Bostadsmiljö

Brister i inomhusmiljön kan orsaka skador på människors hälsa och har särskilt stor betydelse eftersom vi tillbringar en stor del av dygnet inomhus i våra bostäder.

Vår hemmamiljö är viktig och om du inte mår bra eller misstänker att allt inte står rätt till i eller i närheten av ditt hem, så kan du få hjälp av kommunen att gå vidare med problemet.

Om du som hyresgäst har problem med t ex fukt, låg temperatur, störande lukt, dålig ventilation, radon ska du i första hand kontakta fastighetsägaren. Om fastighetsägaren inte vidtar åtgärder och problemet kvarstår kan du få hjälp av miljökontoret. Om det finns risk för ohälsa kan bygg- och miljönämnden förelägga en fastighetsägare att vidta åtgärder.

Fastighetsägaren ska genom sin egenkontroll se till att bostäderna hålls i gott skick så att olägenheter inte uppkommer samt arbeta förebyggande.

Enligt miljöbalken ska en bostad:

  • ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar
  • ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt
  • medge tillräckligt dagsljus
  • hållas tillfredsställande uppvärmd
  • ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien
  • ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar
  • beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål

De krav som ställs på fastighetsägaren gäller även för fastighetsförvaltaren eftersom denna bedriver en verksamhet och utför åtgärder. Förvaltaren ska, inom ramen för sina faktiska och rättsliga möjligheter, vidta de försiktighets- och andra åtgärder som krävs för att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa.

Hyresvärdens ansvar

Enligt hyreslagen ska hyresvärden bland annat:

  • se till att lägenheten vid inflyttningen håller en viss minimistandard, det vill säga är i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar som bostad
  • se till att lägenheten även fortsättningsvis hålls i sådant skick
  • vidta lämpliga åtgärder för att utrota ohyra. Detta gäller även om hyresgästen är ansvarig för att det finns skadedjur

Kommunen har inte befogenhet att ställa krav enligt hyreslagen. Om du behöver stöd och vill framföra krav enligt hyreslagen kan du anlita juridisk hjälp.

Tillsyn

Kommunen ska enligt miljöbalken ägna särskild uppmärksamhet åt bostäder och se till att fastighetsförvaltare och fastighetsägare följer den lagstiftning som reglerar bostadsmiljön. Detta ska ske i nödvändig utsträckning på eget initiativ eller efter anmälan. Kommunen ska även se till att den ansvarige utför de undersökningar och de åtgärder som behövs för att miljöbalken ska uppfyllas.

Miljökontoret kan inte agera som ombud vid tvister och kan inte begära att hyresgästen får någon ersättning. Mer information om detta finns bland annat på Hyresgästföreningens hemsida.

Senast ändrad • 2024-05-27

Kontakt