring av brandskydd

Ska du göra en ändring som påverkar brandskyddet i en byggnad så behöver du göra en anmälan och få startbesked innan du påbörjar din åtgärd.

Exempel på ändringar som kräver anmälan:

 • Förändrad brandcellsindelning.
 • Nya dörrar i brandcellsgräns.
 • Förändring av utrymningsvägars utformning, längd och framkomlighet.
 • Brandtekniska installationer som exempelvis automatiskt brandlarm, utrymningslarm och automatiskt släcksystem.
 • Byte av typ av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- och tvåbostadshus.

Återanvänd gärna byggmaterial

Använder du återbrukat tegel, ett gammalt fönster eller plank från ett tidigare hus minskar du den negativa klimatpåverkan. Det finns en marknad för att såväl köpa som sälja begagnat material.

 

Beroende på åtgärd så skiljer sig vilka handlingar du behöver inlämna vid en anmälan eller ansökan?

 • Situationsplan, visa vilken del av byggnaden ni tänker ändra.
 • Fasadritningar på samtliga ändringar i fasader.
 • Planritning före ändring och efter.
 • Sektionsritning som visar på rumshöjden vid ändring
 • Markplaneringsritning vid ändringar
 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Konstruktionsritningar för den nya lösningen
 • Ventilationsritning vid väsentlig ändring.
 • Vatten och avlopp samt spilvattenritning vid vid väsentlig ändring.
 • Brandskyddsbeskrivning med brandskiss vid ändring av brandskyddet

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exemelritning: Plan, fasad och sektionsritning , 688.8 kB.

Kontakt

 • Byggkontoret

  042 - 640 00

  bygg@astorp.se

  Postadress

  Storgatan 7, 265 80 Åstorp

  Telefontid till handläggare vardagar klockan 10-12. eller mejla byggkontoret på adress ovan. Övrig tid kan du få hjälp av kundtjänst med enklare frågor måndag-onsdag 8-16, torsdag 8-17 och fredag 8-15.

Senast ändrad • 2024-05-21

Kontakt